ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 331.56(477)
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Аналіз рівня безробіття в Україні: проблеми і шляхи його подолання / Слюсар С.Т. // Економіка АПК. - 2018. - № 5 - С. 85

Мета статті - виявити можливості підвищення рівня зайнятості на ринку праці України за результатами вивчення та аналізу проблем безробіття. Методика дослідження. Методи: статистико-економічний, порівняльного аналізу, розрахунковий. Результати дослідження. Проаналізовано сучасний стан ринку праці та рівень безробіття в Україні, визначено причини зростання рівня безробіття, сформульовано пропозиції щодо підвищення рівня зайнятості серед населення. Елементи наукової новизни. Проаналізовано сутність феномену «безробіття». Проведено аналіз рівня безробіття в Україні за 2011-2017 рр., де розглянуто динаміку кількості безробітних та їх рівень. Наведено структуру безробітного населення України у 2017 р., внесено пропозиції щодо основних шляхів подолання проблем безробіття та підвищення рівня зайнятості населення в Україні. Практична значущість. Викладено сутність поняття «безробіття». Розглянуто основні проблеми безробіття населення України. Здійснено аналіз динаміки рівня безробіття та визначено причини і фактори, які формують рівень безробіття в Україні в останні роки. Запропоновано основні напрями його подолання та вдосконалення регулювання безробіття в Україні: створення (з боку держави) необхідних умов для залучення працівників на роботу в сфері національного господарства, забезпечення робочих місць у проблемних регіонах країни, а також з боку підприємців щодо створення робочих місць, надання державою робочих місць шляхом залучення безробітних до виконання громадських робіт, відображення реальної, достовірної інформації про рівень безробіття. Табл.: 1. Рис.: 3. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: безробіття, зайнятість, робоча сила, ринок праці, соціальний захист, міграційні процеси, трудова міграція, рівень безробіття

Список використаних джерел

 1. Борищук А. О., Семенова К. Д. Аналіз рівня безробіття в Україні. Статистика - інструмент соціально-економічних досліджень : зб. наук. студ. пр. Вип. 3. Ч. І. Одеса. 2017. С. 29-34.
 2. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 3. Зайцева І. С. Проблеми зайнятості та безробіття в Україні та країнах Європейського Союзу. Управління розвитком. 25.03.2016. № 11. С. 125-130.
 4. Закон України «Про зайнятість населення» від 01.01. 2018 р., підстава 2148-19. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/5067-17.
 5. Кочума І. Ю. Стан зайнятості та безробіття в Україні на сучасному етапі. Фінансовий простір. 2013. № 3. С. 119-126.
 6. Лисюк О. С. Безробіття як соціально-економічна проблема населення України. Зб. наук. праць ВНАУ. 2012. № 4(70). С. 48-53.
 7. Пазюк О., Пономарьова О. Проблеми безробіття в Україні. Україна : аспекти праці. 2004. № 2. С. 3-10.
 8. Полуяктова О. В. Проблеми безробіття в Україні. Економіка і суспільство. 2016. № 2. С. 31-35.
 9. Статистичні дані Державної служби статистики України. URL : www.ukrstat.gov.ua.
 10. Транченко Л. В. Безробіття як соціальна проблема ринкового суспільства. Економіка та держава. 2014. № 4. С. 12-13.
 11. Чурилова О. А. Безробіття в Україні: причини, наслідки. Зб. наук. стат. у 2 т. Континент. 2010. № 12. С. 182-184.
 12. Шаульська Л. О., Якимова Н. А. Проблеми тіньової зайнятості в контексті структурних трансформацій ринку праці : економічні науки. 01.04.2017. № 2. С.28-35.
 13. Ярова Л. Г. Аналіз рівня безробіття в Україні та напрямки його подолання. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 4. С. 752-755.
Читати статтю: eapk_2018_05_p_85_92.pdf