ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.338
Проблеми економічної теорії

Виникнення та еволюція поняття «сталий розвиток» / Іванченко В.О. // Економіка АПК. - 2018. - № 6 - С. 102

Мета статті - дослідити процес виникнення, становлення та еволюції поняття сталого розвитку й розкрити його суть, висвітлити різні погляду українських учених на цю проблему та вивести єдине визначення. Методика дослідження. Використано методи: порівняння, аналізу, синтезу, узагальнення. Результати дослідження. Проведено аналіз наукових досліджень аспектів зародження та еволюції поняття «сталий розвиток». Встановлено, що в українській науковій думці існує велика кількість визначень сталого розвитку - як стабільність, стійкість чи збалансованість розвитку, з характеристикою його через багатогранний процес та взаємодію різноманітних систем, або процес руху чи процес зміни, або через внутрішню динаміку розвитку суспільства. Обґрунтовано, що узагальнюючим та найбільш вдалим є класичне поняття сталого розвитку, рекомендоване на конференції в Ріо-де-Жанейро та задекларована в українському законодавстві. Елементи наукової новизни. Окреслено низку підходів до визначення «сталий розвиток» та запропоновано поєднання цих трактувань. Практична значущість. На підставі аналізу різноманітних підходів до трактування поняття «сталий розвиток» та його результатів визначено єдине. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 30
Ключові слова: сталий розвиток, збалансований розвиток, стабільний розвиток, стійкий розвиток

Список використаних джерел

 1. Васюткіна Н. В. Методологічні засади управління сталим розвитком авіапідприємств : дис. д-ра екон. наук : 08.00.04. Київ, 2015. 380 с.
 2. Ватченко О. Б. Виникнення та аналіз поняття «сталий розвиток». Вісник Дніпровської державної фінансової академії. «Економічні науки». 2011. № 1. С. 64-68.
 3. Вергун А. М., Тарасенко І. О. Концепція сталого розвитку в умовах глобалізації. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2014. № 2. С. 207-218.
 4. Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. Москва : Наука. 1989. 261 с.
 5. Гончаренко О. М. Формування механізму стійкого розвитку підприємства в умовах невизначеності економічного середовища : дис. д-ра екон. наук : 08.00.04. Одеса, 2014. 430 с.
 6. Дребот О. І., Задачина С. О. Методологічні основи інституціонального забезпечення збалансованого розвитку лісового сектора економіки. Збалансоване природокористування. 2013. №. 4. С. 10-16.
 7. Кармазін В. А., Огієнко Ю. М. Стабільний розвиток економіки - запорука технологічного прориву України. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2010. С. 33-36.
 8. Катан Л. І. Інвестиційне забезпечення сталого розвитку аграрної сфери України в контексті сучасних світових тенденцій. Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. 2013. № 1. С. 177-180.
 9. Кирич Н. Б. Організаційно-економічний механізм забезпечення стабільного розвитку переробних підприємств (на прикладі ДАК «Хліб України») : дис. д-ра екон. наук : 08.00.04. Київ, 2008. 300 с.
 10. Кінаш І. П. Матеріально-технічне забезпечення сталого соціального розвитку України (теорія, методологія, практика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03. Київ, 2014. 42 с.
 11. Коверга С. В. Управління збалансованим розвитком промислових підприємств : дис. д-ра екон. наук : 08.00.04. Краматорськ, 2015. 400 с.
 12. Лукінов І. І. Вибрані праці. У двох книгах. Кн. 1. Київ: ННЦ ІАЕ, 2007. 816 с.
 13. Паршин Ю. І. Забезпечення сталого економічного розвитку національного господарства: концепція та методологія: дис. д-ра екон. наук : 08.00.03. Дніпро, 2017. 494 с.
 14. Половян О. В. Регулювання збалансованого розвитку економічних та екологічних систем на основі коеволюційного підходу : дис. д-ра екон. наук : 08.00.03. Донецьк, 2013. 360 с.
 15. Попова О. Л. Економічний механізм сталого розвитку аграрної сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03. Київ, 2009. 40 с.
 16. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України / Данилишин Б. М., Дорогунцов С. І., Міщенко В. С. та ін. Київ : РВПС України, 1999. 716 с.
 17. Сталінська О. В. Стратегічне управління металургійними підприємствами на принципах сталого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04. Донецьк, 2013. 36 с.
 18. Стецюк К. В. Поняття сталий чи збалансований розвиток в сучасному еколого-педагогічному дискурсі. Науковий вісник Донбасу. 2011. №. 2.
 19. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Булавка О. Г. та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка та О. Г. Булавки. Київ : ННЦ ІАЕ, 2013. 74 с.
 20. Сучасні проблеми та перспективи сталого розвитку сільських територій: матеріали до доповіді на міжнародній науково-практичній конференції / Лупенко Ю. О., Пугачов М. І., Саблук В. П. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 40 с.
 21. Трегобчук В. Концепція сталого розвитку для України. Вісник Національної академії наук України. 2002. №. 2. С. 31-40.
 22. Форрестер Д. Мировая динамика ; пер. с англ. Москва : ООО «Издательство АСТ»: СПб.: Terra Fantastica, 2003. 379 c.
 23. Якубів В. М. Стратегія збалансованого розвитку аграрних підприємств : дис. д-ра наук : 08.00.04. Житомир, 2011. 310 с.
 24. Brundtland G. H. Report of the World Commission on environment and development:" our common future." United Nations, 1987.
 25. Folke C. et al. Resilience and sustainable development: building adaptive capacity in a world of transformations. AMBIO: A journal of the human environment. 2002. Т. 31. №. 5. С. 437-440.
 26. Holmberg, Johan, and Richard Sandbrook (1992). ‘Sustainable development: What is to be done?’ in Policies for a small planet. J. Holmberg (ed.). London: Earthscan.
 27. Hopwood B., Mellor M., O'Brien G. Sustainable development: mapping different approaches. Sustainable development. 2005. Т. 13. №. 1. С. 38-52.
 28. IUCN U. WWF / World Conservation Strategy. Living Resource Conservation for Sustainable Development. Gland, Switzerland, IUCN, UNEP, WWF. 1980.
 29. Meadows, Donella H; Meadows, Dennis L; Randers, Jшrgen; Behrens III, William W (1972). The Limits to Growth; A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind (PDF). New York: Universe Books. ISBN 0876631650. Retrieved 26 November 2017.
 30. World Comission on Environment and Development. Our Common Future; Oxford University Press: Oxford, UK, 1987. [Google Scholar].
Читати статтю: eapk_2018_06_p_102_109.pdf