ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.432(045)
Економіка агропромислового виробництва

Закономірності розвитку аграрно-промислового виробництва та ефективність його функціонування / Коденська М.Ю., Сегеда С.А. // Економіка АПК. - 2018. - № 6 - С. 30

Мета статті - висвітлити значення аграрно-промислового виробництва в економіці країни у контексті роз-криття закономірностей його розвитку та проблеми ефективності функціонування. Методика дослідження. Використано загальнонаукові методи: діалектичний, абстрактно-логічний, розрахунковий, факторного аналізу та статистико-економічний. Результати дослідження. Проведено оцінку результатів функціонування аграрного сектору економіки України, визначено місце та його динаміку у структурі валової доданої вартості національного господарства і зовнішньої торгівлі, виявлено низький рівень оплати праці у валовій доданій вартості аграрного сектору економіки, встановлено залежність сільськогосподарського виробництва від кон’юнктури світового ринку, з’ясовано тенденцію щодо формування в країні монокультурного землеробства, що має негативні наслідки для забезпечення продуктивності землі, використання праці людини, її життєдіяльності. Елементи наукової новизни. Ефективний розвиток аграрно-промислового виробництва задовольняється раціональним урахуванням зональних особливостей природно-кліматичного потенціалу країни та застосуванням людських ресурсів, що гарантує добробут населення та продовольчу безпеку країни. Практична значущість. Авторські пропозиції сприятимуть підвищенню культури землекористування, раціональному розміщенню галузей рослинництва і тваринництва, з урахуванням зональних особливостей відповідно до потреб рослин, забезпеченню людини робочим місцем, нарощуванню виробництва різних видів продукції і енергетичних товарів для продовольчої безпеки нації. Табл.: 5. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: аграрно-промислове виробництво, людський капітал, аграрний сектор, розвиток, закономірність, монокультура, валова додана вартість, стратегія, інвестиції, ефективність, експорт, імпорт

Список використаних джерел

 1. Баланси споживання основних продуктів харчування населенням України / за ред. О.М. Прокопенка. Київ : Держстат, 2017. 49 с.
 2. Бондар Т. Руйнація української науки як наслідок кланово-олігархічного ладу. Дзеркало тижня. 2018. № 13. С. 12
 3. Людський капітал в системі соціально-економічних відносин / Коденська М. Ю. та ін. Умань : Видавець «Сочинський М.М.», 2017. 172 с.
 4. Подолинський С. Людська праця і її роль у розподілі енергії. Київ : [б.в.], 1997. 104 с.
 5. Сегеда С. А. Аграрно-продовольче забезпечення населення України Економіка АПК. 2017. № 10. С. 40-48.
 6. Сільське господарство України за 2016 рік / за ред. О. М. Прокопенка. Київ : Держстат, 2017. 246 с.
 7. Следзь С. Садохін В. Хибна спеціалізація країни - це не фатум. Дзеркало тижня. 2018. № 13. С. 10
 8. Статистичний щорічник України за 2016 рік / за ред. І.Є. Вернера. Київ : Держстат, 2017. 611 с.
 9. Ткач В. Назустріч світу: формула поступу (Прогулянка озером). Дзеркало тижня. 2018. № 2. С. 14
 10. Шубравська О. В., Прокопенко К. О. Поширення агроінновацій у контекстві забезпечення ефективного галузевого зростання. Економіка АПК. 2018. № 2. С. 71-76.
 11. Шубравська О. В. Сільськогосподарське виробництво України: нові можливості та виклики розвитку. Економіка України. 2015. № 5. С. 40-51.
Читати статтю: eapk_2018_06_p_30_39.pdf