ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.512:631.11:336.228
Ціноутворення та цінова політика

Проблеми витрат виробництва зрошувального землеробства в умовах сучасних змін у податковому законодавстві / Цап В.Д. // Економіка АПК. - 2018. - № 6 - С. 57

Мета статті - дослідити фактори впливу на формування витрат виробництва продукції рослинництва в умовах зрошення, передбачити наслідки внесення змін до Податкового кодексу України в частині окреслення кола платників рентної плати за спеціальне використання води, запропонувати методичний підхід та здійснити розрахунок собівартості поливу з урахуванням зазначених податкових змін, що дає змогу визначити додаткове податкове навантаження на сільськогосподарських товаровиробників. Методика дослідження. Використано такі методи: абстрактно-логічний, системний аналіз; ряди динаміки, структурно-логічний аналіз для порівняння витрат на виробництво продукції при зрошувальному і традиційному землеробстві, визначення собівартості поливу для сільськогосподарських товаровиробників; експертного оцінювання - для емпіричного дослідження впливу ряду факторів на формування витрат сільськогосподарських підприємств в умовах зрошення. Результати дослідження. На основі критичної оцінки виявлено причини недостовірності офіційної статистичної звітності щодо врожайності та розміру поливних площ в Україні, розроблено методику розрахунку собівартості поливу сільськогосподарських культур за статтями витрат, з’ясовано розмір її збільшення беручи до уваги вплив додаткових факторів у 2018 р., в тому числі рентної плати за спеціальне використання води. Елементи наукової новизни. На підставі рекомендованого методичного підходу розраховано собівартість поливу при вирощуванні сільськогосподарських культур та визначено її структуру, що дало змогу обчислити розмір додаткового податкового навантаження на сільськогосподарські підприємства внаслідок законодавчих змін щодо платників рентної плати за спеціальне водокористування. Практична значущість. Запропоновано зміни до чинного законодавства України, що дають можливість зменшити податкове навантаження на сільськогосподарських товаровиробників у частині скасування сплати рентної плати за спеціальне використання води, яка включається у вартість послуг із здійснення поливу для сільськогосподарських товаровиробників. Табл.: 6. Бібліогр.: 28.
Ключові слова: витрати виробництва, собівартість, зрошення, урожайність, сільськогосподарські підприємства, рента за спеціальне використання води, водокористувачі, зрошувальні системи

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств : монографія 2-е вид., доповн. і переробл. Київ : КНЕУ, 2002. 624 с.
 2. Балюк С. А. Наукові основи охорони та раціонального використання зрошуваних земель України; за наук. ред. С. А. Балюка, М. І. Ромащенка, В. А. Сташука. Київ : Аграрна наука, 2009. 624 с.
 3. Бутинець Ф. Ф. Витрати виробництва та їх класифікація для потреб управління. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. 2012. Вип. 1 (22). С.11-18.
 4. Вожегова Р. А. Стан та перспективи розвитку зрошення на півдні України. Зрошуване землеробство. 2010. Вип. 54. С. 3-9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zz_2010_54_3 (дата звернення 17.04.18).
 5. Галушко В. П. Точка беззбитковості : теоретичні погляди та методологія розрахунків Економіка АПК. 2006. № 10. С. 148-151.
 6. Економічна статистика / Економічна діяльність / Сільське, лісове та рибне господарство. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/sg/pvzu/pvzu2017_xl.zip. (дата звернення: 09.05.2018).
 7. Жуйков Г. Є. Інноваційні основи економіко-екологічної стратегії ефективного розвитку зрошуваного землеробства в нових умовах господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.07.02. Миколаїв, 2006. 36 с.
 8. Закон України від 10.04.1992 року за № 2269-ХІІ «Про оренду державного та комунального майна». URL : http://rada.gov.ua/ (дата звернення: 09.05.2018).
 9. Коваленко О. В. Класифікація витрат ресурсів як основа оцінювання собівартості продукції. Економіка АПК. 2004. № 4. С.90-95.
 10. Лукинов И. И. Ценообразование и рентабельность производства сельскохозяйственных продуктов : монография. Москва : Колос, 1964. 423 с.
 11. Лупенко Ю., Тулуш Л. Оподаткування сільського господарства в умовах трансформації спеціальних податкових режимів. Економіка АПК. 2016. № 1. С. 5-17.
 12. Методологія та методика формування і функціонування цінового механізму АПК в перехідний період до ринкової економіки; авт. кол. : О. М. Шпичак, В.Н. Зимовець, В.Ю. Протасов та ін. ; УААН, ІАЕ. Київ, 1993. 64 с.
 13. Михальчук В. І., Коломієць Ю. А., Вознюк Л. І. Основи меліорації і ландшафтознавства. Петрівка. 2009. URL : http://hevchenkove.org.ua (дата звернення: 07.05.2018).
 14. Нечипоренко О. М. Організаційно-управлінські трансформації в зрошувальному землеробстві України. Економіка АПК. 2016. №1. С. 24-32.
 15. Охріменко І. В. Витрати в системі управління сільськогосподарських підприємств. Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки; редкол. О. В. Комеліна та ін. Полтава : ПолтНТУ, 2014. Ч. 1. С. 38-40.
 16. Пасхавер Б. Й. Прибутковість і рентабельність сільськогосподарських підприємств в інфляційному процесі. Економіка і прогнозування. 2016. № 3. С. 66-76.
 17. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL : http:// zakon.rada.gov.ua/go/2755-17. (дата звернення: 09.05.2018).
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу». URL : http://rada.gov.ua/.[Дата звернення: 09.05.2018].
 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.1997 № 524 «Про затвердження переліку підприємств та організацій, які забезпечують перекидання води у маловодні регіони каналами і водогономи міжбасейнового та внутрішньобасейнового перерозподілу водних ресурсів». URL : http://rada.gov.ua/.[Дата звернення: 09.05.2018].
 20. Ромащенко М. І. Роль зрошення в забезпеченні сталого ведення аграрного виробництва в умовах природно-кліматичних змін. URL : http://amdi.org.ua/docs/ Romaschenko.ppt (дата звернення: 09.05.2018).
 21. Свиноус І.В., Шпичак О. М. Реалізація продукції особистими селянськими господарствами - витрати, ціни, ефективність : монографія. Київ : ІАЕ, 2008. 320 с.
 22. Сташук В. А. Еколого-економічні основи басейнового управління водними ресурсами. Київ : Аграрна наука, 2006. 443 с.
 23. Теоретико-методологічні та практичні основи ціноутворення : монографія; О. М. Шпичак, О. В. Боднар, О. О. Шпичак ; за ред. О. М. Шпичака. Київ : ЦП «Компринт», 2017. 545 с.
 24. Хвесик М.А., Левковська Л.В. Мандзик В.М. Інвестиційне забезпечення розвитку зрошувального землеробства в Україні. Економіка АПК. 2016. №3. С. 5-14
 25. Ціноутворення в умовах формування ринкових відносин в АПК : монографія; за ред. П. Т. Саблука, В. П. Ситника, О. М. Шпичака. Київ : ІАЕ, 1997. 502 с.
 26. Шпичак О. М. Економіко-організаційні неузгодженості взаємовідносин у продуктових ланцюгах в умовах інфляційно-девальваційних процесів: напрями врегулювання. Економіка АПК. 2015. № 6. С. 85-95.
 27. Ohajianya D.O., Onyenweaku C.E. Analysis of costs and returns in rice farming by farm size in Ebonyi State Journal of Agriculture and Social Research: 2003 3(1): 29-39.
 28. Robert K Manatt, Arne Hallam, Lisa A Schulte, Emily A Heaton, Theo Gunther,Richard B Hall and Ken J Moore. Farm-scale costs and returns for second generation bioenergy cropping systems in the US Corn Belt - Environmental Research Letters, Volume 8, Number 3 September 2013.
Читати статтю: eapk_2018_06_p_57_66.pdf