ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.15:303.093.7:51.77
Аграрний менеджмент і підприємництво

Передумови застосування фрактального підходу в організації суб’єктів аграрного бізнесу / Николюк О.М. // Економіка АПК. - 2018. - № 6 - С. 67

Мета статті - обґрунтувати доцільність та особливості використання фрактального підходу до організації агробізнесу у високодинамічному та стохастичному середовищі. Методика дослідження. В основу дослідження покладено наукові положення економічної та фрактальної теорії і принципи системного аналізу. Результати дослідження. Обґрунтовано передумови застосування фрактального підходу до організації вітчиз-няного аграрного бізнесу. Ідентифіковано властивості аграрних бізнес-систем фрактального типу, що включають гетерархічність структури, подібність бізнес-системи та її компонентів, узгодженість цілей елементів системи (фракталів) та їх підпорядкованість загальній меті, здатність до самоорганізації та самооптимізації, внутрішню співконкуренцію. Визначено потенційні аграрні бізнес-системи фрактального типу, до яких віднесено вертикально інтегровані структури та диференційовані аграрні товаровиробники. Виділено переваги фрактальних систем, серед яких сприяння інноваційному розвитку, покращання інформаційного забезпечення, формування нових компетенцій. Елементи наукової новизни. Виявлено необхідність створення бізнес-систем фрактального типу в АПК, показано об’єкти фракталізації в агробізнесу, ідентифіковано та формалізовано властивості та переваги фрактальних бізнес-систем в АПК. Практична значущість. Охарактеризовано об’єктивну необхідність, переваги й особливості застосування фрактальної моделі у процесі розвитку АПК, що дало можливість розробити теоретичні положення створення аграрних бізнес-систем, спроможних до самооптимізації та самоорганізації у мінливому середовищі. Це сприятиме підвищенню гнучкості, життєздатності та адаптивності сучасних суб’єктів агробізнесу. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 21.
Ключові слова: фрактальна організація, фрактал, аграрна бізнес-система, вертикально інтегрована система, гетерархічність

Список використаних джерел

 1. Варнеке Х.-Ю. Революция в предпринимательской структуре. Фрактальное предприятие / Х.-Ю. Варнеке; пер. с нем. Москва : МАИК «Наука/Интер-периодика», 1999. 280 с.
 2. Воробьев А. Д. Фрактальный подход в методологии стратегического управления. Менеджмент в России и за рубежом. 2017. № 5. С. 3-11.
 3. Гринченко В. Т., Мацыпура В. Т., Снарский А. А. Введение в нелинейную динамику: Хаос и фракталы. Москва : Изд-во ЛКИ, 2010. 280 с.
 4. Деменок С. Л. Фрактал: между мифом и ремеслом. Санкт-Петербург : ООО «Ринвол», Академия исследования культуры, 2011. 296 с.
 5. Зеленская А. О. Развитие производства и интересы стейкхолдеров в условиях формирования конкурентоспособных кластеров промышленности / Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. Экономика. 2011. Вып. 2. С. 231-238.
 6. Іванов Ю. Б., Пилипенко А. А. Інтеграційний розвиток суб’єктів господарювання: теоретичне обґрунтування та організація управління. Харків : ФОП Александрова К. М.; ВД «ІНЖЕК», 2012. 400 с.
 7. Колбачев Е. Б. Экономическая сущность фрактальных свойств производственных систем и обеспечение их целостности. URL : http://www.bogdinst.ru (дата обращения: 16.01.2018).
 8. Кроновер P. M. Фракталы и хаос в динамических системах. Основы теории. Москва : Постмаркет, 2000. - 352 с.
 9. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. Москва : Институт компьютерных исследований, 2002. 856 с.
 10. Пилипенко А. А. Стратегічна інтеграція підприємств: механізм управління та моделювання розвитку : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2008. 408 с.
 11. Портер М. Стратегія конкуренції / М. Портер; пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. Київ, 1998. 390 с.
 12. Федер Е. Фракталы. Москва : Мир, 1991. 260 с.
 13. Черная И. П., Бодункова А. Г. Развитие культуры предпринимательства: фракталы как модель и источник предпринимательского потенциала. Креативная экономика. 2011. № 8. С. 97-103.
 14. Шредер М. Фракталы, хаос, степенные законы. Миниатбры из бесконечного рая. Ижевск : НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001. 528 с.
 15. Fryer P., Ruis J. What are Fractal Systems: A Brief Description of Complex Adaptive and Emerging Systems: A brief description of «Complex Adaptive and Emergent Systems». 2006. URL : http://www.fractal.org/Fractal-Systems.htm (дата звернення: 18.12.2017).
 16. Itami H., Roehl T. Mobilizing Invisible Assets. Massachusetts, London : Harvard University Press, 1991. 200 p.
 17. Limone A., Marinovic M. The Theory of the Organization and the New Paradigms. Open Journal of Business and Management. 2013. № 1. P. 30-38.
 18. Raye J. Fractal Organization Theory. International Journal of Organizational Transformation and Social Change. 2014. 11 (1). P. 50-68. URL : http://journals.isss.org/ index.php/proceedings56th/article/view/1796 (дата звернення: 16.01.2018).
 19. Sandkuhl K., Kirikova M. Analysing Enterprise Models from a Fractal Organisation Perspective - Potentials and Limitations. The Practice of Enterprise Modeling : IFIP Working Conference on The Practice of Enterprise Modeling. Oslo : Springer, 2011. P. 193-207. URL : https://hal.inria.fr/hal-01572393/document (дата звернення: 16.01.2018).
 20. Senge P. M. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. 1st ed. New York : Doubleday, 1990. 455 p.
 21. Wheatley M. J. Leadership and the New Science: Discovering Order in a Chaotic World. San Francisco : Berrett-Koehler Publishers, 1999. 248 p.
Читати статтю: eapk_2018_06_p_67_75.pdf