ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 636.27.082:338.43
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Інноваційні фактори та конкурентоспроможність галузі молочного скотарства / Кругляк О.В. // Економіка АПК. - 2018. - № 6 - С. 76

Мета статті - здійснити оцінку впливу впровадження інноваційних технологічних рішень безприв’язного утримання тварин та механізації процесів у племінних молочних господарствах України на показники ефективності їх функціонування. Методика дослідження. Використано методи економічного аналізу та контент-аналіз наукових джерел. Результати дослідження. За результатами досліджень обґрунтовано висновок, що застосування новітніх технологічних рішень промислового виробництва молока в умовах великих промислових господарств України забезпечує покращення фізіологічних показників здоров’я і відтворювальної здатності корів, зростання кількісних та якісних показників їхньої продуктивності, зменшення витрат ресурсів на виробництво продукції в натуральному та грошовому вимірах, підвищення конверсії кормів, що гарантує збільшення рівня дохідності та рентабельності галузі. Подальший розвиток господарств з розведення спеціалізованих молочних порід великої рогатої худоби має спрямовуватись як на створення економічно вигідних тварин, так і на впровадження інноваційних технологій їх утримання, годівлі й експлуатації. Елементи наукової новизни. Встановлено, що основним фактором підвищення валового виробництва молока за умов впровадження інноваційних технологій є зростання рівня молочної продуктивності корів. У середньому по досліджуваних породах в господарствах, із застосовуваними інноваційними технологічними рішеннями, молочна продуктивність корів збільшилася від 6307 до 7350 кг. Практична значущість. Введення новітніх інноваційних технологічних рішень промислового виробництва молока забезпечує приріст надходжень від збуту молока за рахунок зростання продуктивності корів та підвищення цін реалізації продукції з вищими якісними характеристиками, що дало змогу збільшити прибуток від реалізації молока у 2,3 раза, рентабельність - від 17,4 до 48,2 %. Табл.: 5. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: молочне скотарство, конкурентоспроможність, ефективність, порода, безприв’язне утримання, механізація, продуктивність, тривалість господарського використання

Список використаних джерел

 1. Вайтлок Л. Персонал - ваш головний капітал. Молоко і ферма. 2016. № 2 (33). С. 70-75.
 2. Ганеев А. А. Новое в технологии машинного доения животных. Мясное и молочное скотоводство. 2010. № 4. С. 30-33.
 3. Дмитрів В. Т. Механіко-технологічні основи підвищення ефективності доїльних установок: дис.. д-ра техн. наук: 05.05.11. Львів, 2016. 468 с.
 4. Кучер Л. Ю. Шляхи підвищення виробництва молока на інноваційній основі. Економіка АПК. 2013. № 3. С. 70-75.
 5. Луценко М. М., Іванишин В. В., Смоляр В. І. Перспективні технології виробництва молока : монографія. Київ : Видавничий центр «Академія», 2006. 192 с.
 6. Медведский В. На привязи или без? Животноводство России. 2018, февраль. С. 43-45.
 7. Механизация и автоматизация производства молока / В. В. Адамчук, В. В. Братишко, Р. Б. Кудринецкий [и др.] ; ред.: В. В. Адамчук, А. И. Фененко ; Нац. акад. аграр. наук Украины, Нац. науч. центр «Ин-т механизации и электрификаци сел. хоз-ва». Глеваха : ЧП Лысенко Н. М., 2013. 324 с.
 8. Панічев Р. Доїльне різноманіття. Пропозиція. 2011. №1. С. 108-111. URL : http://http://propozitsiya.com/tehniko-tehnologichne-zabezpechennya-molochnogo-skotarstva (дата звернення: 1.03.2018).
 9. Савицький Е. Е. Розвиток інноваційних процесів у вітчизняних аграрних підприємствах. Економіка АПК. 2014. № 4. С. 77-82.
 10. Фененко А. И. Биотехническая система производства молока. Теория и практика : монография / под ред. В. В. Адамчука ; Национальный научный центр «Институт механизации и электрификации сельского хозяйства». Нежин : ЧП Лысенко Н.М., 2014. 192 с.
 11. Ховайло Є. В. Патоморфологія виразкових уражень копитець. Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С. З. Гжицького. Т. 17. № 1(61). Частина 2, 2015. С. 174-181.
 12. Цой Ю. А. Проблемы и пути энергосбережения и повышения эффективности прогрессивных машинных технологий на молочных фермах. Ефективне тваринництво. 2009. № 6(38). С. 24-25.
 13. Червен І. І., Топорова Т. С. Сутність та особливості інноваційних технологій в молочному скотарстві. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 15. С. 332-337.
 14. Cow comfort: Create an environment for healthy, productive cows. URL : http://ag.alltech.com/en/blog/cow-comfort-create-environment-healthy-productive-cows (дата звернення: 1.03.2018).
 15. Hulsen Jan, Buist Klaas-Jan. Cow signals : a practical guide for dairy farm management. English edition. Zutphen : Roodbont ; Best : Vetvice, cop. 2005.
 16. The Complete Technology Book On Dairy & Poultry Industries With Farming And Processing (2nd Revised Edition) by Niir Board, ISBN: 9789381039083. URL : https://books.google.com.ua/books?id=pvzhDAAAQBAJ&pg=PA212&lpg=PA212&dq=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5l+milk+tech&source=bl&ots=tvX7AXwvCT&sig=b11VoWP5we0UVa9ohr4leyOINk8&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjIs6SB7srZAhXKBiwKHaDJDKkQ6AEIazAN#v=onepage&q=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5l%20milk%20tech&f=false (дата звернення: 1.03.2018).
Читати статтю: eapk_2018_06_p_76_86.pdf