ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:332.14
Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Нормативно-правове забезпечення управління розвитком сільських територій / Сава А.П. // Економіка АПК. - 2018. - № 6 - С. 87

Мета статті - науково обґрунтувати основні етапи і підходи до нормативно-правового забезпечення управління розвитком сільських територій. Методика дослідження. Використано методи наукового дослідження: діалектичний метод пізнання дії економічних законів, системний підхід до вивчення економічних явищ, а також монографічний, абстрактно-логічний та метод абстрагування. Результати дослідження. Обґрунтовано основні засади формування нормативно-правової системи та державної політики у сфері управління сільськими територіями; визначено послідовні етапи становлення законодавчої бази регулювання функціонування сільських територій та виявлено її недоліки у задоволенні економічної та соціальної складових їх розвитку; запропоновано напрями вдосконалення нормативно-правової системи, що забезпечить реалізацію механізму управління комплексним розвитком сільських територій в умовах децентралізації. Елементи наукової новизни. Сформовано авторський підхід до розроблення і впровадження нормативно-правової системи управління розвитком сільських територій в умовах децентралізації, що дасть можливість скоординувати діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування у вирішенні питань ефективного функціонування сільських територій. Практична значущість. З’ясовані основні особливості формування системи нормативно-правового забезпечення як важливий елемент механізму регулювання розвитку сільських територій, який визначає компетенцію та повноваження суб’єктів управління та гарантує практичну реалізацію державної політики у цій сфері. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: законодавство, право, система, управління, розвиток, сільські території

Список використаних джерел

 1. Бондар Т. В. Соціально-економічний розвиток сільської місцевості регіону та напрями його удосконалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економічних наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК». Миколаїв, 2006. 19 с.
 2. Державна цільова програма сталого розвитку сільських територій на період 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3.02.2010 р. №121-р. URL : https://www.kmu.gov.ua/ ua/npas/243284424?=print (дата звернення: 10.05.2018).
 3. Ємельянов В. М., Шульга А. А. Нормативно-правове забезпечення реформування місцевого самоврядування та обєднання територіальних громад в Україні. Наукові праці. Державне управління. 2017. Вип. 278. Т. 290. С. 48-58.
 4. Законодавство України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws (дата звернення: 10.05.2018).
 5. Ібрагімова А. А. Державна політика побудови спроможних територіальних громад в Україні: дис.. канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 «Місцеве самоврядування» / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіонал. ін-т держ. управління. Львів, 2015. 20 с.
 6. Концепція Державної регіональної політики: Указ Президента України від 25.05.2001 р. № 341/2001. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/341/2001 (дата звернення: 10.05.2018).
 7. Кульчій І. М. Державна аграрна політика України у сфері сталого розвитку сільських територій: правовий аспект. Проблеми законності. 2017. Випуск 136. С. 116-125.
 8. Про Концепцію комплексної програми підтримки розвитку українського села на 2006-2010 рр.: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 р. № 536-р. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/536-2005-%D1%80 (дата звернення: 10.05.2018).
 9. Про Національну Раду з узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних органів та місцевого самоврядування: Указ Президента України від 13.12. 2000 р. № 1331/2000. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ U1331_00.html (дата звернення: 10.05.2018).
 10. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: Закон України від 18.10.2005 р. № 2982-IV URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=2982-15 (дата звернення: 10.05.2018).
 11. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1.04. 2014 р. № 333-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/333-2014-%D1%80 (дата звернення: 10.05.2018).
 12. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року / [Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, О.Г. Булавка та ін.] ; за ред. Ю.О. Лупенка та О.Г. Булавки. Київ : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2013. 74 с.
 13. Чернов С. І. Обґрунтування економіко-правових засад регулювання аграрного сектору економіки. Держава та регіони.2006. № 1. С. 172-177.
 14. Шиян В. Й. Соціально-економічні проблеми українського села в постіндустріальній стадії розвитку суспільства. Економіка АПК. 2005. № 11. С. 72-76.
Читати статтю: eapk_2018_06_p_87_93.pdf