ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: [338.43.02:502.131.1](477)
Проблеми економічної теорії

Складові та пріоритети сталого розвитку аграрного сектору економіки: концептуально-теоретичний дискурс / Лопатинський Ю.М., Буринська О.І. // Економіка АПК. - 2018. - № 6 - С. 94

Мета статті - поглибити науково-методичні положення і розробити практичні рекомендації щодо забезпечення сталого розвитку аграрного сектору національної економіки. Методика дослідження. Методи: економіко-статистичний, соціологічних досліджень, економіко-математичного моделювання та порівняльного аналізу. Результати дослідження. Систематизовано теоретико-методологічні засади концепції сталого розвитку з урахуванням особливостей її галузевої реалізації. Запропоновано розширення меж і принципів державно-приватного партнерства у секторі. Обґрунтовано пріоритетні напрями стратегії впровадження концепції сталого розвитку в аграрному секторі, які охоплюють сукупність факторів та послідовність етапів практичної реалізації з метою досягнення окреслених стратегічних орієнтирів. Елементи наукової новизни. Удосконалено методичний підхід до оцінки сталості розвитку аграрного сектору через розрахунок інтегрального показника, що дало змогу визначити концептуальні засади гармонізації складових сталого розвитку аграрного сектору національної економіки за допомогою розробки імперативів побудови стратегії інклюзивного розвитку сектору в теоретичному та практичному контексті. Практична значущість. Внесено пропозиції щодо підвищення сталості розвитку аграрного сектору, які можуть бути використані при розробці програм, заходів, напрямів загальнодержавного, регіонального та місцевого їх розвитку. Табл.: 1. Бібліогр.: 19.
Ключові слова: сталий розвиток, аграрний сектор, складові сталого розвитку, пріоритети, гармонізація, державно-приватне партнерство, стратегія

Список використаних джерел

 1. Бородіна О. М. Науково-прикладні засади реконструктивного розвитку сільського господарства та села в Україні. Економіка і прогнозування. 2016. № 4. С. 70-80.
 2. Горкавий В. Використання рейтингових принципів для аналізу соціально-економічного стану сільських районів. Статистика України. 2004. № 1. C. 91-94.
 3. Зінчук Т., Фаріон Л. Методика оцінки сталого розвитку сільських територій. Інноваційна економіка. 2017. № 3-4 (68). С. 94-99.
 4. Лупенко Ю. О. Формування перспективної моделі сільського господарства. Економіка АПК. 2012. № 11. С. 10-14.
 5. Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. Розвиток аграрного підприємництва в умовах інституціональних трансформацій. Економіка АПК. 2017. № 2. С. 5-16.
 6. Павлов О. І. Агроекономічний, фізіоекономічний, соціоекономічний та руралістичний підходи до дослідження сільських територій. Економіка АПК. 2016. № 1. С. 56-63.
 7. Попова О. Л. Сталий розвиток агросфери України: політика і механізми. НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. К., 2009. 352 с.
 8. Саблук П. Т. Стан і напрями розвитку аграрної реформи. Економіка АПК. 2015. № 2. С. 10-17.
 9. Соціоекономічна модернізація аграрного сектору України (концептуальні положення) ; Геєць В., Прокопа І. та ін. Економіка України. 2011. № 12. C. 4-14.
 10. Стратегія сталого розвитку України до 2030 року (Проект 2017).- URL : http://www.ua.undp.org/ content/ukraine/ uk/home/library/sustainable-development-report/Sustainable-Dev-Strategy-for-Ukraine-by-2030.html (дата звернення: 31.11.2017).
 11. Хвесик М. А., Хвесик Ю. М. Сталий розвиток територій як основа стратегії розвитку аграрного сектору. Економіка АПК. 2013. № 1. С. 66-76.
 12. Ходаківська О. В. Екологізація аграрного виробництва: монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ» , 2015. 350 с.
 13. Шпикуляк О. Г., Мазур Г. Ф. Інституційні засади та соціально-економічні детермінанти стимулювання сталого розвитку сільських територій: теоретичний аспект. Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Економіка. 2015. Вип. 730-731. С. 21-25.
 14. Appleby M. C. Sustainable agriculture is humane, humane agriculture is sustainable. Journal of Agricultural and Environmental Ethics. 2005. Vol. 18. P. 293-303.
 15. Behnassi M., Shabbir A. Science, Policy and Politics of Modern Agricultural System. New York : Springer Verlag, 2014. 379 p.
 16. Daly H. Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development. Beacon Press. Boston, 1996. 264 р.
 17. Hardi P., Zdan T. Assessing Sustainable Development - Principles in Practice. International Institute for Sustainable Development. Winnipeg, 1997. 175 p.
 18. Hirsch F. The social limits to growth. Routledge & Kegan Paul. London, 1976. 208 р.
 19. Serageldin I., Steer A. Making Development Sustainable: From Consepts to Action. World Bank. Washington. 1994. 40 р.
Читати статтю: eapk_2018_06_p_94_102.pdf