ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.2.021.012.33
Сторінка молодого науковця

Ретроспектива парадигм сільськогосподарського дорадництва: варіанти для України / Похиленко Н.М. // Економіка АПК. - 2018. - № 7 - С. 113

Мета статті - висвітлити зміни парадигм розвитку сільськогосподарського дорадництва на основі світової практики та визначити особливості їх практичного застосування з налагодження партнерських відносин науки, освіти, дорадництва, органів державної влади при наданні дорадчих послуг сільгоспвиробникам і сільському населенню в Україні. Методика дослідження. Застосовано методи абстрагування та узагальнення для аналізу наукових праць вітчизняних та іноземних учених із проблематики комунікаційних відносин дорадчої та аналогічної їй діяльності; метод аналогії щодо встановлення оптимальної форми партнерства. Результати дослідження. Висвітлено сутність поняття «парадигма» та закономірності змін парадигм. Представлено ретроспективу у світовій практиці змін парадигм сільськогосподарської екстеншн діяльності, аналогом якої в Україні є дорадча діяльність та зазначено особливості форм партнерських відносин науки, освіти, дорадництва, органів державної влади при наданні дорадчих послуг сільгоспвиробникам і сільському населенню у межах різних парадигм. Виявлено відповідність вітчизняної практики реалізації сільськогосподарської інформаційно-консультаційної (дорадчої) діяльності, що здійснюють наукові установи та вищі навчальні заклади аграрного профілю у межах парадигми «трансфер інновацій», а сільськогосподарські дорадчі служби та дорадники - у межах парадигм «консультативна робота» та «розвиток людських ресурсів». Визначено важливість переходу до концепції форм партнерств «знизу-догори», оскільки розширення ролі господарюючого суб’єкта не лише як одержувача послуг, але і як співвиконавця цих послуг, забезпечує краще сприйняття та виконання рекомендованих рішень. Елементи наукової новизни. Аргументовано доцільність використання у вітчизняній практиці сільськогосподарської інформаційно-консультаційної (дорадчої) діяльності, що реалізують наукові установи та вищі навчальні заклади аграрного профілю, а також сільськогосподарські дорадчі служби, «низхідних» форм партнерських відносин із господарюючими суб’єктами у межах сільських територій для підсилення застосовуваності рекомендованих рішень. Практична значущість. Виокремлення особливостей парадигм сільськогосподарської екстеншн (дорадчої) діяльності, що забезпечить формування методологічних основ розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності, що реалізують наукові установи, вищі навчальні заклади аграрного профілю та сільськогосподарські дорадчі служби України. Табл.: 1. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: сільськогосподарська дорадча діяльність, парадигма, трансфер інновацій, консультативна робота, розвиток людських ресурсів, сприяння розширенню можливостей

Список використаних джерел

 1. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Сурмін Ю. П., Бакуменко В. Д., Михненко А. М. та ін. ; за ред. Ковбасюка Ю. В., Трощинського В. П., Сурміна Ю. П. Київ : НАДУ, 2010. 820 с.
 2. Кропивко М. Ф., Похиленко Н. М. До питання створення Державної системи сільськогосподарського дорадництва в Україні. Організація бізнес-шкіл в дорадництві для успішного впровадження інновацій : зб. ст. Міжнародного круглого столу. Київ : Вид. центр НУБіП України. 2012. С. 7-16.
 3. Про сільськогосподарську дорадчу діяльність : Закон України від 17.06.2004 р. № 1807-IV. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/1807-15 (дата звернення: 18.05.2018).
 4. Теорія та практика дорадництва (планування та втілення програм екстеншен) : навч. посіб. / Буткалюк Т., Ванжула Ю., Лоянич Г. и др. Вінниця : ТОВ «Консоль», 2004. 240 с.
 5. Burton E. Swanson and Riikka Rajalahti. (2010) Strengthening Agricultural Extension and Advisory Systems: Procedures for Assessing, Transforming, and Evaluating Extension Systems. Рр. 7-11. URL : http://siteresources.worldbank.org/ INTARD/Resources/Stren_combined_web.pdf.
 6. Fontanilla, Anna Merlinna T. (August 3, 2012). Paradigm Shifts in Extension. URL : https://www.slideshare.net/ lenfontanilla/paradigm-shifts-in-extension.
 7. Four Paradigms of Agricultural Extension. URL : http://www.agriinfo.in/default.aspx?page=topic&superid=7&topicid=1441.
 8. Gayo, Jose Rene C. (July 23, 2012). A new paradigm for agricultural extension. URL : http://business.inquirer.net/ 72689/a-new-paradigm-for-agricultural-extension.
 9. Kalna-Dubinyuk, T., Strashinska, L., Bolotina, I., Shapoval, O. Modern paradigm formation of advisory services information and consultation activity URL : http://dspace.nuft.edu.ua/ jspui/bitstream/123456789/25042/1/Modern%20paradigm%20formation%20of%20advisory%20services%20information%20and%20consultation%20activity.pdf.
 10. NAFES (2005) Consolidating Extension in the Lao PDR, National Agricultural and Forestry Extension Service,Vientiane URL : http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/719275#cite_note-10.
 11. Nagel, U. J. (1997). Chapter 2 - Alternative approaches to organizing extension: In: ImprovingAgricultural extension: A reference Manual. Swason B.E., R.P Bentz and A.J. Sofranko(eds). FAO. URL : http://www.oerafrica.org/FTPFolder/ Website%20Materials/Agriculture/haramaya/Perspective_Agricultural_Extension/Attachment/Improving%20AgEx.-FAO.pdf.
 12. Margie, Brendia. Paradigm Shift as Extension's Response to the Changing Needs of the Government. URL : http://www.academia.edu/8917594/Paradigm_Shift_as_Extensions_Response_to_the_Changing_Needs_of_the_Government.
 13. Van den Ban, A.W. and Samanta, R.K. (2006) Changing Roles of Agricultural Extension in Asian Nations. Рр. 409-410. URL : http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/20404.
 14. Wikipedia Academic Dictionaries and Encyclopedias. URL : http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/719275#cite_note-10.
Читати статтю: eapk_2018_07_p_113_121.pdf