ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:316.422
Економіка агропромислового виробництва

Чинники та стимули розвитку органічного сегмента аграрного виробництва в країнах світу / Кирилов Ю.Є., Грановська В.Г., Крикунова В.М. // Економіка АПК. - 2018. - № 7 - С. 16

Мета статті - визначити систему чинників, які зумовлюють та стимулюють органічне виробництво в умовах різних країн, що дасть змогу накреслити основні напрями і перспективи розвитку цього сегменту української економіки. Методика дослідження. За допомогою статистичного, компаративного та графічного методів здійснено оцінку стану органічного сільського господарства в Україні та у країнах світу; виявлено чинники, що стимулюють його розвиток. Результати дослідження. Проаналізовано масштаби органічного виробництва у країнах світу, а також основні індикатори (площі, обсяг виробництва, споживання, чисельність операторів, місткість ринку тощо), що показують позитивну динаміку. Досліджено переваги й вигоди органічних практик на макро- та мікрорівнях. Згруповано країни світу за чинниками розвитку аналізованого сегмента економіки та встановлено особливості державної політики щодо органічного виробництва. Важелі підтримки органічного виробництва класифіковано за критерієм їхнього впливу на попит на органічну продукцію або на її пропозицію, або на обидва елементи ринкового механізму. Висвітлено тенденції органічного сільського господарства в Україні. Встановлено, що визначальний стимулівний вплив наразі має підвищення зовнішнього попиту, що зумовлює високу інвестиційну привабливість органічного фермерства. Елементи наукової новизни. Охарактеризовано фактори розвитку органічного виробництва в Україні, доведено, що реалізація конкурентних переваг на світовому ринку органічних продуктів має сполучатися із формуванням внутрішнього ринку і моделі «органічного» споживання, що стимулюватиме екологічно відповідальні практики виробництва й продукуватиме додаткові позитивні ефекти у сфері доходів сільського населення та розвитку сільських територій. Практична значущість. Оцінено стан органічного сегмента аграрного сектору економіки України та перспективи його розвитку з позиції економічних, екологічних та соціальних переваг. Табл.: 1. Рис.: 3. Бібліогр.: 28.
Ключові слова: органічне сільське господарство, органічне виробництво, ланцюг постачання органічної продукції, стимули, екологічні проблеми

Список використаних джерел

 1. Аналіз ринку органічної продукції в Україні (15 лютого 2018 р.). URL : https://agropolit.com/spetsproekty/407-analiz-rinku-organichnoyi-produktsiyi-v-ukrayini.
 2. Безус Р. М., Буртак С. Г. Формування системи лобі та адвокації розвитку органічного виробництва. Академічний огляд. 2016. № 2. С. 53-63. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ao_2016_2_8.
 3. Буга Н. Ю., Яненкова І. Г. Перспективи розвитку органічного виробництва в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 2. С. 117-125. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ape_2015_2_17.
 4. Грановська В. Г. Тенденції та перспективи розвитку органічного ринку в Україні. Економіка АПК. 2017. № 4. С. 31-41.
 5. Дудар Т. Г., Дудар О. Т. Розвиток органічного агровиробництва як основа забезпечення якості і безпечності сільськогосподарської продукції в Україні. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2014. № 1. С. 11-15. URL : http://www.msu.edu.ua/visn/?p=76&lang=uk.
 6. Ільчук В. П., Штирхун Х. І. Органічне виробництво як пріоритетний напрям розвитку аграрного сектору національної економіки. Науковий вісник Полісся. 2016. № 1 (5). URL : http://journals.uran.ua/nvp_chntu/article/view/73937/69383.
 7. Кирилов Ю. Є. Концептуальні засади конкурентоспроможного розвитку аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 420 с.
 8. Маслак О. М. Формування ринку органічної сільськогосподарської продукції в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 10. URL : http://global-national.in.ua/archive/10-2016/40.pdf.
 9. Органічна політика у 2017 році: 5 векторів розвитку. URL : https://agro-online.com.ua/ru/public/blog/6876/details/.
 10. Органічний ринок в Україні - аналітика (9 березня 2018 р.). URL : https://agropolit.com/spetsproekty/415-organichniy-rinok-v-ukrayini--analitika.
 11. Перелік ділянок (20 липня 2018 р.) / Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. URL : http://land.gov.ua/info/perelik-dilianok/
 12. Прийнято закон про основні принципи та вимоги до органічного виробництва (10 липня 2018 р.) / Урядовий портал. URL : https://www.kmu.gov.ua/ua/news/prijnyato-zakon-pro-osnovni-principi-ta-vimogi-do-organichnogo-virobnictva.
 13. Скидан О. В. Формування регіональної політики розвитку органічного виробництва. Збірник матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції «Органічне виробництво та продовольча безпека» (Житомир , 21-22 квітня 2016 р.). Житомир: «Евенок О.О.», 2016. С. 16-26. URL : http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5173.
 14. Чичкало-Кондрацька І. Б., Новицька І. В. Світовий досвід просування органічної продукції. Ефективна економіка. 2018. № 2. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/ pdf/2_2018/10.pdf.
 15. Якимишин Л. Специфіка ланцюгів поставок органічної продукції. URL : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ ntb/29580/1/066_446_453.pdf.
 16. Act of Sweden on organic production control (SFS 2013:363) from 23 May 2013 // Web-site Eco-Lex - Available at: http://www.ecolex.org.
 17. Guidelines for public support to organic agriculture. First edition: September 2017. URL : https://www.ifoam.bio/ sites/default/files/policy_toolkit_main_report.pdf.
 18. Help for Organic Farming. URL : https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/outreach-and-education/help-for-organic-farming/index.
 19. Krykunova V. Government measures for advancing the organic sector: U.S. experience. Актуальні проблеми розвитку аграрного сектору економіки України : зб. тез Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 5-6 квіт. 2018 р. Херсон : ДВНЗ «ХДАУ», 2018. С. 93-96.
 20. Kuepper G. A Brief Overview of the History and Philosophy of Organic Agriculture. URL : http://kerrcenter.com/ wp-content/uploads/2014/08/organic-philosophy-report.pdf.
 21. Organic Agriculture. URL : http://unctad.org/en/ Pages/DITC/Trade-and-Environment/Organic-Agriculture. aspx?Me=,,ows_Country,ascending.
 22. Organic farming. A guide on support opportunities for organic producers in Europe. URL : www.organic-farming.europa.eu.
 23. Sanders J., Schmid O. Organic action plans: mainstreaming organic farming in public policy. URL : http://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/page/files/ ifoameu_policy_04_capbook201403.pdf.
 24. Sanders J., Gambelli D., Lernoud. J. Distribution of the added value of the organic food chain / Braunschweig, Thünen Institute of Farm Economics: 2016. URL : https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ a911740b-4cbe-11e7-a5ca-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF.
 25. The Organic Movement in 2016: Our impact. 2016. Consolidated annual report of IFOAM - Organics international. URL : https://www.ifoam.bio/sites/default/files/ annual_report_2016.pdf.
 26. The World Bank Data. GDP per capita (current US$). URL : https://data.worldbank.org/indicator/ NY.GDP.PCAP.CD?end=2016&start=1960.
 27. The World of Organic Agriculture Statistics and emerging trends 2017. URL : https://shop.fibl.org/CHen/ mwdownloads/download/link/id/785/?ref=1.
 28. The World of Organic Agriculture Statistics and emerging trends 2018. URL : https://shop.fibl.org/CHde/ mwdownloads/download/link/id/1093/?ref=1.
Читати статтю: eapk_2018_07_p_16_27.pdf