ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.3:637.12:631.1.027
Економіка агропромислового виробництва

Виробництво і розподіл молока за обсягами та якісними і ціновими характеристиками / Россоха В.В., Петриченко О.А. // Економіка АПК. - 2018. - № 7 - С. 27

Мета статті - провести порівняльний аналіз виробництва й самозабезпечення молоком регіонів України, динаміки закупівлі молока та впливу обсягів реалізації, якості і закупівельних цін на ефективність його виробництва. Методика дослідження. У процесі дослідження використано такі методи: статистичний - для визначення часток у сукупності, графічний - для розподілу регіонів за рівнем самобезпеченості молоком, рядів динаміки надходження молока на переробні підприємства, групування - для визначення впливу обсягів реалізації і рівня товарності на ефективність виробництва молока, порівняльний аналіз - для аналізу середніх закупівельних цін та закупівельних цін за ґатунками молока в динаміці. Результати дослідження. Встановлено регіони з високим, достатнім і низьким рівнем самозабезпечення молоком, зміни у структурі постачання молока на молокозаводи сільськогосподарських підприємств і господарств населення. Обґрунтовано вплив обсягів реалізації і рівня товарності молока у сільськогосподарських підприємствах на ефективність його виробництва. Проаналізовано середні закупівельні ціни на молоко від сільськогосподарських підприємств і господарств населення, залежність ціни на молоко від його ґатунку, базисні показники молока та рівень середньомісячних закупівельних цін на молоко в країнах світу за його базисними показниками в Україні. Елементи наукової новизни. Виявлено зміни у структурі виробництва й постачання молока на переробку сільськогосподарських підприємств і господарств населення. З’ясовано, що середньомісячні ціни на молоко в Україні за вітчизняними базисними показниками в окремі періоди вищі, ніж в інших країнах світу. Практична значущість. Визначено регіони, де органам державної влади і місцевого самоврядування необхідно приділити увагу створенню умов для розв’язання проблеми самозабезпечення молоком. Доведено, що ефективність молока у сільськогосподарських підприємствах залежить від масштабу виробництва, обсягів постачання на молокозаводи і якості реалізованої продукції. Табл.: 7. Рис.: 2. Бібліогр.: 10.
Ключові слова: молоко, виробництво, розподіл, самозабезпечення, постачання, обсяг реалізації, ціна, якість, ефективність

Список використаних джерел

  1. Аналіз поточної кон’юнктури і прогноз ринків тваринницької продукції в Україні / Шпичак О. М. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 304 с.
  2. Аксьонова О. В. Формування сировинної бази у молокопродуктовій галузі: регіональний аспект. Вісник ЖНАЕУ. 2010. № 1. С. 209-217.
  3. Аранчій В. І., Дрогань-Писаренко Л. О., Рудич А. І. Аналітична оцінка та екстраполяція функціонування ринку молокопродукції. Економічний аналіз. 2014. Т. 20. С. 14-22.
  4. Гамма Т. М. Забезпечення продовольчої безпеки на ринку молока та молочної продукції. URL : http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/376 (дата звернення: 22.03.2018).
  5. Гурська І. С. Розвиток регіонального ринку молока і молочної продукції. URL : http://journals.nubip.edu.ua/ index.php/Economica/article/viewFile/238/217 (дата звернення: 22.03.2018).
  6. Демчук О. М. Вплив факторів мікросередовища ринку молока на діяльність аграрних підприємств. Зб. наук. праць Таврійського державного агротехнологічного університету. 2015. № 1(29). С. 207-215.
  7. Іванова Л. С. Організаційно-економічні засади виробництва молока в Україні. Економіка та управління АПК. 2013. Вип. 11(106). С. 154-159.
  8. Козак К. Б. Пріоритетні сфери й механізми забезпечення продовольчої безпеки регіонів. Економіка харчової промисловості. 2014. № 4(24). С. 3-9.
  9. Тивончук С. В., Тивончук Я. О., Павлоцька Т. П. Розвиток ринку виробництва молока в Україні в контексті євроінтеграційних процесів. Економіка АПК. 2017. № 4. С. 25-31.
  10. Шклярук Ю. Є. Сучасний стан та тенденції виробництва і переробки молока в Україні та Вінницькій області. Ефективна економіка. 2017. № 11. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5899 (дата звернення 22.03.2018).
Читати статтю: eapk_2018_07_p_27_36.pdf