ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 664.1:339.13(100)
Аграрний ринок

Бурякоцукрова галузь України в умовах нестабільності світового ринку цукру / Бондар В.С., Фурса А.В. // Економіка АПК. - 2018. - № 7 - С. 37

Мета статті - обґрунтувати стратегічні напрями, індикатори розвитку і конкретні заходи щодо високоефективного функціонування бурякоцукрової галузі України в умовах лібералізації цукрового ринку й загострення конкуренції на період до 2025 р. Методика дослідження. Використано такі методи дослідження: системного аналізу - при визначенні тенденцій розвитку світового ринку цукру; рядів динаміки виробництва та споживання цукру за 2003-2016 рр.; експертних оцінок профіциту цукру на 2017/18 МР; статистичний - для комп’ютерної обробки даних про обсяги виробництва цукрових буряків і цукру в Україні та по областях; прогнозування потенційних можливостей розвитку бурякоцукрового виробництва на період до 2025 р. Результати дослідження. Проаналізовано сучасні тенденції й суперечності світового та внутрішнього ринків цукру. Встановлено, що вони відзначаються значною нестабільністю і швидкими змінами цінової кон’юнктури. З’ясовано, що причинами є часті аномалії погодних умов, а також перехід країн ЄС до вільного цукрового ринку, що відчутно посилило конкуренцію за ринки збуту. Якщо 2015/16 і 2016/17 МР характеризувалися дефіцитом цукру, то 2017/18 МР - профіцитом майже 5 млн т, що викликало значне зниження індексів цін практично у 2 рази. Зазначено відставання ряду показників у галузі буряківництва України від показників світового рівня. У сучасних умовах запропоновано заходи щодо оптимізації та стабілізації цукробурякової галузі України, зокрема: адаптація до складних ринкових умов, гармонізація нормативно-правової бази до світових зразків, модернізація цукрових заводів, диверсифікація галузі на виробництві не тільки цукру, а й біоетанолу, біогазу, електроенергії, комбікормів та іншої продукції. Обґрунтовано висновок про те, що в умовах нестабільності світового ринку в бурякоцукровому підкомплексі України має бути завершено модернізацію переробних підприємств, а також адаптовано нормативно-правову базу відповідно до західноєвропейських стандартів. Елементи наукової новизни. Запропоновано концептуальні засади і конкретні заходи зі стабілізації й гармонізації розвитку бурякоцукрової галузі України, обґрунтовано індикатори її розвитку на період до 2025 р. Практична значущість. Виявлено реальний стан та можливості перспективного розвитку бурякоцукрового підкомплексу, що базуються на нарощуванні масштабів виробництва, підвищенні урожайності, вирішенні проблем підвищення ефективності його функціонування. Табл.: 1. Рис.: 6. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: бурякоцукрова галузь, економічна конкуренція, світовий ринок, ринок цукру, динаміка виробництва і споживання, врожайність, цінова кон’юнктура

Список використаних джерел

 1. Бондар В. С. Лібералізація ринку цукру в країнах ЄС - як виклик цукровиробникам України. Цукрові буряки. 2018. № 1. С. 8-10.
 2. Державна служба статистики України. 2018. URL : http:// www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 25 травня 2018).
 3. Загострення конкуренції на ринку цукру / Бондар В. С., Фурса А. В., Гореленко В. І. та ін. Цукрові буряки. 2017. № 4. С. 6-9.
 4. Заец А. С. Сахарная промышленность в Украине: становление, развитие, реструктуризация. Киев : Наук. думка, 2001. 328 с.
 5. Заєць О. С. Ринок цукру в Україні: проблеми створення, функціонування та розвитку. Київ : Наук. думка, 1999. 388 с.
 6. Коденська М. Ю. Тенденції розвитку і напрями активізації інвестування цукробурякового виробництва. Економіка АПК. 2010. № 2. С. 74-78.
 7. Месель-Веселяк В. Я., Ярчук М. М. Організаційно-економічне удосконалення роботи цукробурякового підкомплексу України. Економіка АПК. 2013. № 2. С. 3-8.
 8. Рынок тропических товаров 16 октября - 8 декабря 2017. URL : http://bullion.ru/reports/otkritie/week/ Tropics.pdf (дата звернення: 15 грудня 2017).
 9. Сінченко В. М., Пиркін В. І. Стратегія розвитку галузі буряківництва в Україні. Цукрові буряки. 2018. № 1. С. 4-7.
 10. Стасіневич С. Світовий досвід реструктуризації цукробурякової галузі - уроки для України. Науковий вісник Національного аграрного університету. 2007. № 110. Ч. 1. С. 79-84.
 11. FAO Food Price Index. URL : http://www.fao.org/ worldfoodsituation/foodpricesindex/en/ (дата звернення: 05 липня 2018).
 12. World Data Atlas. World and regional statistics, national data, maps, rankings. URL : https://knoema.com/atlas (дата звернення: 20 червня 2018).
Читати статтю: eapk_2018_07_p_37_46.pdf