ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.11:330.332(477.46)
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Інвестиційна діяльність у сільськогосподарських підприємствах Закарпатської області / Спаський Г.В. // Економіка АПК. - 2018. - № 7 - С. 47

Мета статті - проаналізувати розвиток інвестиційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах Закарпатської області. Методика дослідження. Використано розрахунково-аналітичні методи оцінки рівня розвитку регіону та досвіду його інвестиційної діяльності. Результати дослідження. Визначено інвестиційну діяльність сільськогосподарських підприємств як підприємницьку функцію, здійснювану управлінськими зусиллями і коштами їхніх власників через придбання та модернізацію підприємством власних капітальних засобів виробництва для підвищення продуктивності й забезпечення очікуваного приросту вартості активів. Проблемним залишається питання розподілу іноземних інвестиційних ресурсів у досліджуваній області, яке характеризується значною нерівномірністю. Елементи наукової новизни. Виявлено, що інвестиційна діяльність в сільському господарстві Закарпатської області здійснюється надто уповільненими темпами. Вкладення у розвиток сільського господарства поки що є недостатніми. Обґрунтовано необхідність невідкладних заходів щодо активізації інвестиційної діяльності, підтримки інтересів інвесторів. Практична значущість. Відтворення основних засобів сільськогосподарського виробництва вимагає більшого обсягу інвестицій, спеціального кредитного забезпечення обігових коштів, формування системи державної підтримки й відповідного організаційно-економічного механізму інвестування сільськогосподарських підприємств. У Закарпатті політика сприяння інвестиційним процесам ще не досягла належного рівня, зокрема через обмежені можливості органів місцевого самоврядування. Табл.: 4. Рис.: 2. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: активізація інвестиційних процесів, сільськогосподарські підприємства, Закарпатська область, інвестиційні ресурси підприємства, фермерські господарства, прямі іноземні інвестиції

Список використаних джерел

 1. Бланк И. А. Управление активами. Киев : Ника-Центр, 2000. 720 с.
 2. Гитман Л. Дж., Джонк М. Д. Основы инвестирования / пер. с англ. Москва : Дело, 1997. 929 с.
 3. Дудар В. Т., Шумський А. В., Язлюк Б. О. Ефективність інноваційного розвитку агропромислового виробництва : монографія. Тернопіль : Астон, 2013. 260 с.
 4. Інвестиційні ресурси сільськогосподарських підприємств. URL : https://chdtu.edu.ua/files/feu/ Pratsi/KEU /Viatkin/invest_res.pdf.
 5. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект : монографія / Саблук П. Т., Шпикуляк О. Г., Курило Л. І. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2010. 706 с.
 6. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2014. 516 с.
 7. Кейнс Д. М. Общая теория занятости, процента и денег / пер. с англ. Москва : Гелиос АРВ, 1999. 352 с.
 8. Кісіль М. І., Кожем'якіна М. Ю. Інвестиційне забезпечення розвитку сільського господарства. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року ; за ред. Лупенка Ю. О., Месель-Веселяка В. Я. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2012. С. 76-80.
 9. Маршалл А. Принципы политической экономии. Соч. в 3-х т. Т. 3 / пер. с англ. Москва : Прогресс, 1993. 350 с.
 10. Підлісецький Г. М. Економічні проблеми відтворення основного капіталу аграрного сектору. Фінансові проблеми формування і розвитку аграрного ринку. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2007. С. 158-163.
 11. Рикардо Д. Сочинения. Т. 1. Начала политической экономии и налогообложения. Москва : Госполитиздат, 1941. 288 с.
 12. Россоха В. В., Гусак О. М. Формування інноваційно-інвестиційної політики в аграрній сфері економіки : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2011. 242 с.
 13. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Москва : Соцэкгиз, 1962. 684 с.
 14. Статистичний щорічник Закарпатської області за 2016 рік. Ужгород : Головне управління статистики у Закарпатській області, 2017. 546 с.
 15. Статистичний щорічник України за 2016 рік. Київ : Держстат України, 2017. 660 с.
 16. Фінансова звітність фермерських господарств Закарпатської області за 2016р. Ужгород. Головне управління статистики у Закарпатській області, 2017. 345 с.
 17. Шумпетер Й. Теория экономического развития / пер. с англ. Москва : Прогресс, 1982. 455 с.
 18. The Global Competitiveness Report 2002-2003- World Economic Forum, 2003. URL : www. wcform.org.
Читати статтю: eapk_2018_07_p_47_55.pdf