ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.46:37
Управління та інформаційне забезпечення

Управління конкурентоспроможністю продукції скотарства сільськогосподарських підприємств України / Ільчук М.М., Коновал І.А., Євтушенко В.Д. // Економіка АПК. - 2018. - № 7 - С. 83

Мета статті - поглибити теоретико-методичні засади та розробити практичні рекомендації щодо удосконалення управління конкурентоспроможністю продукції скотарства сільськогосподарських підприємств України. Методика дослідження. У процесі проведення дослідження використано такі методи: абстрактно-логічний - при теоретичному узагальненні поняття управління конкурентоспроможністю та формулюванні висновків; розрахунково-конструктивний - для оцінювання рівня конкурентоспроможності продукції та розроблення критерію вибору ефективних шляхів її підвищення у системі управління конкурентоспроможністю; статистичний - при визначенні впливу чинників на рівень конкурентоспроможності продукції; математичного моделювання - при опрацюванні математичної моделі вибору ефективних заходів для програми підвищення конкурентоспроможності продукції. Результати дослідження. Розглянуто проблеми управління конкурентоспроможністю продукції, окреслено сутність цього поняття, наведено етапи управління конкурентоспроможністю продукції скотарства в підприємстві. Удосконалено теоретичні засади системи управління конкурентоспроможністю продукції, проаналізовано чинники і показники конкурентоспроможності продукції, оцінено конкурентоспроможність продукції скотарства за допомогою інтегрального показника по сільськогосподарських підприємствах областей України. Визначено шляхи удосконалення системи управління конкурентоспроможністю продукції в підприємстві. Елементи наукової новизни. Удосконалено методичні підходи щодо оцінювання рівня конкурентоспроможності продукції скотарства, вибору критерію ефективності запланованих заходів та розроблення програми підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства підприємства. Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані як складова частина науково-методичної бази при ухваленні рішення щодо розвитку галузі скотарства на різних рівнях управління економікою. Табл.: 1. Рис.: 2. Бібліогр.: 10.
Ключові слова: управління, конкурентоспроможність, продукція скотарства, оцінка конкурентоспроможності, система управління конкурентоспроможністю

Список використаних джерел

  1. Державна служба статистики України. URL : www.ukrstat.gov.ua.
  2. Драган О. І. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теоретичні аспекти : монографія. Київ : ДАКККіМ, 2006. 160 с.
  3. Ilchuk M. M., Konoval I. A., Radko V. I., Yevtushen-ko V. D. Competitiveness of cattle breeding products increase. Vienna, Austria. East West, 2017. 294 p.
  4. Ільчук М. М., Коновал І. А. Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства в Україні. Економіка АПК. 2016. № 5. С. 51-59.
  5. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення : монографія / за заг. ред. О. Г. Янкового. Одеса : Атлант, 2013. 470 с.
  6. Кваша С. М., Голомша Н. Є. Конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської продукції на світовому аграрному ринку. Економіка АПК. 2006. № 5. С. 99-104.
  7. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я / пер. с англ. под ред. Т. Р. Тэор. Санкт-Петербург : Нева, 2003. 224 с.
  8. Легеза Д. Г. Конкурентоспроможність продукції сільськогосподарських підприємств : монографія. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2011. 396 с.
  9. Піддубна Л. І. Конкурентоспроможність економічних систем: теорія, механізм регулювання та управління : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2007. 368 с.
  10. Портер М. Конкуренция / пер. с англ. Москва : Вильямс, 2003. 496 с.
Читати статтю: eapk_2018_07_p_83_92.pdf