ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 633.1:631.11(477)
Сторінка молодого науковця

Оцінка конкурентоспроможності зерна колосових культур сільськогосподарських підприємств України / Васильков Є.В. // Економіка АПК. - 2018. - № 8 - С. 117

Мета статті - опрацювати методичний підхід до розрахунку інтегрального індексу конкурентоспроможності зерна колосових культур сільськогосподарських підприємств. Методика дослідження. У процесі дослідження використано діалектичні методи пізнання процесів і явищ, монографічний (аналіз еволюції наукових здобутків українських та іноземних учених щодо проблем оцінки конкурентоспроможності продукції), емпіричний (для оцінки конкурентоспроможності зерна сільськогосподарських підприємств), порівняльного аналізу (порівняння показників конкурентоспроможності зерна сільськогосподарських підприємств різних регіонів), абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків). Результати дослідження. Сформовано систему показників для розрахунку інтегрального індексу конкурентоспроможності зерна колосових культур сільськогосподарських підприємств. Проведено оцінювання конкурентоспроможності зерна пшениці та ячменю сільськогосподарських підприємств України аналітичним методом з використанням інтегрального показника. Елементи наукової новизни. Запропонована методика оцінки рівня конкурентоспроможності продукції зерна колосових культур може бути використана для вибору ефективних шляхів його підвищення. Практична значущість. Авторський методичний підхід до оцінювання конкурентоспроможності зерна колосових культур сільськогосподарських підприємств дозволяє аналізувати великі масиви даних, враховувати стимулюючий і дестимулюючий впливи обраних ознак на кінцевий результат, об’єднувати і використовувати критерії і показники різного ступеня вагомості. Табл.: 2. Рис.: 1. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: конкурентоспроможність продукції, інтегральний індекс конкурентоспроможності, сільськогосподарські підприємства, зернова галузь, пшениця, ячмінь, оцінка конкурентоспроможності зерна, конкурентні переваги

Список використаних джерел

 1. Кваша С. М., Голомша Н. Є. Конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської продукції на світовому аграрному ринку. Економіка АПК. 2006. № 5. С. 99-104.
 2. Кваша C. M., Ільчук М.М., Коновал І.А. Економічне обґрунтування програми виробництва зерна пшениці в Україні Економіка АПК. 2013. № 3. С. 16-24.
 3. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення : моногр. / за заг. ред. О. Г. Янкового. Одеса : Атлант, 2013. 470 с.
 4. Конкурентоспроможність продукції скотарства і птахівництва України в системі євроінтеграції : монографія / Ільчук М. М., Коновал І. А., Мельникова І. В. та ін. Київ : Вид-во ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2015. 321 с.
 5. Легеза Д. Г. Конкурентоспроможність продукції сільськогосподарських підприємств : монографія. Київ : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2011. 394 c
 6. Пархомець М. К., Уніят Л. М., Соловей І. Оцінка конкурентоспроможності зерна та напрями її підвищення у підприємствах. Український журнал прикладної економіки. 2017. Т. 2, вип. 1. С. 85-95.
 7. Сільське, лісове та рибне господарство. Державна служба статистики. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/ publicat/kat_u/publ7_u.htm (дата звернення: 09.07.2018).
 8. Porter M. E. Competitive Advantage of Nations. New York : Free Press, 1990. 426 p.
 9. Prahalad C. Competitive advantages. Boston : Harvard Business Scholl Press, 2005. 552 p.
 10. Russell R. S., Taylor B. W. [5th edition].Operation Management. Quality and Competitiveness in a Global Environment. Denver, John Wiley & Sons, Inc.,2006. 807 p.
 11. Schumpeter, J. A., [1911] (2008), The Theory of Economic Development, translated from the German by Redvers Opie. New Brunswick (U.S.A) and London (U.K.) : Transaction Publishers.
Читати статтю: eapk_2018_8_p_117_122.pdf