ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:637.12:338.27 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201808026
Економіка агропромислового виробництва

Виробництво молока в Україні: тенденції та перспективи / Козак О.А., Грищенко О.Ю., Васильченко О.М. // Економіка АПК. - 2018. - № 8 - С. 26

Мета статті - проаналізувати основні тенденції розвитку виробництва молока різними категоріями господарств в Україні та обґрунтувати прогноз до 2030 р. Методика дослідження. Використовувалися такі методи: аналізу та синтезу - для характеристики особливостей функціонування молочного виробництва; абстрактно-логічний - при узагальненні результатів дослідження та формулюванні висновків; емпіричний - для оцінки тенденцій розвитку молочної галузі; групування - для виявлення зв’язку та залежності між факторами впливу на економічну ефективність виробництва молока; індукції та дедукції - при формуванні результатів дослідження, порівняння - для зіставлення об’єктів та явищ; графічний і табличний - для наочного зображення отриманих результатів дослідження. Для прогнозування обсягів виробництва молока було застосовано аналітичне вирівнювання рядів динаміки з використанням різних типів функцій залежно від характеру динаміки. Результати дослідження. Здійснено економічну оцінку особливостей розвитку виробництво молока у різних категоріях господарств (обсяг виробництва, поголів’я корів та їх продуктивність, товарність, закупівельні ціни, якість молочної сировини, ефективність виробництва). Розроблено прогноз розвитку виробництва молока у різних категоріях господарств до 2030 р., враховуючи економічні та політичні чинники. Елементи наукової новизни. Уперше на основі проаналізованих тенденцій здійснено прогноз виробництва молока до 2030 року. Практична значущість. Результати дослідження будуть корисними для різних груп виробників молока та зацікавлених сторін у молочному ланцюгу як основи для стратегічного планування. Вони також слугуватимуть орієнтиром для урядовців при розробці довгострокової політики у молочній галузі. Табл.: 3. Рис.: 5. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: виробництво молока, сільськогосподарські підприємства, господарства населення, тенденції, довгостроковий прогноз, Україна

Список використаних джерел

 1. Аналіз поточної кон’юнктури і прогноз ринків тваринницької продукції в Україні : монографія / О. М. Шпичак, О. В. Боднар, С. О. Пашко та ін. ; за ред. О.М. Шпичака. Київ : ННЦ „ІАЕ”, 2017. 304 с.
 2. Андрійчук В. Г., Сас І. С. Концентрація в аграрній сфері економіки : проблемні аспекти : монографія. Київ: КНЕУ, 2017. 303 с.
 3. Грошово-кредитна та фінансова статистика Національного банку України. URL : https://bank.gov.ua/control/uk/ publish/category?cat_id=84961.
 4. Гуцул Т. А. Розвиток ринку молока в Українi. Зб. наук. пр. Таврійського державного агротехнологічного університету. Серія. Економічні науки. 2013. № 1(3). С. 89-94.
 5. Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 6. Економіка виробництва молока і молочної продукції в Україні : монографія / за ред. П. Т. Саблука і В. І. Бойка. Київ : ННЦ ІАЕ, 2005. 340 с.
 7. Кваша С. М., Іванько А. В. Моделювання часткової рівноваги на ринку молока та молочної продукції в Україні. Економіка АПК. 2017. № 7. С. 37-46.
 8. Ковальова О. В. З 1 липня ніяких заборон на закупівлю молока другого ґатунку не запроваджується. Мінагрополітики України. URL : http://minagro.gov.ua/uk/node/25964.
 9. Козак О. А. До 2030 року виробництво молока в Україні буде скорочуватися. InfAgro, 21 червня 2018 року. URL : http://infagro.com.ua/olga-kozak-predstavitel-ifcn-v-ukraine-vedushhiy-nauchnyiy-sotrudnik-otdela-ekonomiki-agrarnogo-proizvodstva-i-mezhdunarodnoy-integratsii-nnts-institut-agrarnoy-ekonomiki-do-2030-goda-proizvod/.
 10. Пасхавер Б. Й. Концентрація та ефективність сільського господарства. Економіка АПК. 2013. № 1. С. 16-23.
 11. Пасхавер Б. Й. Платоспроможний продовольчий попит. Економіка АПК. 2016. № 9. С. 51-61.
 12. Стратегічні напрями розвитку сільськогосподарського виробництва України (методичні підходи та розрахунки) / Лупенко Ю. О., Месель-Веселяк В. Я., Грищенко О. Ю., Волосюк Ю. В. ; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка В. Я. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 28 с.
 13. Тивончук С. В., Тивончук Я. О., Павлоцька Т. П. Розвиток ринку виробництва молока в Україні в контексті євроінтеграційних процесів. Економіка АПК. 2017. № 4. С. 25-31.
 14. IFCN Monthly Public Indicators (latest update: 16.07.2018). URL : https://ifcndairy.org/about-ifcn-neu/ifcn-dairy-research-center-method/.
 15. IFCN Dairy Outlook 2030. URL : https://ifcndairy.org/ wp-content/uploads/2018/06/IFCN-Dairy-Outlook-2030-Article-1.pdf.
 16. OECD/FAO (2017), OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026, OECD Publishing, Paris. URL : http://dx.doi.org/10.1787/ agr_outlook-2017-en.
 17. The U.S. and World Agricultural Outlook (2017). URL: https://www.fapri.missouri.edu/.
Читати статтю: eapk_2018_8_p_26_34.pdf