ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 368.5 : 631.16
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Ринок агрострахування в Україні: тенденції та перспективи / Тулуш Л.Д., Прокопчук О.Т. // Економіка АПК. - 2018. - № 8 - С. 55

Мета статті - виявити сучасні тенденції ринку агрострахування в Україні, узагальнити причини, що перешкоджають його ефективному функціонуванню та на цій базі обґрунтувати напрями й окреслити перспективи подальшого розвитку згаданого сегменту страхового ринку. Методика дослідження. Використано загальнонаукові методи: діалектичний метод пізнання - для аналізу наукових праць вчених щодо вітчизняної та зарубіжної проблематики ефективного функціонування ринку агрострахування; емпіричного дослідження - при оцінці сучасного стану й розвитку об’єкта дослідження; історичний - для узагальнення етапів становлення українського ринку агрострахування; табличний та графічний - для систематизації і наочного відображення цифрового матеріалу; абстрактно-логічний підхід - при узагальненні результатів дослідження та формулюванні висновків; наукового передбачення - в частині формування напрямів розвитку ринку агрострахування в Україні. Результати дослідження. Визначено структурні особливості побудови ринку агрострахування в Україні, виявлено його моноскладовість - з огляду на те, що він представлений лише системою страхування сільгоспкультур та багаторічних насаджень (з домінуванням польових культур). Натомість страхування сільгосптварин використовується для досягнення інших, не пов’язаних із отриманням страхового захисту, цілей. Встановлено, що державна підтримка розвитку ринку агрострахування на даному етапі має декларативний характер - це негативно позначається на динаміці його розвитку в умовах добровільності укладення договорів страхування та обмеженої пропозиції лінійки страхових продуктів, яка представлена лише класичними (традиційними) їх видами. Відзначено тенденцію щодо розширення спектра страхових послуг для сільгосптоваровиробників. Встановлено, що інноваційні продуктові пропозиції, які набули значного поширення в міжнародній практиці завдяки своїй простоті та доступності, зокрема за індексними та специфічними схемами страхування, на вітчизняному ринку агрострахування практично не застосовуються, що формує потенціал для його подальшого розвитку. Елементи наукової новизни. Узагальнено комплекс причин, що стримують розвиток ринку агрострахування в Україні та систематизовано притаманні йому специфічні особливості, характерні для даного етапу розвитку аграрної галузі. Виявлено невідповідність між динаміками розвитку аграрного сектору економіки та обсягами агрострахування в Україні, а також відзначено нерозвиненість страхового інструментарію в Україні порівняно з розвиненими в аграрному відношенні країнами. Обґрунтовано висновок, що наявні проблеми розвитку ринку страхування в Україні зумовлені насамперед відсутністю чітко окресленої стратегії його розвитку та неврахуванням інтересів усіх його учасників. Практична значущість. На основі проведеного дослідження сформовано напрями розвитку ринку агрострахування в Україні, ключовими серед яких визначено подальшу його інституційну розбудову та стимулювання консолідації інтересів учасників цього ринку. Результати дослідження можуть бути використанні в процесі подальшого наукового опрацювання засад розвиту ринку агрострахування в Україні на основі збалансування інтересів усіх його учасників, а також при підготовці програмних документів та законодавчих ініціатив, спрямованих на забезпечення подальшого розвитку данного сегменту страхового ринку. Табл: 1. Рис.: 8. Бібліогр.: 23.
Ключові слова: агропромисловий комплекс , агрострахування , страховий захист , ринок агрострахування, страховий продукт, державна підтримка , страховий механізм , види страхування , страхова премія

Список використаних джерел

 1. Лупенко Ю. О. Сучасний стан та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору України: завдання агроекономічної науки. Економіка АПК. 2015. № 6. С. 6-10.
 2. Навроцький С. А. Стан та тенденції розвитку сільськогосподарського страхування. Наука й економіка. 2012. № 1 (25). С. 61-68.
 3. Носов В. В., Кошелева М.М., Котар О. К. Причины структурных изменений в динамике площади застрахованных культур. Аграрный научный журнал. 2015. № 12. С. 80-85.
 4. Носов В. В., Котар О. К. Проблемы сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой. Аграрный научный журнал. 2012. № 8. С. 81-87.
 5. Полчанов А. Ю. Агрострахування як складова продовольчої безпеки держави. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2013. № 4. С. 48-57.
 6. Прокопчук О. Т. Сучасний стан та тенденції розвитку системи страхування сільськогосподарських культур в Україні. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2017. Вип. 91. Ч. 2: Економічні науки. С. 86-100.
 7. Сахно О. В. Агрострахування в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи. Економіка АПК. 2010. №. 9. С. 14-16.
 8. Сахно О. В. Агрострахування як інструмент управління ризиками в агропромисловому комплексі України. Економіка АПК. 2010. № 10. С. 12-15.
 9. Счастливцева Л. В., Губанова Н. В. Оценка экономической эффективности действующей модели агрострахования. АПК: экономика, управление. 2015. № 5. С.55-62.
 10. Тихонова А. В. Страхование в сельском хозяйстве: элемент защиты или очередной барьер на пути к успеху? Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2016. № 6. С. 41-46.
 11. Улянич Ю. В., Прокопчук О. Т., Бечко В. П. Особливості страхування аграрних ризиків у країнах світу. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 3 (153). С. 46-53.
 12. Ahmed, O., Serra, T. Economic analysis of the introduction of agricultural revenue insurance contracts in Spain using statistical copulas. Agricultural Economics. 2014. Vol. 46, Issue 1.P. 69-79.
 13. Ahsan, S. M., Ali, A. A., & Kurian, N. J. Toward a theory of agricultural insurance. American Journal of Agricultural Economics. 1982. Vol. 64, Issue 3. P. 510-529.
 14. Bogale, A. Weather-indexed insurance: an elusive or achievable adaptation strategy to climate variability and change for smallholder farmers in Ethiopia. Climate and Development. 2015. Vol. 7, Issue 3. P. 246-256.
 15. Enjolras, G., Sentis, P. Crop insurance policies and purchases in France. Agricultural Economics. 2011. Vol. 42, Issue 4. P. 475-486.
 16. Finger, R., Lehmann, N. The influence of direct payments on farmers’ hail insurance decisions. Agricultural Economics. 2012. Vol. 43, Issue 3. P. 343-354.
 17. Fuchs, A., & Wolff, H. Concept and Unintended Consequences of Weather Index Insurance; The Case of Mexico, American Journal of Agricultural Economics. 2011. Vol. 93, Issue 2. P. 505--511.
 18. Sarris, A. Weather index insurance for agricultural development: Introduction and overview. Agricultural Economics. 2013. Vol. 44, Issue 4-5. P. 381-384.
 19. Shen, Z., Odening, M. Coping with systemic risk in index-based crop insurance. Agricultural Economic. 2013. Vol. 44, Issue 1, P. 1--13.
 20. Shi, H., Jiang, Z. The efficiency of composite weather index insurance in hedging rice yield risk: evidence from China. Agricultural Economics. 2016. Vol. 47, Issue 3. P. 319-328.
 21. Skees, J.R., Barnett, B.J., & Murphy, A.G. Creating insurance markets for natural disaster risk in lower income countries: The potential role for securitization. Agricultural Finance Review. 2008. Vol. 68. P. 151-167.
 22. Streimikiene, D., Balezentis, T. & Krisciukaitiene, I. Benefit of the Doubt Model for Financial Risk Analysis of Lithuanian Family Farms. Economics & Sociology. 2016. Vol. 9, Issue 1. P. 60-68.
 23. Panda, A. Climate Variability and the Role of Access to Crop Insurance as a Social Protection Measure: Insights from India. Development Policy Review. 2013. Vol. 31, Issue 2. P. 57--73.
Читати статтю: eapk_2018_8_p_55_67.pdf