ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.49:332.14 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201809016
Аграрний ринок

Соціально-економічні суперечності розвитку аграрного ринку та інституційні імперативи його стійкості / Осецький В.Л. // Економіка АПК. - 2018. - № 9 - С. 16

Мета статті – обґрунтувати ключові положення інституціональної теорії розвитку аграрного ринку, з’ясувати національні особливості та закономірності становлення аграрного сектору й надання обґрунтованих практичних рекомендацій щодо використання інструментів реалізації соціально-економічних суперечностей в аграрній сфері України. Методика дослідження. У процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, методологічні та концептуальні положення сучасної економічної теорії; монографічний метод (наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених з проблем розвитку аграрного ринку та інституціональних імператив його стійкості); методи наукової абстракції, взаємозв’язку і розвитку, інституціональний та еволюційні підходи – при дослідженні природи, характеру та змісту соціально-економічних суперечностей розвитку аграрного ринку, їх ключових ознак. Результати дослідження. Здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано підходи до розв’язання соціально-економічних суперечностей у системі аграрних відносин та розробці й визначенні на цій основі пропозицій щодо інституціоналізації розвитку аграрного ринку України в умовах динамічних змін його структури за формами власності. Виявлено, що держава має впливати на формування структурно-інституційних форм розвитку аграрного ринку за допомогою встановлення відповідних правил, що довели свою ефективність у зарубіжній практиці. Елементи наукової новизни. Дістали подальшого розвитку ідентифікація соціально-економічних суперечностей розвитку аграрного ринку в країнах ЄС й визначення можливостей використання успішного досвіду їх реалізації в Україні, насамперед для запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення через стимулювання інституціонального порядку, становлення „нових” інститутів функціонування аграрного сектору у напрямі зростання його ефективності. Практична значущість. З метою реалізації соціально-економічних суперечностей розвитку аграрного ринку доцільним для України є проведення політики реформування аграрного сектору з урахуванням надбань новітніх теорій інституціоналізму, в основу яких покладено перспективи утворення стійких агропродовльчих ланцюгів доданої вартості. Рис.: 1. Бібліогр.: 34.
Ключові слова: аграрний ринок; аграрний сектор; аграрні відносини; соціально-економічні суперечності; інституційні імперативи; стійкість національного економіки

Список використаних джерел

 1. Базилевич В. Д., Ильин В. В. Философия экономики. История : монографія. Київ : Знання, 2011. 1198 с.
 2. Бойко А. В. Стійкість національної економіки: теорія, методологія, практика. НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. Київ, 2014. 288 с.
 3. Віскузі В. Kin. Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика / [пер. с англ. В. Kin. Віскузі, Джен М. Вернон, Джозеф Е. Гарингтон (мол.)] ; наук. ред. пер. та авт. передм. О. Кілієвич. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. 1048 с.
 4. Гайдуцький П. Україна – ЄС: проблеми інтеграції. Дзеркало тижня. 2013. 8 червня. С. 6.
 5. Гэлбрейт, Дж. К. Новое индустриальное общество, 1967. Москва : АСТ, 2004. 608 с.
 6. Гриценко А. А. Сучасна криза у контексті логіки соціально-економічного розвитку. Економіка України. 2015. № 6. С. 18–37.
 7. Економічний розвиток України: інституційне та ресурсне забезпечення : монографія / О. М. Алимов, А. І. Даниленко, В. М. Трегобчук та ін. Київ : Об’єднаний ін-т економіки НАН України, 2005. 540 с.
 8. Калетнік Г. М., Шпикуляк О. Г., Пчелянська Г. О. Інститути інфраструктури та ціноутворення у розвитку аграрного ринку: регіональний аспект : монографія. Вінниця : ТОВ „Фірма „Планер”, 2012. 324 с.
 9. Кропивко М. Ф. Аграрні перетворення в Україні на рубежі ХХ–ХХІ ст. Економіка АПК. 2015. № 11. С. 126–128.
 10. Кучма Л. Д. Зламане десятиліття. Київ : Інформаційні системи, 2010. 559 с.
 11. Лопатинський Ю. М. Трансформація аграрного сектору: інституціональні заходи : монографія. Чернівці : Рута, 2006. 344 с.
 12. Лупенко Ю. О. Розвиток аграрного сектору України: прогнози та перспективи. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія „Економіка”. 2015. № 2(2). С. 30–34.
 13. Малий І. М. Королюк Т. О. Макрорегулювання фінансового сектору : монографія. Київ : КНЕУ, 2015. 303 с.
 14. Малік М. Й. Формування та розвиток кооперативних відносин в аграрній сфері. Економіка АПК. 2014. № 7. С. 76–82.
 15. Матеріали до проекту Аграрного кодексу України, 08.10.2010 р. URL : http:www.minagro.gov.ua.
 16. Норт, Дуглас. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / пер. з англ. І. Дзюб. Київ : Основи, 2000. 204 с.
 17. Пахомов С. Ю. Економічне зростання в контексті інституціоналізму. Формування ринкових відносин в Україні. 2013. № 4. С. 11–16.
 18. Петруха С. В. Антикризове регулювання аграрного сектору економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03. Київ, 2018. 23 с.
 19. Петруха С. В. Ринкова трансформація аграрного сектору економіки від аграрної кризи до формування підвалин реалізації глобальних цілей сталого розвитку. Агросвіт. 2017. № 18. С. 3–46.
 20. Пустовіт Р. Ф. Інституціональні фактори клептократичної економіки. Економіка України. 2015. № 12. С. 26–38.
 21. Ринки реального сектору економіки України: структурно-інституціональний аналіз / [Точилін В. О., Осташко Т. О., Пустовіт О. В. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук В. О. Точиліна. Київ : ІЕП НАН України, 2009. 640 с.
 22. Саблук П. Т. Агроекономічні трансформації в Україні: напрями та перспективи розвитку : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 378 с.
 23. Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектору / пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. Київ : Основи, 1998. С. 113.
 24. Тоффлер Э. Третья волна. Москва : АСТ, 1999. 784 с.
 25. Шпикуляк О. Г. Інституції аграрного ринку : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2009. 480 с.
 26. Шульга О. А. Стратегічні напрями аграрної економіки в Україні. Економіка України. 2018. № 5(678). С. 3–22.
 27. Шульга О. А. Соціально-економічні суперечності в системі аграрних відносин та проблеми методології їх аналізу. Економічна теорія. 2018. № 1. С. 59–78.
 28. Якубенко В. Д. Цивілізаційні архетипи та інституційні особливості відносин власності. Науковий вісник Дипломатичної академії України. 2017. № 24(3). С. 19–25.
 29. Allais M. L’impotsurue capitul et la reformemonetaire. P.: Herman, 1977. P. 243.
 30. Bell D. The coming of post-industrial society. A venture of social forecasting. New York : Basic Books, 1973. Р. 507.
 31. Hodgson G. Whot Are Institutions?Journal of Economic Issues. 2006. № 1. Vol. 40. P. 1–25.
 32. Parikh J. K. Sustainable Development in Agriculture : Springer – Science. Business Media. B.V, 1988. 388 p.
 33. Rodrik D. The Globalization Paradox : Democracy and the Future of the World Economy. New York : W. W. Norton & Company, 2012. 368 p.
 34. Veblen T. The Theory of the Leisure Class : An Economic Study of Institutions. New York, 1934. 400 p.
Читати статтю: eapk_2018_9_p_16_28.pdf