ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.012(477) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201809056
Наукова дискусія

Особливості структурних змін в економіці України / Вдовенко Н.М., Наконечна К.В. // Економіка АПК. - 2018. - № 9 - С. 56

Мета статті – обґрунтувати й висвітлити проблеми формування ефективної структурної політики; проаналізувати економічну структуру України та основні економічні показники, визначити головні напрями вдосконалення структурної політики держави для здійснення рекомендацій щодо забезпечення підвищення ефективності структури економіки країни та її регіонів. Методика дослідження. Теоретичну і методологічну основу дослідження становили наукові напрацювання вітчизняних і зарубіжних економістів з питань структурної політики та державного регулювання економічних процесів. Застосовано системний метод, за допомогою якого досліджено механізм регулювання структурних змін в економіці. Визначення чинників, що впливають на характер і спрямованість структурних зрушень у національній економіці, здійснено на основі факторного аналізу. Метод статистичних порівнянь та узагальнень використано для визначення поточного стану структури економіки України. Результати дослідження. У процесі вивчення питань щодо структурних змін в економіці України висвітлено сутність поняття структури економіки, визначено поняття «ефективна структура економіки країни» зазначено провідну роль держави у збалансуванні усіх секторів економіки. Охарактеризовано основні критерії ефективності структури економіки країни. Вказано основні інструменти проведення структурної політики держави. Елементи наукової новизни. Запропоновано алгоритм побудови структурної політики в Україні. Охарактеризовано чинники впливу на формування сучасної структури економіки країни, серед яких основними виступають динаміка кон’юнктури на світових ринках традиційної експортної продукції України, орієнтованість на короткострокову перспективу та кон’юнктурний характер змін. Практична значущість. Встановлено чинники, що негативно впливають на формування ефективної структури економіки України у трансформаційний період. Внесено пропозиції щодо їх усунення активними методами державного регулювання. Здійснено практичне дослідження структурних трансформацій української економіки в контексті раціональної структури економіки через призму критеріїв ефективності та оптимальності. Табл.: 2. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: структура економіки країни; структурні зміни; структурна політика; ефективна структура економіки; державне регулювання; методи державного регулювання

Список використаних джерел

 1. Angus Moore. Measuring Economic Uncertainty and Its Effects. Economic record.Version of Record online: 9 JUN 2017 DOI: 10.1111/1475-4932.12356.
 2. Перехідна економіка : підручник / [В. М. Геєць, Є. Г. Панченко, Е. М. Лібанова та ін.] ; за ред. В. М. Геєця. Київ : Вид-во "Вища шк.", 2003. С. 8.
 3. Brendan Guy (2014). Re-conceptualising Commitments to Sustainable Development in the 21st Century – Nurturing Action and Accountability in the Networked World. Natural Resources Defense Council, New York. The Economic and Social Review. Vol. 45. No. 2. Summer, P. 223–244.
 4. Eric A.Hanushek (2013). Economic growth in developing countries: The role of human capital. Economics of Education Review. Vol. 37. P. 204–212.
 5. Guido Turnip (2017). Identification of Small Open Economy SVARs via Markov-Switching Heteroskedasticity. Economic record. Version of Record online: 14 JUN 2017 DOI: 10.1111/1475-4932.12345.
 6. Кваша С. М., Наконечна К. В. Прикладна економіка. Київ : НУБіП України, 2017. 400 с.
 7. Крючкова І. В. Макроструктурні чинники інвестиційних криз в економіці України впродовж 1991–2015 рр. Економіка і прогнозування. 2016. № 1. С. 23–40. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2016_1_4.
 8. Кухар М. Доларовий ВВП України виріс за 2017 на 20,5%. Бізнес. 24 березня 2018. URL : https://www.5.ua/ ekonomika/dolarovyi-vvp-ukrainy-vyris-za-2017-rik-na-205-167140.html.
 9. Лібанова Є. М., Хвесик М. А. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів : національна доповідь. Київ: Наук. думка, 2014. 776 с.
 10. Мельник А., Васіна А. Структурна трансформація національної економіки України як чинник модернізації інституційного базису її розвитку. Журнал європейської економіки. 2010. № 1. С. 37–58.
 11. Наконечна К. В. Особливості національної структури економіки та проведення національної структурної політики в Україні. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2016. Вип. 246. С. 325–333.
 12. Черемисина С. Г. Оценка влияния структурных преобразований на уровень економического развития Украины. Вісник СевНТУ. Серія: Економіка і фінанси. 2013. Вип. 138. С. 9–13.
 13. Скірка Н. Я. Галузева структура національної економіки і напрями її оптимізації. Ефективна економіка. 2013. № 9. С. 9–15.
 14. Павлюк А. П. Розвиток індустріальних парків в Україні: проблеми та напрями політики стимулювання. Економіст. 2016. № 1. С. 25–28. URL : http://nbuv.gov.ua/ UJRN/econ_2016_1_7.
 15. Притула Я. Я., Кузенко Н. В. Структурні реформи і регіональна конвергенція в Україні. Регіональна економіка. 2013. №3. С. 7–16.
 16. Шинкарук Л. В., Барановська І. В., Герасімова О. А. Прогнозні оцінки розвитку національної економіки в умовах створення ЗВТ з ЄС. Економіка і прогнозування. 2013. № 3. С. 38–58. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2013_3_5.
 17. Населення України. Міністерство фінансів України. URL : https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people.
Читати статтю: eapk_2018_9_p_56_61.pdf