ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 331.08 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201809086
Сторінка молодого науковця

Управління персоналом у сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання / Воскобійник С.Я. // Економіка АПК. - 2018. - № 9 - С. 86

Мета статті – обґрунтувати пропозиції щодо пріоритетності застосування найбільш прийнятної системи управління персоналом для сільськогосподарських підприємств залежно від їхньої організаційно-правової форми господарювання. Методика дослідження. У процесі дослідження використано різні методи, серед яких: спостереження (здійснено групування сільськогосподарських підприємств за їхніми схожими особливостями формування і використання персоналу), порівняльного аналізу (визначено схожість між світовими системами управління персоналом та системами певних груп сільськогосподарських підприємств), абстрактно-логічний (здійснено теоретичні узагальнення та сформульовано висновки). Результати дослідження. Враховуючи різноманітність організаційно-правових форм господарювання в Україні, здійснено поділ сільськогосподарських підприємств на три групи залежно від схожих особливостей формування і використання своїх працівників. У результаті цього до I групи сільськогосподарських підприємств віднесено всі фермерські господарства, до II групи сільськогосподарських підприємств – приватні підприємства, виробничі кооперативи та різні товариства, а до ІІІ групи – сільськогосподарські підприємства, які входять в агрохолдинги, концерни, корпорації. Встановлено схожість між такими системами управління персоналу: японською та системою підприємств І групи; західноєвропейською та ІІ групи; американською та ІІІ групою сільськогосподарських підприємств. Елементи наукової новизни. Вперше здійснено поділ сільськогосподарських підприємств на три групи залежно від організаційно-правових форм господарювання та проведено їх порівняльну характеристику із зарубіжними системами управління персоналом. Практична значущість. Рекомендації щодо вдосконалення системи управління персоналом дозволять сільськогосподарським підприємствам бути конкурентоспроможними на світовому ринку та забезпечувати високу зайнятість населення. Табл.: 3. Рис.: 1. Бібліогр.: 10.
Ключові слова: персонал; сільськогосподарське підприємство; організаційно-правові форми; критерії; управління персоналом; система управління персоналом

Список використаних джерел

  1. Балабанова Л. В., Стельмашенко О. В. Стратегічне управління персоналом підприємства в умовах ринкової економіки : монографія. Донецьк : Дон НУЕТ, 2010. 238 с.
  2. Болонський процес у фактах і документах / М. Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І. І. Бабин. URL : http://aau.edu.ua/up/docs/bologna/bol_pr_in.pdf.
  3. Дієсперов В. С. Економіка сільськогосподарської праці. Економіка АПК. 2011. № 6. С. 110–118.
  4. Колот А., Григорович С. Теоретичні та прикладні аспекти підвищення доходів працюючих як передумови збереження та розвитку людського капіталу. Економіка АПК. 2007. № 6. С.108–113.
  5. Кропивко М.Ф. Нове видання з питань стратегічного управління персоналом в аграрному секторі. Економіка АПК. 2011. № 3. С. 175–176.
  6. Сівашенко Т. Удосконалення системи управління персоналом підприємства. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_11(3)__12.
  7. Технології управління персоналом : монографія / Гавриш О. А., Довгань Л. Є., Крейдич І. М., Семенченко Н.В. Київ : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2017. 528 с.
  8. Тэйлор Ф. У. Принципы научного менеджмента / пер. с англ. А. И. Зак ; научн. ред. и предсл. Е. А. Кочерина. Москва : «Журнал «Контроллинг», 1991. 104 с.
  9. Belbin, Meredith R. Management Teams: Why They Succeed or Fail. Llondon, 1994. 312 р.
  10. Katzenbach, Jon R., Smith, Douglas K. The Wisdom of Teams: Creating the High-Perfomance Organization. New York, 1999. 320 p.
Читати статтю: eapk_2018_9_p_86_92.pdf