ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338:5:338.432
Наукова дискусія

Економічні аспекти функціонування сільськогосподарських підприємств / Семенда Д.К., Семенда О.В., Петрук Т.Ю. // Економіка АПК. - 2018. - № 10 - С. 106

Мета статті – обґрунтувати та висвітлити теоретичні засади і механізми вдосконалення системи ціноутворення, як основи стабільного розвитку аграрного сектору економіки, зокрема галузі тваринництва, з урахуванням світового досвіду та національних особливостей України. Методика дослідження. За методологічну і теоретичну основу статті слугували сучасні праці вітчизняних і зарубіжних учених, а також результати власних досліджень. У процесі дослідження використано методи і прийоми: монографічний (аналіз наукових здобутків українських й іноземних учених щодо проблеми розвитку ціноутворення у сільському господарстві), емпіричний (стосовно комплексної оцінки сучасного стану об’єкта дослідження), порівняльного аналізу (визначення проблеми й цілі регулювання цін у державах-членах ЄС та в Україні), абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формування висновків). Результати дослідження. У процесі вивчення питань ціноутворення в сільському господарстві України та деяких європейських державах розкрито сучасний стан ціноутворення та проаналізовано його економічні аспекти. Виявлено, що дослідження багатьох учених-економістів щодо оцінювання ролі ціни та ціноутворення потребують удосконалення на сучасному етапі. Потрібно враховувати специфічні особливості функціонування сільськогосподарських підприємств, підвищення їхньої ролі у забезпеченні продовольчої безпеки країни, а також впливу зовнішнього середовища ціноутворення на сільськогосподарську продукцію українських товаровиробників. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні положення щодо удосконалення системи ціноутворення на сільськогосподарську продукцію. Запропоновано методологічні підходи стосовно оцінювання сучасного стану впливу ціноутворення на забезпечення прибутковості виробництва сільськогосподарської продукції. Розкрито вплив диспаритету цін на фінансовий стан підприємств. Практична значущість. Показано, що за існуючої системи ціноутворення на продукцію тваринництва, зокрема яловичини, свинини, виробництво буде збиткове, тому запропоновано напрями вдосконалення системи ціноутворення на сільськогосподарську продукцію на рівні підприємства. Табл.: 7. Рис.: 2. Бібліогр.: 20.
Ключові слова: ціна; ціноутворення; диспаритет цін; державне регулювання; індекс розвитку

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В. Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу : підручник. Київ : КНЕУ, 2013. 547 с.
 2. Артус М. М. Державна політика та фінансовий механізм ціноутворення на сільськогосподарську продукцію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 01.02.03. Київ, 2011. 38 с.
 3. Артус М. М. Формування механізму ціноутворення в умовах ринкової економіки : монографія. Київ : Тернопіль: Економічна думка, 2012. 354 с.
 4. Березівський П. С., Особа П. Н. Напрями інтенсифікації розвитку сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2014. № 6. С. 18–25.
 5. Гoспoдaрський кoдекс Укрaїни вiд 16 сiчня 2003 р. № 436-IV (Редакція станом на 03.03.2015). Вiдoмoстi Верхoвнoї Рaди Укрaїни. Київ, 2003. № 18–22.
 6. Гавалешко С. В. Рентабельність підприємства та шляхи його підвищення. Економікс. 2014. № 10. URL : www.rusnauka.com/ 10_DN_2013/Economics/ 10_106158.doc.htm.
 7. Герасименко В. В. Ценообразование: учеб. пособие. Москва : ИНФРА, 2005. 422 с.
 8. Іщенко Н. А. Факторний аналіз формування прибутку підприємства. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Сер. Економічні науки, 2010. URL : http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_17_ekon/stat_17/33.pdf .
 9. Колесников О. Ціноутворення. Київ : Центр навч. літ-ри, 2009. 144 с.
 10. Котлер Ф. Основы маркетинга ; пер. с англ. Киев : Бизнес-книга; ИМА-Кросс. Плюс, 2005. 702 с.
 11. Липсиц И. В. Ценообразование : учебно-практическое пособие. Киев : Юрайт, 2011.
 12. Лупенко Ю. О. Результати і проблеми реформування сільського господарства в Україні. Економіка АПК. 2016. № 7. С. 34.
 13. Макаренко Ю. П. Шляхи вирішення диспаритету цін і нееквівалентного обміну товарних аграрних малих господарств. URL : http:// www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/ nppdaa/5.3/185.pdf .
 14. Маркс К. Сочинения. 2-е изд. Москва : ИПЛ. Т. 23. C. 111–112 .
 15. Пархомець М. К. Ціноутворення у підприємствах агропромислового виробництва: організація та методика : монографія. Тернопіль: Економічна думка, 2012. 228 с.
 16. Писаренко В. В. Маркетинг овощной продукции (методические и практические аспекты): Ценообразование на плодоовощную продукцию Agromage, 1999-2017. URL : http://www.agromage.com/stat_id.php?id=394 .
 17. Про ціни і ціноутворення : Закон України від 21.06.2012 № 5007-VI. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013. № 19–20.
 18. Русак О. П. Діагностика цін в умовах формування ринку продукції. Вісник соціально-економічних досліджень. 2014. Вип. 2 (53). URL : irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe.
 19. Чорна Л. О. Управління ціноутворенням в каналах реалізації продукції підприємств харчової промисловості : монографія. Київ : НУХТ, 2006. 239 с.
 20. Шкварчук Л. О. Ціни і ціноутворення : навч. посіб. Київ : Кондор, 2013. 214 с.
Читати статтю: eapk_2018_10_p_106_116.pdf