ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.13:330.36
Аграрний ринок

Опис моделі еквівалентності ринкового обміну на прикладі ринку овочевої продукції України / Мороз О.В., Логоша Р.В., Підвальна О.Г. // Економіка АПК. - 2018. - № 10 - С. 15

Мета статті – узагальнити та формалізувати модель еквівалентності ринкового обміну на ринку овочевої продукції в Україні. Методика дослідження. У процесі дослідження використано методологію аналізу стану ринку через критерій і показники еквівалентності ринкового обміну, запропоновано відповідну методику обрахунку зазначених показників. Крім цього, застосовано загальнонаукові методи дослідження, такі як діалектичні (пізнання процесів і явищ), монографічний (аналіз еволюції наукових поглядів українських та іноземних учених щодо проблем розвитку ринкового обміну в сільському господарстві), емпіричний (стосовно комплексної оцінки сучасного стану ринку овочевої продукції в Україні), порівняльного аналізу (визначено проблеми й цілі еквівалентності ринкового обміну у державах-членах ЄС та в Україні), абстрактно-логічний та ін. Результати дослідження. У процесі вивчення питань еквівалентності ринкового обміну на ринку овочевої продукції в Україні та на прикладі відповідних ринків низки інших країн доведено, що національний ринок перебуває у стані маргінального, що виражається як у значно нижчих цінах на овочеву продукцію, так і купівельної спроможності населення. З цього обгрунтовано еталонність найбільш ефективно функціонуючих ринків, а також причини дисфункцій національного рикну. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні положення загальної теорії ринку в аспекті еквівалентності ринкового обміну, де в основу авторської позиції покладено кількісні і відносні показники (співвідношення цін на споріднений товар, купівельна спроможність населення окремої країни) еквівалентності ринкового обміну, що дали змогу оцінити ефективність/досконалість ринків однієї і тієї ж продукції різних економічних систем. Такий підхід дозволяє оцінювати як стан окремих ринків, так і ієрархічність галузевих ринків світової економічної системи за критерієм ефективності їхнього функціонування. Практична значущість. Запропонований підхід має прикладне значення передусім з огляду на можливість надавати більш достовірну інформацію про стан окремих ринків, на основі чого можливе коректне розроблення управлінських заходів та прийняття рішень іншого змісту (інвестиційного наприклад) щодо даного ринку. Бенефеціарами такої інформації виступають представники регулятивних органів, а також учасники ринкових відносин, що є реципієнтними до функціонування даного ринку. Табл.: 5. Рис.: 1. Бібліогр.: 24.
Ключові слова: еквівалентність; обмін; ринок; овочева продукція; досконалість ринку; ефективність ринку

Список використаних джерел

 1. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / М. В. Присяжнюк, М. В. Зубець, П. Т. Саблук [та ін.] ; за ред. М. В. Присяжнюка, М. В. Зубця, П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка, М.М. Федорова. Київ : ННЦ ІАЕ, 2011. 1008 с.
 2. Аджемоглу Д., Робинсон Дж. А. Почему одни страны богатые, а другие бедные. Просихождение власти, процветания и нищеты. Москва : АСТ, 2016. 693 с.
 3. Аналітика. URL : https://info.shuvar.com/analytics.
 4. Арон Р. Воображаемые марксизмы. Москва : Либроком, 2012. 384 с.
 5. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм: XV–XVIIІ вв. Т. 3. Москва : Мир, 1992. С. 550.
 6. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / пер. с англ. Санкт-Петербург : Унив. кн., 2001. 416 с.
 7. Железнов В. Я. Очерки политической экономии: рынок / сост. А. А. Чухно. Киев : Україна, 1995. С. 135–147.
 8. Зомбарт В. Современный капитализм. Т. 2. Теория капиталистического развития. Москва : И. Н. Кушнерев и Ко, 1904. VI. 487 с.
 9. Кейнс Дж. Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості, відсотку та грошей. Київ : Либідь, 1999. 190 с.
 10. Концепція ціноутворення на сільськогосподарську продукцію / [П. Т. Саблук, В. Я. Месель-Веселяк, М. Я. Дем’яненко, Г. М. Підлісецький, М. М. Федоров, О. Г. Шпикуляк, Ю. П. Воскобійник, О. В. Овсянніков, В. П. Саблук, Л. М. Пархоменко]. Економіка АПК. 2008. № 1. С. 3–20.
 11. Корнаи Я. Путь к свободной экономике. Москва : Экономика, 1990. 429 с.
 12. Кэмпебелл Р. М., Стенли Л. Б. Экономикс: принципы, проблемы и политика : учебник / пер. с англ. 17-е изд. Москва : ИНФРА-М, 2009. XXVIII. 915 с.
 13. Маршалл А. Принципы экономической науки: в 3 т. Москва : Прогресс-Универс, 1993. 1076 с.
 14. Основи економічної теорії : підручник / Чухно А. А., Єщенко П. С., Климко Г. Н. та ін. ; за ред. А. А. Чухна. Київ : Вищ. шк., 2001. 606 с.
 15. Пасхавер Б. И. Аграрное ценообразование: требования и возможности совершенствования. Економіка АПК. 2011. № 2. С. 147–150.
 16. Писаренко В. Маркетинг овочевої продукції (методичні та практичні аспекти) : монографія. Полтава : Говоров С. В., 2008. 304 с.
 17. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения: Избранное /пер. с англ. П. Клюхин. Москва : Эксмо, 2007. 960 с.
 18. Смит А. Исследование о природе и причинах багатства народов. Москва: Соцэкгиз, 1962. 684 с.
 19. Статистичний щорічник за 2016 р. / під заг. керівн. Ю. М. Остапчука. Київ : Держстат України, 2017. 139 с.
 20. Фізіологічні норми споживання за Українського науково-дослідного інституту харчування. URL : http://undih.pat.ua/ emitents.
 21. Шпичак О. М. Теоретико-методологічні аспекти ціноутворення на сільськогосподарську продукцію. Економіка АПК. 2012. № 8. С. 3–10.
 22. Щербенко Е. Фур’є Шарль. Політична енциклопедія / редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. Київ : Парламент. вид-во, 2011. С. 757.
 23. FAOSTAT. URL : http://www.fao.org/faostat/en.
 24. Mill J. S. Collected Works of John Stuart Mill. Vol. 10. Essays on Ethics, Religion, and Society/еdited by John M. Robson. London: Routledge and Kegan Paul. 1979. P. 413.
Читати статтю: eapk_2018_10_p_15_25.pdf