ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.3:631.162
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Посилення нормативів якості облікової інформації та її ролі в управлінні земельними ресурсами / Правдюк Н.Л., Правдюк А.Л. // Економіка АПК. - 2018. - № 10 - С. 26

Мета статті – науково обґрунтувати посилення якості облікової інформації у сфері управління земельними ресурсами шляхом внесення пропозицій з розробки «стандарту управлінського обліку земельних ресурсів» та адаптації зарубіжної моделі обліку земельних потоків «Landflow» для вітчизняної практики. Методика дослідження. Використано загальнонаукові методи, прийняті у теорії бухгалтерського обліку, системний підхід дня узагальнення нормативного регулювання земельних ресурсів; метод моделювання при вивченні якості облікової інформації щодо земельних ресурсів та потреб користувачів у ній; метод взаємозалежності при визначенні якості інформації та ефективності використання ресурсів у сільському господарстві, логічний метод при формуванні структури стандарту управлінського обліку земельних ресурсів, метод узагальнення при адаптації зарубіжного досвіду щодо формування моделі обліку земельних потоків. Результати дослідження. Проаналізовано потреби посилення якості облікової інформації щодо земельних ресурсів в Україні і визначено вузькі місця наближення теорії до вітчизняної та міжнародної практик. Обґрунтовано ідею стосовно необхідності формування стандарту управлінського обліку земельних ресурсів. Для цього систематизовано споживчі властивості інформації щодо землі як природного ресурсу, досліджено систему нормативних показників її якості. Визначено інформаційні потреби користувачів при прийняті рішень щодо земельних ділянок і формування показників моніторингу для управління земельними ресурсами. Розкрито суть терміна «модель обліку земельних потоків», що використовується зарубіжними вченими, та запропоновано напрями її адаптації для вітчизняної практики. Елементи наукової новизни. Визначено коло проблемних питань нормативного регулювання земельних ресурсів, уточнено підходи до вирішення наукових завдань посилення якості облікової інформації, адаптовано показники моніторингу якості земельних угідь до використання в управлінському обліку, запропоновано ідею та структуру стандарту управлінського обліку земельних ресурсів, розкрито основи балансової моделі обліку земельних потоків «Landflow». Практична значущість. Пропозиції щодо посилення якості облікової інформації та її ролі в управління земельними ресурсами можуть бути використані при формуванні стандарту управлінського обліку земельних ресурсів. Табл.: 4. Рис.: 3. Бібліогр.: 32.
Ключові слова: якість облікової інформації; земельні ресурси; сільське господарство; стандарт управлінського обліку земельних ресурсів; показники моніторингу земельних ресурсів; модель обліку земельних потоків «Landflow»

Список використаних джерел

 1. Белінська С. М. Методичні аспекти оцінки земельних ресурсів для цілей бухгалтерського обліку. Ефективна економіка. 2015. № 3. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3915.
 2. Гиренко І. В. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. Київ : Центр навчальної літератури, 2018. 688 с.
 3. Державна служба статистики України. URL : http://ukrstat.gov.ua (дата звернення: 23.09.2018).
 4. Жук В.М. Пріоритетність обліково-фінансової складової у залученні земель сільськогосподарського призначення до економічного обороту. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки. 2012. Вип. 1(56). С. 37–47.
 5. Ільчак О. В. Методика оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення для потреб бухгалтерського обліку. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Серія: Економічні науки. 2015. Вип. 28. Ч. 2. С. 180–183.
 6. Калетнік Г. Запровадження довготермінової оренди і спрощення процедури пролонгації договору оренди землі сприятимуть розвитку сільгоспвиробництва. Землевпорядний вісник. 2014. № 6. С. 6–7.
 7. Калетнік Г. М. Підлипна М. П., Янович В. П. Геоінформацйіний метод дистанційного зонування землі на базі програмного забезпечення erdas imagine. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2016. № 2. С. 5–11.
 8. Калетнік Г. М., Козловський С. В., Ціхановська В. М. Перспективи розвитку земельних відносин та ринку землі в Україні. Агросвіт. 2012. № 12. С. 2-6.
 9. Китайчук Т.Г., Мудрик Ю.М. Особливості обліку землі та земельних відносин. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Серія : Економічні науки. 2013. № 2. С. 137–143.
 10. Кірейцев Г. Г. Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв’язки : монографія. Житомир : ЖДТУ, 2007. 236 с.
 11. Коваль Л.В. Облік земель сільськогосподарського призначення через призму чинної методології. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т. Вінниця, 2017. № 7 (23). С. 83–92.
 12. Малюга Н. М., Замула І. В. Методологічні засади бухгалтерського обліку складових природно-ресурсного потенціалу : історико-правові передумови. Вісник економічної науки України. 2011. № 2(21). С. 112–118.
 13. Машкова Т. В. Облік якості земельних ресурсів: концептуальний підхід // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2012. Вип. 169. С. 206–210.
 14. Остапчук С. М. Стандартизація бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського призначення. Облік і фінанси. 2012. № 3. С. 71–62.
 15. Правдюк Н. Л., Плахтій Т. Ф. Необхідність оцінки якості фінансової звітності. Облік і фінанси. 2017. № 3. С. 52–58.
 16. Правдюк Н. Л., Правдюк М. В. Якість облікової інформації: сутність та методика оцінки. Облік і фінанси. 2016. №. 2. С. 57–63.
 17. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році. Аналітична доповідь до щорічного послання Президента України до Верховної Ради України. URL : http://www.niss.gov.ua/public/file/analit_dopovid_poslannya _2018_final%20(2)(1).pdf (дата звернення: 23.09.2018).
 18. Рекомендації з організації обліку та оцінки земель на підприємствах АПК / за ред. А. М. Третяка, В. М. Жука. Облік і фінанси АПК. 2005. № 3. С. 135–206.
 19. Саблук П. Т. Земельна реформа: терниста дорога від старту до фінішу. Урядовий кур’єр. 2004. № 5. С. 10–15.
 20. Сисак Е. О. Бухгалтерський облік земельних ресурсів: міжнародний та національний досвід. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Сер. Економіка. 2010. С. 93–96.
 21. Томчук О. Ф., Федоришина Л. І. Документальне відображення земельних ділянок у системі обліку. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 1. С. 112–122.
 22. Ціцька Н., Брик Г., Поверляк Т. Облік і оцінка земель сільськогосподарського призначення в сучасних умовах. Аграрна економіка. 2016. Т. 9. № 3–4.
 23. Brady M., Irwin E. Accounting for spatial effects in economic models of land use: recent developments and challenges ahead. Environmental and Resource Economics. 2011. Vol. 48. Issue 3. P. 487–509.
 24. Bruckner M. et al. Review of land flow accounting methods and recommendations for further development. 2017.
 25. Feng L. The Institutional Arrangements and the Quality of Accounting Information: A Case Study [J]. Accounting Research. 2001. Vol. 7. P. 001.
 26. Fischer G. et al. Quantifying the land footprint of Germany and the EU using a hybrid accounting model. 2017.
 27. Lambin E. F., Meyfroidt P. Global land use change, economic globalization, and the looming land scarcity. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2011. Vol. 108. Issue 9. P. 3465–3472.
 28. Langfield-Smith K. et al. Management accounting: Information for creating and managing value. McGraw-Hill Education Australia, 2017.
 29. Panitz K., Sauer A., Waschkowitz C. Qualitätsmanagement im Reporting. Controlling. 2010. Issue 2. P. 531–537.
 30. Perfecto I., Vandermeer J. The agroecological matrix as alternative to the land-sparing/agriculture intensification model. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2010. P. 200905455.
 31. Stott A., Haines-Young R. Linking land cover, intensity of use and botanical diversity in an accounting framework in the UK. Environmental accounting in theory and practice. – Springer, Dordrecht, 1998. P. 245–260.
 32. Wang J. et al. Land-use changes and policy dimension driving forces in China: Present, trend and future. Land use policy. 2012. Vol. 29. Issue 4. P. 737–749.
Читати статтю: eapk_2018_10_p_26_39.pdf