ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.101.5:338.43:633
Проблеми економічної теорії

Теоретична сутність категорій «енергетична ефективність» та «енергетична ефективність у рослинництві» / Калініченко О.В. // Економіка АПК. - 2018. - № 10 - С. 86

Мета статті – розкрити сутність категорій «енергетична ефективність» та «енергетична ефективність у рослинництві», класифікації рівнів енергетичної ефективності. Обґрунтувати методику оцінки енергетичної ефективності виробництва продукції рослинництва в Україні. Здійснити енергетичну оцінку технологій виробництва основних сільськогосподарських культур в Україні (зона Лісостепу). Методика дослідження. У процесі дослідження використані наступні методи: абстрактно-логічний (при визначенні сутності показників енергетичної ефективності виробництва сільськогосподарських культур); монографічний (при вивченні енергетичної ефективності сільськогосподарських культур; виявлення чинників, що впливають на ефективність виробництва сільськогосподарських культур); розрахунково-конструктивний (розробка алгоритму розрахунку енергомісткості виробництва сільськогосподарських культур); порівняльного аналізу (у процесі аналізу енергетичної ефективності виробництва сільськогосподарських культур); енергетичного аналізу (енергетична оцінка технологій виробництва сільськогосподарських культур). Результати дослідження. Обґрунтовано класифікацію видів енергії (енергія живої праці, поновлювана та непоновлювана енергії) у процесі виробництва сільськогосподарських культур. Виокремлено основні чинники, які впливають на енергетичну ефективність виробництва продукції рослинництва: біокліматичні умови, рівень розвитку технологій, рівень технічного забезпечення, організаційно-економічні. Визначено тенденції та закономірності енергоспоживання в процесі виробництва сільськогосподарських культур. Встановлено переваги впровадження енергетичної оцінки в аграрних підприємствах України. Елементи наукової новизни. Вперше обґрунтовано класифікацію видів енергії у процесі виробництва сільськогосподарських культур. На відміну від існуючих положень, виділено такі види енергії: поновлювана (сонячна енергія, енергопотенціал ґрунту, температура повітря і ґрунту); непоновлювана (енергетичні ресурси; енергія, уречевлена в мінеральних та органічних добривах, пестицидах; енергія, уречевлена в насінні; енергія, уречевлена в техніці та обладнанні; енергія, уречевлена в будівлях та спорудах); енергія живої праці. Вперше обґрунтовано класифікацію енергії як активу відповідно до застосування оціночних підходів. На відміну від існуючих положень, при застосуванні класичних оціночних підходів енергію як актив можна розглядати в ресурсному (згідно із витратним підходом), результативному (за дохідним підходом) та порівняльному аспектах. Набули подальшого розвитку теоретичні положення щодо категорії «енергетична ефективність», яка відображає співвідношення між обсягом виробництва сільськогосподарської продукції, що відповідає чинним стандартам якості, та величиною сукупних витрат енергії за умови дотримання вимог щодо охорони навколишнього середовища. Набули подальшого розвитку теоретичні положення щодо категорії «енергетична ефективність у рослинництві», яка може бути визначена як ступінь оптимізації сукупних витрат енергії з розрахунку на одиницю продукції рослинництва або земельної площі в обробітку, здійснених без погіршення якості за найменшого негативного впливу на навколишнє середовище. Практична значущість. Запропонована методика оцінки енергетичної ефективності виробництва продукції рослинництва може застосовуватися при порівняльній оцінці ефективності використання природних ресурсів, енергетичних витрат та отриманої енергетичної цінності різних видів сільськогосподарської продукції. Здійснено енергетичну оцінку технологій виробництва основних сільськогосподарських культур в Україні (зона Лісостепу). Табл.: 2. Рис.: 5. Бібліогр.: 10.
Ключові слова: енергія; енергетична оцінка; енергетична ефективність; енергетична ефективність у рослинництві; сукупні енергетичні витрати; енергетичний прибуток; енергетична рентабельність; коефіцієнт енергетичної ефективності; енергомісткість; енерговіддача

Список використаних джерел

  1. Біоенергетична оцінка сільськогосподарського виробництва (науково-методичне забезпечення) / Ю. О. Тараріко, О. Ю. Несмашна, О. М. Бердніков, Л. Д. Глущенко, Г. І. Личук та ін. Київ : Аграрна наука, 2005. 200 с.
  2. Буга В. К., Добыш Г. Ф., Мицкевич А. А. Энергоемкость сельскохозяйственной продукции : монографія. Минск : Ураджай, 1992. 128 с.
  3. Гришко В. В., Перебийніс В. І., Рабштина В. М. Енергозбереження в сільському господарстві (економіка, організація, управління). Полтава : ВАТ “Видавництво “Полтава”, 1996. 280 с.
  4. Калініченко О. В. Методичні засади оцінки енергетичної ефективності виробництва продукції рослинництва. Облік і фінанси. 2016. № 2 (72). С. 150–155.
  5. Медведовський О. К., Іваненко П. І. Енергетичний аналіз інтенсивних технологій в сільськогосподарському виробництві. Київ : Урожай, 1988. 208 с.
  6. Akdemir, S., Akcaoz, H., & Kizilay, H. (2012). An analysis of energy use and input costs for apple production in Turkey. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10(2). Р. 473–479.
  7. Ghasemi-Mobtaker, H., Keyhani, A., Mohammadi, A., Rafiee, S., Akram, A. (2010). Sensitivity analysis of energy inputs for barley production in Hamedan Province of Iran. Agric. Eco. Environ. 137. Р. 367–372.
  8. Jackson, T. M., Hanjra, M. A., Khan, S. & Hafeez, M. M. (2011). Building a climate resilient farm: A risk based approach for understanding water, energy and emissions in irrigated agriculture. Agricultural Systems, 104(9). Р. 729–745.
  9. Jones, M. R. (1989). Analysis of the use of energy in agriculture – Approaches and problems. Agricultural Systems, 29(4). Р. 339–355.
  10. Khan, M., Khan, S., Mushtaq, S. (2007). Energy and economic efficiency ofwheat production using different irrigation supply methods. Soil Environ. 26. Р. 121–129.
Читати статтю: eapk_2018_10_p_86_95.pdf