ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439.5:631.11 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201811106
Сторінка молодого науковця

Формування пропозиції на ринку винограду сільськогосподарськими підприємствами України / Дмитрук М.І. // Економіка АПК. - 2018. - № 11 - С. 106

Мета статті – визначити основні тенденції формування пропозиції сільськогосподарськими підприємствами на ринку винограду в Україні та розробити рекомендації щодо її удосконалення. Методика дослідження. У процесі дослідження використано діалектичний метод пізнання для оцінки наукових праць учених щодо проблематики фо-рмування пропозиції на ринку винограду сільськогосподарськими підприємствами України; метод емпіричного дос-лідження щодо оцінки сучасного стану формування пропозиції на ринку винограду. Результати дослідження. Об-ґрунтовано теоретико-методичні засади й визначено особливості формування пропозиції на ринку винограду сіль-ськогосподарськими підприємствами України. Проаналізовано основні чинники формування пропозиції та визначено закономірності між ними. Встановлено залежність між формуванням пропозиції та економічними результатами діяльності виноградарських підприємств. Запропоновано основні напрями формування пропозиції винограду в Україні. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні положення щодо визначення основних факторів формування пропозиції на ринку винограду сільськогосподарськими підприємствами України, їх впливу на кінцевий результат та результати господарювання виноградарських підприємств. Практична значущість. Розглянуті теоретико-методичні положення становлять методологічну базу для забезпечення стабільного формування пропозиції на ринку винограду сільськогосподарськими підприємствами та ефективної їх діяльності. Табл.: 1. Рис.: 4. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: пропозиція; виноград; виробництво; товарність; рентабельність; сільськогосподарські підприємства

Список використаних джерел

 1. Проблеми виноградарства та виноробства Закарпатської області та шляхи їх вирішення / В. В.Власов, І. В. Белоус, Л. В. Джабурія, О. С. Любка. Виноградарство і виноробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Одеса : ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова», 2016. Вип. 53. С. 40–49.
 2. Белоус І. В. Стратегія розвитку виноградарства і виноробства України та передумови виходу їх продукції на світовий ринок : монографія. Одеса : ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова», 2015. 204 с.
 3. Бузовська М. Б. Аналіз стану виноградарсько-виноробної галузі Бесарабії (на прикладі Тарутинського ра-йону Одеської області. Виноградарство і виноробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Одеса : ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова», 2016. Вип. 53. С. 29–35.
 4. Зінчук Т. О., Куцмус Н. М. Диверсифікація бізнесу на сільських територіях: досвід країн світу. Економіка АПК. 2018. № 4. С. 19–27.
 5. Ільчук М. М., Рудий М. М. Функціонування молокопродуктового і м’ясопродуктового підкомплексів в умовах розвитку інтеграції. Київ : «Нічлава», 2006. 284 с.
 6. Кириленко І. Г., Івченко В. Є. Економічні аспекти трансформації сільськогосподарського виробництва в Україні. Економіка АПК. 2017. № 3. С. 21–28.
 7. Лупенко Ю. О. Сучасні тенденції розвитку ринку продукції виноградарства в Україні. Виноградарство і виноробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник. Одеса : ННЦ “ІВіВ ім. В. Є. Таїрова”, 2015. Вип. 52. С. 119–122.
 8. Сільське господарство України – 2016 : стат. зб. Київ : Державна служба статистики України, 2017. 248 с.
 9. Food and Agricultural Data. URL : http://www.fao.org/ faostat/en/#home.
 10. Grape Production. URL : https://www.uaex.edu/farm-ranch/crops-commercial-horticulture/horticulture/commercial-fruit-production/grape-production.aspx.
 11. Growing grapes. URL : https://www.almanac.com/ plant/grapes.
 12. How Winemaking Works. URL : https://science.howstuffworks.com/innovation/edible-innovations /winemaking2.htm.
 13. Table Grape Production. URL : https://extension.psu.edu/ table-grape-production.
Читати статтю: eapk_2018_11_p_106_113.pdf