ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 658.8 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201811029
Аграрний ринок

Ринок кондитерської продукції в Україні: тенденції та перспективи розвитку / Кільніцька О.С., Кравчук Н.І., Куцмус Н.М. // Економіка АПК. - 2018. - № 11 - С. 29

Мета статті – оцінити сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку вітчизняного ринку кондитерської продукції в умовах організаційно-економічних трансформацій галузі. Методика дослідження. В основу методики дос-лідження покладено комплексний підхід до аналізу функціонування вітчизняного ринку кондитерської продукції. Застосовувалися методи: історико-економічний – для дослідження особливостей розвитку підприємств кондитерської промисловості України в умовах реструктуризації галузі; статистико-економічний – при визначенні тенденцій розвитку ринку кондитерської продукції в Україні за 2014–2017 рр.; соціометричний – з метою уточнення попиту на кондитерську продукцію; абстрактно-логічний – для узагальнення результатів досліджень, формування перспектив розвитку ринку кондитерської продукції та формулювання висновків. Результати дослідження. Здійснено галузевий конкурентний аналіз ринку кондитерської продукції. Визначено основних конкурентів на внутрішньому і зовнішньому ринках та побудовано рейтинг вітчизняних виробників солодощів серед найбільших світових компаній. Досліджено масштаби та тенденції ринку кондитерської продукції в Україні за 2014–2017 рр.: проаналізовано обсяги виробництва та реалізації, рівень товарності, експорт по товарних групах: борошняні кондитерські вироби; какао, продукти з нього та шоколадні вироби; цукор та цукрові кондитерські вироби. Елементи наукової новизни. Встановлено, що протягом 2014–2017 рр. вартісні показники реалізації кондитерських виробів та цукру в Україні демонструють зростання, тоді як у натураль-них одиницях виміру відбувся їхній спад. Інтенсивні темпи згортання виробництва та реалізації солодощів на вну-трішньому ринку, насамперед шоколадних кондитерських виробів, какао та продуктів з нього, зумовлені низкою об’єктивних факторів: висока собівартість та ціна внаслідок використання імпортної сировини, несприятливі валютні коливання, зростання витрат на оплату праці тощо. Аргументовано, що в результаті зменшення платоспроможності населення втрачено позиції українських товаровиробників на внутрішньому ринку, встановлена тенденція до зменшення частки солодощів у витратах на харчування до 6–8,5%. Виявлено новітні тенденції в розвитку ринку кондитерської продукції, зокрема: розширення виробництва нових товарів: какао-масло; какао-жир; продуктів з вмістом какао для приготування напоїв; цукрових кондитерських виробів, що містять плоди, ягоди, горіхи, зацукровані, глазуровані або кристалізовані; зростання попиту на органічні солодощі, переважно імпортного походження. Практична значущість. За результатами оцінки пропозиції та попиту на солодощі вітчизняних споживачів встановлено перспективні напрями розвитку кондитерської продукції України, запропоновано рекомендації щодо удосконалення їх асортименту, товаропросування та стимулювання збуту. Аналітичні матеріали статті спираються на актуальні офіційні статистичні дані, завдяки чому їх можна використовувати при розв’язанні проблем розвитку кондитерської промисловості. Табл.: 9. Рис.: 3. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: ринок кондитерської продукції; товарність; тенденції розвитку; експорт; кондитерська галузь України

Список використаних джерел

 1. Виробництво промислової продукції України за видами діяльності. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/prom.htm.
 2. Власенко О. П. Маркетингові тенденції ідентифікації профілю споживача на ринку кондитерських виробів. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2011. № 1(28), Т. 2. С. 73–80.
 3. Грошові витрати домогосподарств на харчування залежно від розміру середньодушових еквівалентних грошових доходів в Україні у 2017 р. Табл. ІІІ.12. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2017 р. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_vrdu2017_pdf.pdf.
 4. Гугля І. Відновлення споживання: що купують українці. Альфа: Бізнес-Дайджест. 2017. № 6 (червень). С. 6.
 5. Дем’яненко К. А. Тенденції розвитку кондитерського ринку України в сучасних умовах. Молодий вчений. 2016. № 9 (36). С. 45–50.
 6. Дорошенко О. А ви рахували, скільки витрачаєте на солодке? URL : https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/ pochemu-my-stali-est-bolshe-pechenya-i-pirozhnyh-1095359.html.
 7. Заинчковский А. А., Новойтенко И. В., Слободян Н. Я. Тенденции развития кондитерского рынка Украины. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 11 (161). С. 91–98.
 8. Кроніковський Д. О. Тенденції кондитерської промисловості України. Ефективна економіка. 2014. № 10. URL : www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3460.
 9. Лазебна І. В. Ринок кондитерських виробів України. Товари і ринки. 2011. № 1. С. 67–76.
 10. Реалізація промислової продукції України за видами діяльності. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ menu/menu_u/prom.htm.
 11. Рейтинг найбільших кондитерських компаній світу, в який увійшли і представники України. URL : http://agravery.com/uk/posts/show/do-svitovogo-rejtingu-konditerskih-kompanij-uvijsli-3-ukrainski-pidpriemstva.
 12. Соколов О. Український кондитерський ринок за останні роки дуже змінився. URL : http://kviten.com/news-business/konditerskij-rynok-ukrainy-nakanune/.
 13. Стрельникова Д. А. Сегментация украинского рынка кондитерских изделий. Економіка та держава. 2010. № 3. С. 69–71.
 14. Тичинська А. І., Наумова М. А. Дослідження ринку кондитерських виробів України. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. 2017. URL : jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/download/4859/4889.
 15. Ткаченко О. М. Стан монополізації та безпечності ринку кондитерських виробів України. Агроінком. 2007. № 1–2. С. 14–18.
 16. Топ-25 експортерів шоколаду та какао. URL : http://agravery.com/uk/posts/show/top-25-eksporteriv-sokoladu-ta-kakao.
Читати статтю: eapk_2018_11_p_29_43.pdf