ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 316.343.37:314.18 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201811080
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Територіальний дисбаланс у житті сільського жіноцтва / Саблук Г.І. // Економіка АПК. - 2018. - № 11 - С. 80

Мета статті – дослідити соціальне середовище людей, які проживають у сільській місцевості, в порівняльній характеристиці з життям міського населення: визначення соціального дисбалансу між містом і селом в основних та необхідних напрямах їх життєвого і культурного рівня. Методика дослідження. У процесі дослідження використано основоположні методи напрацювання вітчизняних вчених-економістів з питань соціально-економічного розвитку сільських територій та вивченні питань, що характеризують забезпечення необхідних умов життя сільського населення. Визначення чинників, які впливають на характер відтворення життєвого і трудового потенціалів жителів села з метою подолання відмінностей, що відображають дисбаланс між містом і селом. Результати дослідження. Висвітлено особливості відтворення життєвого і трудового потенціалів сільського населення, які постійно знаходяться в площині соціального дисбалансу між містом і селом. Мешканці села особливо відчувають таку різницю у сфері охорони здоров’я, у рівнях їх освіти, забезпеченні різними житлово-комунальними послугами. Відсутні належні умови у транспортному і культурно-побутовому обслуговуванні сільських людей, що помітно відбивається на їх життєвому рівні. На сьогодні сільська сім’я потребує захисту з боку суспільства і держави, а жінка-селянка не відчуває себе як повноцінна особистість, як рівноправний член демократичного суспільства. Нинішня статистика наводить цифри, що свідчать про існування великого розриву в забезпеченні необхідними умовами життя між сільським і міським населенням. Адже мрія кожної селянки – бачити свою місцевість відроджену в рамках життя міських людей, в реалізації створення достойного рівня життя свого народу. Елементи наукової новизни. У вирішенні вказаної проблеми важливого значення набуває забезпечення всіх соціальних програм і завдань щодо покращення життєвих умов людей села: поліпшення системи охорони здоров’я, транспортного сполучення та ремонту автомобільних доріг у сільській місцевості, забезпечення сільських територій об’єктами соціальної інфраструктури. Всі ці елементи знаходяться в площині подолання тих кризових тенденцій, які впливають на життєвий рівень сільського жіноцтва. Практична значущість. Обґрунтовано реальну характеристику відтворення життєвого і трудового потенціалів сільського населення, що характеризують дисбаланс між містом і селом. Цей напрям повинен стати основним і вирішальним, у ньому головне і невідкладне завдання відродження українського села. Насамперед це стосується завдань щодо послуг охорони здоров’я, рівнів освіти, забезпечення різними житлово-комунальними послугами, у транспортному і культурному обслуговуванні, щоб сільська жінка почувала себе повноцінною порівняно з життям жінок у місті, а тим самим, захищеною з боку держави. Табл.: 3. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: дисбаланс; соціальне розшарування; соціальна несправедливість; сільське жіноцтво; міська і сільська жителька; регіональні особливості життя; демографічна ситуація; рівень життя

Список використаних джерел

 1. Бабенко Н. Проблеми та перспективи розвитку сільських закладів культури : Макарів ІНФО, 2018.
 2. Гендерний розвиток в Україні: Реалії та перспективи. 2003. URL : http://www.gender.org.ua/images/lib2/genderniy_rozvytok_v_ukraini.pdf.
 3. Дорадництво – шляхи розвитку в університетах XXI століття: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ : НУБіП України, 2016. 114 с.
 4. Економічна теорія : навч. посіб. / за ред. В. О. Білика, П. Т. Саблука ; 4-е вид. перероб. та допов. Київ : ННЦ ІАЕ, 2004. 560 с.
 5. Заклади охорони здоров’я та захворюваність населення України у 2017 році : стат. зб. Київ : Державна служба статистики України, 2018. 109 с.
 6. Купалова Г. І. Ринок робочої сили в аграрному секторі економіки України (теоретичні та практичні проблеми). Київ : ІАЕ, 1995. 234 с.
 7. Михайлова Л. І. Економічні основи формування людського капіталу в АПК. Суми: Довкілля, 2003. 326 с.
 8. Населення України за 2016 рік. Демограф. щорічник. Київ : Державна служба статистики України, 2017. 134 с.
 9. Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів : стат. зб. Київ : Державна служба статистики України, 2018. 78 с.
 10. Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2017 році : стат. зб. Київ : Державна служба статистики України, 2018. 148 с.
 11. Славкова О. П. Розвиток сільських територій: теорія, методологія, практика : монографія. Суми, 2010. 330 с.
 12. Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2017 році : стат. зб. Київ : Державна служба статистики України, 2017. 86 с.
 13. Соціально-економічне становище сільських населених пунктів : стат. зб. Київ : Державна служба статистики України, 2014. 187 с.
 14. Соціально-економічне становище сільських територій України (1990–2014 роки) : кол. монографія [у 2 т.] / авт.-упоряд. : І. М. Демчак, Ю. О. Лупенко, М. К. Орлатий [та ін.]. Київ : НАДУ, 2016. Т. 2. 440 с.
 15. Чуйко Л. Концептуальні основи структурної перебудови зайнятості жінок у контексті трансформації суспільства. Україна: аспекти праці. 1996. № 4. С. 20–26.
 16. Якуба К. І. Життєвий і трудовий потенціал сільського населення України. Теорія, методологія, практика : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2007. 362 с.
Читати статтю: eapk_2018_11_p_80_87.pdf