ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.01:631.67 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201812076
Проблеми економічної теорії

Методологічні засади оцінювання результативності іригаційного землеробства / Нечипоренко О.М. // Економіка АПК. - 2018. - № 12 - С. 76

Мета статті – дослідити методологічні аспекти економічної оцінки стану розвитку іригаційного землеробства. Методика дослідження. В процесі дослідження використано інтегративну функцію філософії, що передбачає системне, цілісне узагальнення та синтез різноманітних форм пізнання, вітчизняної та міжнародної практики іригації. Серед загальнонаукових методів емпіричного дослідження застосовано порівняльно-історичний, за допомогою якого шляхом порівняння виявлялося загальне і складове в теорії оцінки результативності, досягалося пізнання різних оцінок розвитку зрошуваного землеробства. Із загальнологічних методів як допоміжні використано: аналіз, синтез, абстрагування, ідеалізацію, узагальнення, аналогію та як основний – системний підхід. Результати дослідження. На основі аналізу існуючих методик визначення кількісних і якісних показників стану розвитку зрошуваного землеробства встановлено, що на різних рівнях господарської ієрархії завдання оцінки ефективності будуть досить різноманітними за змістом, але пов’язані між собою результатами проведених досліджень та інформаційним забезпеченням, яке нині, у зв’язку з обмеженою звітністю сільгоспвиробників, надто проблематичне. Зважаючи на це, критерій або мірило ефективності необхідно розробляти відповідно до умов конкретних завдань так, щоб вони на єдиній принциповій основі надавали просту, але достатньо ємну характеристику ефективності для кожного класу завдань окремо, відображаючи найважливіші їх аспекти. Елементи наукової новизни. Обґрунтовано необхідність використання універсального економічного показника «продуктивність поливної води», як критерію оцінки якості управління водними ресурсами на різних ієрархічних рівнях та ефективності виробництва рослинницької продукції в сучасних умовах дефіциту водних ресурсів України. Практична значущість. Результати дослідження мають прикладне значення для експертного середовища з огляду на можливість отримувати в нинішніх умовах більш повні й об'єктивні характеристики стану розвитку іригаційного землеробства та ефективності використання водних ресурсів на різних рівнях господарювання. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: іригаційне землеробство; методика; економічний ефект; ефективність; капіталовкладення; продуктивність поливної води

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств : підручник. 2-ге вид., доп. і переробл. Київ : КНЕУ, 2002. 624 с.
 2. Бабков Г. А. Анализ ефективности орошаемого земледелия. Гидротехника и мелиорация. 1973. № 9. С. 82–89.
 3. Карев В. Б., Шлык В. И. Экономика использования водных ресурсов в орошаемом земледелии. Москва : Колос, 1979. 159 с.
 4. Кривицька О. Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку. Фінанси України. 2005. №3. С. 138–147.
 5. Литвин М. И. Прогнозирование прибыли на основе факторной модели. Финансовый менеджмент. 2002. №6. С. 3–10.
 6. Нечипоренко О. М. Наукові засади управління продуктивністю поливної води. Економіка АПК. 2017. № 3. С. 57–64.
 7. Раскин Г. Ф. Некоторые вопросы методики економических расчетов в мелиорации. Гидротехника и мелиорация. 1973. № 11. С. 75–79.
 8. Сагатов Н. М. Проблемы статистики орошаемого земледелия. Ташкент : Фан, 1975. 156 с.
 9. Соболь С. Н. Предпринимательство (начало бизнеса). Киев : Венчур, 1994. 176 с.
 10. Трегобчук В. М. Экономико-экологические проблемы гидромелиорации / АН УССР. Ин-т экономики; Отв. ред. А. М. Онищенко. Киев : Наук. думка, 1990. 208 с.
 11. Чернега О. М. Системний підхід до управління ефективністю діяльності організації. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Одеса, 2013. № 16 (195). С. 45–54.
 12. Шершнева З. Е., Оборська С. В. Стратегічне управління : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2005.
 13. A Water-productivity Framework for Understanding and Action. David Molden, Hammond Murray-Rust, R. Sakthivadivel and Ian Makin International Water Management Institute, Colombo, Sri Lanka, 2003. URL: http://publications.iwmi.org/pdf/H032632.pdf.
 14. Lundqvist, J., Grönwall, J., Jägerskog, A., (2015). Water, food security and human dignity – a nutrition perspective. / Ministry of Enterprise and Innovation, Swedish FAO Committee, Stockholm. URL: http://www.government.se/contentassets/5ef425430d2f49cea3/ ebc4a55e8127e5/water-food-security-and-human-dignity.
 15. Lundqvist, J., De Fraiture, C., Molden, D. Saving Water: From Field to Fork – Curbing Losses and Wastage in the Food Chain. / SIWI Policy Brief. SIWI, 2008. URL: https://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstream/handle/10535/5088/PB_From_Filed_to_Fork_2008.pdf?sequence=1.
 16. Rural Development Report 2016. Fostering inclusive rural transformation 2016 by the International Fund for Agricultural Development (IFAD). Printed by Quintily, Rome, Italy, September 2016. URL: https://www.ifad.org/documents/38714170/39155702/Rural+development+report+2016.pdf/ 347402dd-a37f-41b7-9990-aa745dc113b9.
 17. Water for Food, Water for Life: A Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture. London: Earthscan, and Colombo: International Water Management Institute, 2007. URL: http://www.fao.org/nr/water/docssummary_synthesisbook.pdf.
Читати статтю: eapk_2018_12_p_76_85.pdf