ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439.5(477) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201905059
Аграрний менеджмент і підприємництво

Формування внутрішнього економічного механізму розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств / Баланюк І.Ф., Козак І.І., Шеленко Д.І. // Економіка АПК. - 2019. - № 5 - С. 59

Мета статті – сформувати елементи внутрішнього економічного механізму розвитку сільськогосподарських підприємств, які спрямовані на вирішення виробничо-господарських проблем та функціонування. Методика дослідження. Застосовано методи: аналогії та систематизації (для оцінювання механізму розвитку сільськогосподарських підприємств), індукції та дедукції (для розгляду теоретичних основ впливу внутрішнього і зовнішнього середовища на процеси функціонування сільськогосподарських підприємств), абстрактно-логічний (для виявлення найбільш суттєвих понять та обґрунтування висновків). Методологічною основою дослідження є системний метод пізнання процесів впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на діяльність сільськогосподарських підприємств. Результати дослідження. Розглянуто внутрішній економічний механізм розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано сутність механізму функціонування сільськогосподарських підприємств з урахуванням впливу внутрішнього і зовнішнього середовища. Елементи наукової новизни. Поглиблено теоретичні положення щодо використання сільськогосподарськими підприємствами внутрішнього економічного механізму їхнього розвитку з урахуванням впливу внутрішнього і зовнішнього середовища. Практична значущість. Обґрунтовано доцільність вивчення внутрішнього економічного механізму сільськогосподарських підприємств з урахуванням складових управління розвитком, що зазнає впливу внутрішнього і зовнішнього середовища та охоплює стратегічне і тактичне управління, елементи забезпечення, моніторинг результатів діяльності, аналіз отриманих результативних показників та забезпечення подальших напрямів розвитку. Рис.: 1. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: механізм; елементи забезпечення; внутрішнє і зовнішнє середовище; розвиток; сільськогосподарські підприємства; управління

Список використаних джерел

 1. Баланюк І. Ф., Шеленко Д. І. Без контролю немає прогресу. Інноваційна економіка. 2009. № 1. С. 331-332.
 2. Бондаревська К. В. Особливості оплати та стимулювання праці в аграрній сфері. Вісник НТУ «ХІІ». Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. 2012. № 56(962). С. 20-28.
 3. Вашечко Ю. В. Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств в умовах кризи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 7. С. 240-274.
 4. Даценко І. М. Розвиток інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств в Україні. Біоекономіка і аграрний бізнес. Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2016. С. 242-250. URL : http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Economica/ article/view/7343/7103
 5. Одінцов О. М. Оцінка результативності функціонування підприємств агропродовольчого ринку з урахуванням синергетичного ефекту. Економіка АПК. 2014. № 3. С. 65-61.
 6. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність / Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. та ін. ; за ред. О. Г. Шпикуляка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 204 с.
 7. Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект : монографія / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Заяць В. М., Шпикуляк О. Г. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 430 с.
 8. Розвиток форм господарювання в сільському господарстві: проблеми і рішення : наук. доп. / Ю. О. Лупенко, В. Я. Месель-Веселяк, О. Г. Шпикуляк та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2018. 54 с.
 9. Сайт Промислова технологія. Екологічна проблема як наслідок економічної діяльності. URL: http://eco.com.ua/content/ekologichna-problema-yak-naslidok-ekonomichnoi-diyalnosti (дата звернення 25.02.2019).
 10. Щербань О. Д. Механізм забезпечення стабілізації фінансової стійкості на підприємстві. Бізнес-навігатор. 2018. Вип. 1-2 (44). С. 151-155.
 11. Christopher A. Wolf and Glynn T. Tonsor Cow Welfare in the U.S. Dairy Industry: Willingness-to-Pay and Willingness-to-Supply. Journal of Agricultural and Resource Economics. 42(2). Рр. 164-179.
 12. Kozak I., Balaniuk I., Szelenko D., Balaniuk S., Kozak H. Traditional village system – case study from the Krempna Commune (Poland). Ekológia (Bratislava). 2019, Vol. 38, No. 1. P. 87-100.
 13. Läpple D., Thorne F. The Role of Innovation in Farm Economic Sustainability: Generalised Propensity Score Evidence from Irish Dairy Farms Journal of Agricultural Economics. 2019, Vol. 70, No. 1. P. 178-197.
 14. Noga K., Sosnowski Z., Balawejder M., Matkowska K., Mazur A., Buczek J. Ocena przeprowadzonych scaleń i wymiany gruntów rolnych województwa Рodkarpackiego pod kątem barier. Wyższą Szkołę Inżynieryjno-Ekonomiczną z siedzibą w Rzeszowie na zlecenie Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. 2018, Warszawa. Р. 134.
Читати статтю: eapk_2019_5_p_59_67.pdf