ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.56.055:636 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201905077
Зовнішньоекономічні відносини

Конкурентоспроможність та позиціонування України на світовому ринку молочної продукції / Патика Н.І. // Економіка АПК. - 2019. - № 5 - С. 77

Мета статті – визначити рівень конкурентоспроможності ВЕД 10.5 «Виробництво молочних продуктів», оцінити позиції України на світовому ринку молочних продуктів та окреслити напрями їх посилення. Методика дослідження. З метою розрахунку інтегрального індексу конкурентоспроможності, визначення динаміки експорту молокопродуктів та місця України на світовому ринку молочної продукції застосовано економіко-статистичні методи (порівняльного аналізу, середніх і відносних величин, статистичних групувань, трендовий аналіз, графічний метод, індексний, коефіцієнтний аналіз тощо). За допомогою прийомів абстрактно-логічного методу та методу узагальнення визначено заходи забезпечення конкурентоспроможності виробництва молочних продуктів України. Результати дослідження. Розраховано інтегральний індекс конкурентоспроможності ВЕД 10.5 «Виробництво молочних продуктів» за період 2014-2016 рр. Обґрунтовано, що його позитивну динаміку визначали показники, які характеризують економічний розвиток галузі, а також показники ділової активності, ефективності організації збуту та просування товару на ринок. Стримуючими чинниками виявилися збитковість галузі та низькі показники участі у зовнішньоекономічній діяльності. Питома вага України на світовому ринку молочних продуктів залишається незначною та по основних його сегментах не перевищує 0,06–0,52%. Така ситуація стала результатом наявності системних проблем розвитку галузі. Елементи наукової новизни. Встановлено напрями підвищення конкурентоспроможності виробництва молочних продуктів та посилення конкурентних позицій України на світовому ринку молочних продуктів на державному та виробничому рівнях управління. Практична значущість. Визначення системних проблем розвитку галузі, заходів щодо підвищення конкурентоспроможності виробництва молочних продуктів та напрямів зміцнення конкурентних позицій України на світових ринках молокопродуктів дозволить розробити ключові пріоритети для формування ефективної політики підвищення конкурентоспроможності української молочної продукції на світових ринках. Табл.: 4. Рис.: 1. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: світовий ринок молока та молокопродуктів; критерії конкурентоспроможності; інтегральний індекс конкурентоспроможності; експорт; позиціонування; виробництво молочних продуктів

Список використаних джерел

 1. Гаваза Є. В. Світовий ринок молока і молокопродуктів: тенденції та перспективи для України. Економіка АПК. 2015. № 7. С. 106-113.
 2. Гарбуз М. Ю. Світовий ринок молока та місце України на ньому. Економіка та управління АПК. 2012. Вип. 9. С. 20-24.
 3. Горлачук М. А. Аграрний ринок в умовах глобалізації: циклічність розвитку, коекзистивність та продовольча безпека. Університетські наукові записки. 2013. № 2. С. 219-222.
 4. Kryukova I. O., Kalyna T. Ye., Рanteleiev V. P., Minakova S. M. The export potential of the agrarian sector of Ukraine in a competitive environment. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2018. Vol. 3, No. 26. P. 196-207. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i26.144833
 5. Gryshova I. Y., Mityay O. V., Kuzhel V. V. Competitive position stability of agricultural sector of Ukraine at internal and external markets. Actual Problems of Economics. 2016. No. 3 (177). P. 66-72.
 6. Сіра Ю. В., Коваленко О. В. Молочна промисловість України: сучасний стан та перспективи розвитку. Київ : ННЦ ІАЕ, 2014. 90 с.
 7. Тивончук C. В., Тивончук Я. О. Світовий ринок молока і молочних продуктів: особливості формування та тенденції розвитку. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2014. Вип. 2. С. 57-64.
 8. Тюха І. В., Стеценко О. Д. Стан та тенденції розвитку вітчизняного ринку молока та молочних продуктів. Ефективна економіка. 2017. № 3. URL: http://www.m.nayka.com.ua/ ?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z=5427
 9. Федосєєва Г. С. Україна на світовому ринку молочної продукції: проблемні питання та перспективи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 6 (3). С. 110-112.
 10. Федулова І. Ринок молочної продукції України: можливості та загрози. Товари і ринки. 2018. № 1. С. 15-28.
 11. Статистична інформація. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/. (дата звернення: 07.02.2019).
 12. Statistics on merchandise trade. World Trade Organization. URL : https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/merch_trade_stat_e.htm. (дата звернення: 17.01.2019).
 13. Зовнішня торгівля України із зазначенням основних країн – контрагентів. Державна фіскальна служба України. URL: http://sfs.gov.ua/ms/f3 (дата звернення: 07.02.2019).
 14. Total world export. The Observatory of Economic Complexity. – URL: https://atlas.media.mit.edu/ru/visualize/tree_map/hs92/export/wld/all/show/.../. (дата звернення: 17.01.2019).
 15. Bojnec Š., Fertö I. Export competitiveness of dairy products on global markets: The case of the European Union countries. Journal of Dairy Science. 2014. Vol. 97, No. 10. P. 6151-6163. http://dx.doi.org/ 10.3168/jds.2013-7711
 16. Griffith G., Lattimore R., Robertsonf J. Domestic dairy policies and international market adjustment in a simplified model of world dairy products trade. Journal of Policy Modeling, 1993. Vol. 15, Issue 2. P. 141-156. https://doi.org/10.1016/0161-8938(93)90013-G
 17. Simo D. Mura L., Buleca, J. Assessment of milk production competitiveness of the Slovak Republic within the EU-27 countries. Agricultural Economics. 2016. Vol. 62. P. 482−492. https://doi.org/10.17221/270/2015-AGRICECON.
Читати статтю: eapk_2019_5_p_77_86.pdf