ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 331.024.349.2 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201905094
Сторінка молодого науковця

Оцінювання трансформаційних тенденцій на ринку праці в сільській місцевості / Півторак А.А. // Економіка АПК. - 2019. - № 5 - С. 94

Мета статті – розкрити теоретичні аспекти функціонування ринку праці, методичні аспекти з його оцінювання та встановити фактичні тенденції на цьому ринку в сільській місцевості України в умовах трансформаційних змін. Методика дослідження. Теоретичний базис становили діалектичний метод пізнання, системний метод до дослідження трансформаційних тенденцій на ринку праці в сільській місцевості України та наукові праці учених з проблем розвитку ринку праці. Для досягнення поставленої мети було використано такі методи: статистико-економічного аналізу − при оцінюванні сучасного стану ринку праці в сільській місцевості, порівняльного аналізу − для встановлення тенденцій на ринку праці у процесі ринкових трансформацій, графічний – при формуванні наочного інструментарію. Результати дослідження. Представлено результати аналізу теоретичних, методичних і прикладних аспектів функціонування ринку праці в сільській місцевості, розкрито його теоретичну сутність. Одержали подальший розвиток методичні підходи до оцінювання тенденцій на ринку праці у сільській місцевості. Встановлено прояв п’яти тенденцій на цьому ринку: послаблення пропозиції робочої сили; зменшення попиту на робочу силу; недостатній рівень розвитку економіки України на основі оцінки структури зайнятості населення за видами економічної діяльності; низький рівень диверсифікованості економіки та професійних характеристик робочої сили; недостатні мотиви (за оцінкою рівня оплати праці) робочої сили щодо працевлаштування у галузі промислового виробництва та сферу послуг. Елементи наукової новизни. Наголошено на доцільності використання авторського методичного підходу до аналізу тенденцій на ринку праці в сільській місцевості шляхом оцінювання: пропозиції робочої сили (за показниками кількості економічно активного населення, рівня його економічної активності, кількості безробітного населення та рівня безробіття), попиту на робочу силу (за показниками кількості зайнятого населення, рівня його зайнятості та кількості вакансій і навантаження безробітних на одну вакансію) та ціни на робочу силу (за показниками оплати праці). Практична значущість. Використання авторського методичного підходу до оцінювання тенденцій на ринку праці дасть можливість забезпечити проведення комплексного аналізу стану зазначеного ринку. Встановлені п’ять тенденцій на ринку праці в сільській місцевості можуть бути використані як базис для розробки стратегічних і програмних документів регулювання ситуації на цьому ринку. Табл.: 3. Рис.: 8. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: сільська місцевість; ринок праці; методичний підхід до оцінювання ринку праці; попит; пропозиція; ціна; тенденції на ринку праці в сільській місцевості

Список використаних джерел

 1. Бородіна О. М. Людський капітал на селі: наукові основи, стан, проблеми розвитку. Київ : ІАЕ УААН, 2003. 277 с.
 2. Булавка О. Г. Теоретико-методичні та організаційні основи розвитку сільських територій. Економіка АПК. 2016. № 6. С. 104-110.
 3. Дієсперов В. С. Сільська економіка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 272 с.
 4. Економічна активність населення України 2008 : Стат. збірник / Відп. за випуск Н. В. Григорович. Державна служба статистики України, 2009. 234 с.
 5. Економічна активність населення України 2009 : Стат. збірник / Відп. за випуск І. В. Сеник. Державна служба статистики України, 2010. 207 с.
 6. Економічна активність населення України 2017 : Стат. збірник / Відп. за випуск І. В. Сеник. Державна служба статистики України, 2018. 205 с.
 7. Лупенко Ю. О., Лупенко Є. І. Тенденції зайнятості сільського населення у постреформаційний період. Економіка АПК. 2005. № 12. С. 105-109.
 8. Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір : колективна монографія / за ред. Е. М. Лібанової. Київ : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2008. 316 с.
 9. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Москва : Республика, 1992. Т. 1. С. 67-71.
 10. Малік М. Й. До питання сталого розвитку сільських територій. Економіка АПК. 2008. № 5. С. 51-58.
 11. Праця України у 2017 році : Стат. збірник / Відп. за випуск І. В. Сеник. Державна служба статистики України. Київ : ТОВ Вид-во “Август Трейд”, 2018. 283 с.
 12. Прокопа І. Сільські території України: дослідження і регулювання розвитку. Економіка України. 2007. № 6. С. 50-59.
 13. Статистична інформація Державної служби статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.
Читати статтю: eapk_2019_5_p_94_105.pdf