ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:634.8(477.72) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201906015
Економіка агропромислового виробництва

Економічна оцінка потенціалу галузі виноградарства регіону / Аверчева Н.О., Бойко В.О., Бойко Л.О. // Економіка АПК. - 2019. - № 6 - С. 15

Мета статті – визначити на основі економічного аналізу потенційних можливостей розвитку галузі виноградарства на рівні районів та окремих господарств напрями комплексного розвитку галузі виноградарства Херсонської області. Методика дослідження. Застосовано такі методи: абстрактно-логічний (для дослідження теоретичних і практичних аспектів обґрунтування висновків); розрахунково-конструктивний та порівняння (для аналізу сучасного стану розвитку виробництва та економічної оцінки потенціалу галузі виноградарства); статистико-економічні (для дослідження динаміки і структури виробництва винограду, групування підприємств за потенційними можливостями). Результати дослідження. Визначено основні складові потенціалу виноградарської галузі Херсонської області. Досліджено показники сучасного стану її розвитку й окреслено регіональні проблеми та особливості. Проведено аналіз динаміки і структури виноградних насаджень, урожайності, рівня рентабельності. Проаналізовано показники реалізації продукції виноградарства в сільськогосподарських підприємствах. Оцінено потенціал виноградарських підприємств на основі їх групування за площами та обсягами виробництва винограду. Обґрунтовано висновки щодо напрямів ефективного розвитку виноградарсько-виноробного підкомплексу області та максимального використання потенціалу малих, середніх і великих підприємств. Елементи наукової новизни. На основі комплексного дослідження проблем, які стримують розвиток виноградарської галузі на сучасному етапі, окреслено напрями їх вирішення, запропоновано практичні заходи стосовно реалізації виробничого, наукового та ринкового потенціалу регіону на рівні окремих категорій підприємств. Практична значущість. Запропоновані заходи дозволять максимально реалізувати потенційні можливості регіону в розвитку виноградарства і виноробства та підвищити ефективність діяльності основних виробників галузі та підкомплексу в цілому. Табл.: 3. Рис.: 3.Бібліогр.: 17.
Ключові слова: виноградарство; ефективність; виробництво; потенціал; урожайність; перспективний напрям

Список використаних джерел

 1. Бойко В. О., Аверчева Н. О., Бойко Л. О. Виноградарсько-виноробна галузь України – перспективний напрям агробізнесу. Економіка АПК. 2019. №3. С.61-71. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201903061.
 2. В Україні немає сучасної технології зберігання винограду. URL : https://agronews.ua/node/126382?fbclid=IwAR1Vdln_PwiAk1rfdIWRvvbqkIYnS8NjEZdy-jFZUqrrZQTnWs4X3czmv2s.
 3. Головне управління статистики у Херсонській області. URL : http://ks.ukrstat.gov.ua.
 4. Ільчук М. М., Дмитрук М. І. Розвиток виробництва винограду в Україні. Економіка АПК. 2019. № 1. С.18-26. URL: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201901018.
 5. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи : монографія / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2014. 516 с.
 6. Каламан О. Б. Основні напрями ефективного розвитку виноградарсько-виноробних підприємств в сучасних ринкових умовах. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2015. № 5 (21). С. 64-68. URL. http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n5.html.
 7. Кареба М. І., Хохлова Ю. Ю. Економічна ефективність та перспективи розвитку виноградарства в Очаківському районі Миколаївської області. Молодий вчений. 2017. № 12 (52). С. 28-32.
 8. Павлівський М. Технології вирощування винограду відрепетирували, зараз головне, де знаходиться твій кінцевий продукт. 2019. URL : https://www.seeds.org.ua/texnologi%D1%97-viroshhuvannya-vinogradu-vidrepetiruvali-zaraz-golovne-de-znaxoditsya-tvij-kincevij-produkt-mixajlo-pavlivskij.
 9. Попова М. М. Сучасний стан виноградарства і виноробства України та роль її окремих регіонів у розвитку галузі. БІЗНЕСІНФОРМ. 2014. № 7. С. 136-142.
 10. Прохорчук С.В. Необхідність стабілізації та формування стійкого розвитку підприємств виноградарсько-виноробного підкомплексу. Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. 2009. № 2 (17). C. 51-59.
 11. Розвиток економіки сільського господарства України в 2011-2015 рр. : наук. доп. / Гадзало Я. М., Лупенко Ю. О., Пугачов М. І. та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 546 с.
 12. Саяпіна О. В., Поворозник С.В. Формування інвестиційної привабливості виноградарсько-виноробного підкомплексу Миколаївської області. Економіка та держава. 2013. № 2. С. 115-117. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2013_2_32.
 13. Erny, C., Raoult, P., Alais, A.. Ecological success of a group of Saccharomyces cerevisiae/Saccharomyces kudriavzevii hybrids in the northern european wine-making environment. Appl Environ Microbiol. 2012. Vol. 78. № 9. P. 3256-65. DOI:10.1128/AEM.06752-11.
 14. Jelliffe, Jeremy L. An Economic Analysis of Wine Grape Production in the State of Connecticut. Master's Theses. 350. 2012. URL : http://digitalcommons.uconn.edu/gs_theses/350.
 15. Kyle Dwyer, Farah Hosseinian & Michel Rod. The Market Potential of Grape Waste Alternatives. Journal of Food Research. 2014. Vol. 3, No. 2. Р.1-16. DOI: 10.5539/jfr.v3n2p91.
 16. Schultz, HR., Pieri, P., Poni, S., Lebon, E. The eco-physiology of grapevine canopy systems – learning from models. Recent Advances in Grapevine Canopy Management. Dedicated to Emeritus Professor W. Mark Kliewer. University of California. Davis. 2009. P. 7-12. DOI:10.1016/ j.foodres.2011.10.046.
 17. Suzzi, G., Arfelli, G., Schirone, M. Effect of grape indigenous Saccharomyces cerevisiae strains on Montepulciano d’Abruzzo red wine quality. Food Res. Int. 2012. Vol. 46. P. 22–29. 22. DOI: 10.1016/j.foodres.2011.10.046.
Читати статтю: eapk_2019_6_p_15_25.pdf