ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 657.31.006.032 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201906036
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності: вимоги та реалії впровадження / Гуцаленко Л.В., Марчук У.О. // Економіка АПК. - 2019. - № 6 - С. 36

Мета статті – дослідити особливості формування інформації у фінансовій звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та її вагомість для зовнішніх користувачів в умовах ринкового середовища. Методика дослідження. У процесі дослідження використано загальнофілософські та загальнонаукові методи пізнання явищ і процесів: абстрактно-логічний (при тлумаченні сутності фінансової звітності); порівняння, аналогії та систематизації (при оцінці законодавчих положень і передумов впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності); монографічний (аналіз еволюції наукових здобутків вітчизняних учених щодо проблем формування фінансової звітності господарюючими суб’єктами відповідно до вимог міжнародних стандартів), емпіричний (щодо комплексної оцінки сучасного стану об’єкта дослідження); еволюційний підхід та історичний метод (при формуванні етапів впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні). Результати дослідження. У процесі вивчення питань щодо формування фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів вказано на низку передумов, що передувала необхідності формування фінансової звітності за міжнародними стандартами. Визначено періоди впровадження МСФЗ в Україні, зокрема: ранній, перехідний, добровільного використання, формування інституціонального механізму, глобальних євроінтеграційних процесів. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні положення щодо впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності, сформовано авторське бачення сутності фінансової звітності як суспільно важливого інформаційного інструментарію репрезентації фінансово-майнового стану і результату діяльності господарюючих суб’єктів ринкової економіки. Практична значущість. Виокремлено підходи, що доцільно використовувати у двох системах фінансової звітності (за П(С)БО і МСФЗ) – методи трансформації та конверції. Табл.: 3. Рис.: 4. Бібліогр.: 20.
Ключові слова: система; бухгалтерські теорії; фінансова звітність; міжнародні стандарти фінансової звітностіі; принципи; якісні характеристики

Список використаних джерел

 1. Бакурова Г. В., Трохимець О. І. Значення фінансової звітності підприємств для прийняття рішень на її основі. Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2013. – № 1. – С. 92–95. –URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ drep_2013_1_20 (дата звернення: 03.03.2019).
 2. Бухгалтерський облік і аудит: термінологічний українсько–російсько–англійський словник : навч. посіб. / Ю. А. Верига, В. Л. Іщенко, Т. В. Гладких, А. Ж. Пшенична, И. О. Кулявець. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 292 с.
 3. Давиденко Н. М. Фінансовий менеджмент : підручник Київ : ТОВ «Задруга», 2012. 516 с.
 4. Жук В. М. Інтегрована звітність: ретроспектива і перспектива в Україні. Облік і фінанси. 2019. № 1(83). С. 20-27. DOI: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-1(83)-20-27.
 5. Жук В. М. Розвиток теорії бухгалтерського обліку: інституціональний аспект : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2018. 408 с.
 6. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент. Житомир: ЖІТІ, 2001. 440 с.
 7. Лучко М. Р., Бенько І. Д. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. Тернопіль : Екон. думка/ ТНЕУ, 2016. 360 с.
 8. Мисака Г. В., Шарманська В. М. Бухгалтерський облік : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 400 с.
 9. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 (МСБО 1) «Подання фінансової звітності». Виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2012 року. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_013 (Дата звернення: 07.03.2019).
 10. МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». URL : www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/ifrs1.pdf (Дата звернення: 06.03.2019).
 11. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.02.13 р. № 73 (зі змінами та допов.). URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336–13 (дата звернення: 07.03.2019).
 12. Непочатенко O. O., Мельничук Н. Ю. Фінанси підприємств : навч. підруч. Київ : «Центр учбової літератури», 2013. 504 с.
 13. Новодворська В., Бондарєва О. Фінансова звітність та її адаптація до міжнародних стандартів, 2015. URL : http://sophus.at.ua/publ/2015_03_27/ (Last accessed: 18.03.2019).
 14. Пилипенко Л. М. Фінансова звітність: відповідність сучасним інформаційним потребам управління та регулювання ринковою економікою. Вісник Національного університету „Львівська політехніка” „Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. 2011. № 720. С. 230-233.
 15. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 № 996–XIV (зі змінами та доповненнями). URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ sho–w/ 996–14 (Дата звернення: 16.03.2019).
 16. Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень : Закон України від 5.10.2017.№ 44. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2164–19.
 17. Резнікова В. В., Орлова О. С. Перспективи гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні. Адміністративне право і процес. 2015. С. 296-334.
 18. Сидоренко Р. В. Вимоги до фінансової звітності в сучасних умовах господарювання. Збірник наукових праць «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Економіка / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія». 2013. Вип. 24. С. 128–131.
 19. Яцунська О. С. Процес упровадження МСФЗ в Україні. Бізнесінформ. 2016. № 3. С. 173-182.
 20. Zhuk V., Bezdushna Yu., Tyvonchuk S. Improvement of IFRS application policy in relation to land assets of agricultural enterprises. Independent Journal of Management & Production. Special Edition PDATU-2019, May-2019. 2019. Vol. 10, No 7. Pp. 702-724. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.889.
Читати статтю: eapk_2019_6_p_36_44.pdf