ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.516.22 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201906045
Аграрний менеджмент і підприємництво

Оцінка перспектив конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / Непочатенко О.О., Пташник С.А., Мельник К.М. // Економіка АПК. - 2019. - № 6 - С. 45

Мета статті – оцінити перспективи конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств на основі дослідження успішності їх функціонування в сучасних умовах. Методика дослідження. У процесі дослідження використано діалектичний метод пізнання для аналізу наукових праць відносно проблематики розвитку та перспектив конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств України; методи емпіричного дослідження для оцінки та опису сучасного стану й розвитку об’єкта дослідження. Результати дослідження. Висвітлено залежність факторів впливу на оцінку перспектив конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств у межах існуючої ресурсної моделі аграрного комплексу. Допоки вітчизняне сільськогосподарське підприємництво базуватиметься на ресурсних засадах, забезпеченню результативності сприятимуть фактори землі, капіталу і праці, але без відчутної ролі інновацій. За цієї умови виключного значення набуває стратегія управління ресурсним потенціалом підприємств, бо, покладаючись зокрема на якість ресурсу землі, його необхідно зберігати у стані, достатньому для стабільної продуктивності. Таким чином, підприємства будуть змушені запроваджувати ефективні елементи стратегічного управління ресурсним потенціалом, що проектно сприятиме перспективній конкурентоспроможності, тобто стане пріоритетною необхідністю. За ефективного поєднання усіх наведених елементів стратегічного управління ресурсним потенціалом переважна більшість сільськогосподарських підприємств залишатимуться перспективно конкурентоспроможними. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні положення щодо визначення оцінки перспектив розвитку конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, а також окреслені елементи механізму стратегічного управління ресурсним потенціалом підприємства. Практична значущість. Охарактеризовано основні ефективні елементи стратегічного управління ресурсним потенціалом, що в перспективі сприятиме розвитку конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Рис.: 2. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: конкурентоспроможність; сільськогосподарські підприємства; земельна реформа; ресурсна модель розвитку сільськогосподарських підприємств; ресурсний потенціал, елементи стратегічного управління

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств : підручник. Київ : КНЕУ, 2013. 774 с.
 2. Андрющенко К. А. Формування організаційних факторів конкурентних переваг підприємства в ринковому середовищі. Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2011. № 3. С. 93-95.
 3. Забуранна Л. В. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення в сільськогосподарських підприємствах. Економіка АПК. 2014. № 3. С. 55-61.
 4. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи : монографія / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2014. 516 с.
 5. Лупенко Ю. О. Підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості агропромислового виробництва на основі розвитку кластерних систем / за ред. Ю. О. Лупенка, М. Ф. Кропивка, М. Й. Маліка та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2013. 40 с.
 6. Малік М. Й. Інституціональні чинники розвитку сільськогосподарської кооперації. Кооперативні читання: 2018 рік : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 1 черв. 2018 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. С. 12–19.
 7. Месель-Веселяк В. Я. Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Економіка АПК. 2005. № 6. С. 17-26.
 8. Непочатенко О. О., Пташник С. А., Непочатенко В. О. Аналіз конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2016. № 5. С. 43-51.
 9. Нестерчук Ю. О. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. 2010. № 6. С. 10-14.
 10. Охріменко І. В. Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств аграрної сфери. Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, аудит та фінансування : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції викладачів, молодих учених та студентів. Херсон, 2013. С. 77–85.
 11. Пташник С. А. Організаційно-економічні критерії державної підтримки сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2017. № 2. С. 74-78.
 12. Пташник С. А. Прогнозування конкурентоспроможного розвитку сільськогосподарських підприємств залежно від валової продукції рослинництва та тваринництва. СХІД. 2018. № 1. С. 18-22. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2018_1_4.
 13. Розвиток форм господарювання в сільському господарстві: проблеми і рішення : наукова доповідь / Ю. О. Лупенко, В. Я. Месель-Веселяк, О. Г. Шпикуляк та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2018. 54 с.
 14. Саблук П. Т., Кропивко М. Ф. Кластеризація як механізм підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості аграрної економіки. Економіка АПК. 2010. № 1. С. 3-12.
 15. Шпикуляк О. Г. Інституції та механізми регулювання аграрного ринку: теоретико-практична оцінка функціонування. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 2. С. 46-59. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2016_2_6.
 16. Economic theory: political economy : textbook / Bazilevich V., V. Popov, KA Bazilevich, N. Grazhevska. К.: Knowledge-press, 2007. 719 p.s.
 17. Fіlіpenko A. International economic relations : [textbook] / A. Fіlіpenko, S. Borinets, V.Brushwood et al. К.: Lybid, 1992. are 172 p.s
 18. Prokopets L. Component increases of competitiveness of agricultural enterprises. Collection of scientific works of Bukovyna University. 2011. № 7. P. 37-47.
Читати статтю: eapk_2019_6_p_45_52.pdf