ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.147 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201906083
Проблеми економічної теорії

Становлення основної термінології в органічному секторі аграрної галузі / Милованов Є.В. // Економіка АПК. - 2019. - № 6 - С. 83

Мета статті – проаналізувати сучасні підходи до визначення та надати теоретичне обґрунтування основним дефініціям для формування повноцінного понятійного апарату в органічному секторі аграрної галузі України. Методика дослідження. Ґрунтується на таких наукових методах: ретроспективного аналізу (еволюція становлення і розвитку понять «органік» та «органічне сільське господарство» у світовій і вітчизняній науці); порівняння та логічний (для формалізації й розмежування понять «органік» та «органіка» у сучасній науковій літературі); логічних узагальнень (подання пропозицій щодо подальшого використання основної термінології в органічному секторі для уникнення різного тлумачення та формування єдиного понятійного апарату у сфері органічного агровиробництва). Результати дослідження. Визначено, що для повноцінного використання переваг органіку для національної економіки України необхідно чітко визначати та розуміти понятійний апарат, який використовується у сферах науково-методичного обґрунтування, формування нормативно-правового базису, освітньо-кваліфікаційного забезпечення та громадського просвітництва в органічній сфері. Вказано, що значення основного поняття «органік» поки що не має однозначного трактування та сутності у процесі вживання в науковій та іншій літературі, що пов'язано, з одного боку, з іншомовним походженням цього слова, з іншого – відсутністю його загальноприйнятого визначення в Україні. Розглянуто поняття «органічний», яке світова наука використовує у двох пов'язаних, але все ж таки різних сферах – у хімії та сільському господарстві. Аргументовано, що термін «органічний» більш чіткий і формалізований у сільському господарстві та підпорядковується однозначним нормам і правилам вживання. Підкреслено, що поняття «органічна продукція» нерозривно пов'язано з поняттям «органічне сільське господарство» у сенсі причинно-наслідкових зв'язків, оскільки органічна продукція прямо чи опосередковано є результатом органічних практик у сільському господарстві. Аналіз дефініції «органічне сільське господарство" дав можливість зробити висновок про складність формулювання універсального і всеохоплюючого визначення вказаного поняття, а повноцінне розуміння зазначеного явища залежить від значної кількості факторів, як-то умови господарювання, географічне положення країни, рівень розвитку аграрної галузі та національної економіки загалом тощо. Проаналізовано використання сучасними науковцями понять «органік» та «органіка», яким у свою чергу притаманні свої особливості вживання у вітчизняній науковій та освітній літературі. Визначено, що єдиного загальноприйнятого бачення різниці між термінами «органік» та «органіка» у вітчизняній науковій літературі немає, і багато вчених використовують ці терміни як синоніми, вживаючи навіть в одній роботі обидві дефініції в однаковому значенні. Елементи наукової новизни. Запропоновано чітко розмежовувати поняття «органік» та «органіка» для виключення плутанини і різнотлумачень у процесі теоретико-методологічного обґрунтування та наукового забезпечення розбудови органічного сектору вітчизняної сільськогосподарської галузі. Спираючись на лінгвістичний, змістовний, нормативно-правовий, науково-теоретичний аналіз попередніх досліджень, запропоновано розширене авторське визначення органічного сільського господарства. Практична значущість. Рекомендовано відокремлювати поняття «органік» та «органіка», не використовуючи останнє при визначенні органічної продукції. Лише поняття «органік», з погляду походження та світової практики використання, безпосередньо стосується органічної сфери і його доречно використовувати в дослідженнях органічного сільського господарств в Україні. Бібліогр.: 27.
Ключові слова: органічне сільське господарство; термінологія; поняття «органік»; науковий підхід; аграрна галузь

Список використаних джерел

 1. Артиш В. І. Розвиток світового ринку органічної продукції. Економіка АПК. 2010. № 3. С. 113–116.
 2. Бережна Ю. С. Канали збуту органічної продукції: міжнародний аспект та вітчизняна практика. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 4. T. 4. С. 198–202.
 3. Берлач Н. А. Вдосконалення спеціальної нормативно-правової бази – пріоритетний чинник розвитку органічного сільського господарства в Україні. Форум права. 2010. № 1. С. 19–23.
 4. Білоткач І. А. Інституціональне забезпечення розвитку інфраструктури ринку органічної сільськогосподарської продукції. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 3. С. 13–20.
 5. Гораш О. С., Сендецький В. М. Вплив сумісного застосування соломи, сидератів та органічних добрив на ріст і розвиток рослин сої в умовах західного лісостепу. Таврійський науковий вісник. 2018. № 100. Т. 1. С. 35–45.
 6. Данкевич Є. М., Шегеда О. В. Можливості розширення експорту органічної продукції вітчизняним товаровиробникам до країн-членів ЄС. Органічне виробництво і продовольча безпека. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. С. 310–315.
 7. Добровольська К., Калина В., Ковальчук C., Кравчик Ю. Особливості маркетингу органічної продукції. Вісник Хмельницького національного університету. 2017. № 6. Т. 1. С. 90–98.
 8. Дудар О. Т. Розвиток органічного агровиробництва в Україні. Економіка АПК. 2012. №3. С. 121–126.
 9. Кільніцька О. С., Соколова А. О. Фактори та особливості ціноутворення на органічну продукцію. Органічне виробництво і продовольча безпека. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. С. 358–363.
 10. Кірєєва Е. А. Органічне виробництво у системі пріоритетів сталого розвитку аграрного сектору економіки України. Органічне виробництво і продовольча безпека. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. С. 301–308.
 11. Кобець М. І. Органічне землеробство в контексті сталого розвитку. Досвід використання технологій органічного землеробства в Україні. Проект «Аграрна політика людського розвитку». Київ, 2004. 22 с.
 12. Мельник C.І., Новічков О.В., Полупан В.М., Левенко М.Г. Підвищення ефективності внесення органічних добрив. Наукові доповіді НУБіП України. 2017. № 5 (69). URL : http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/9493.
 13. Милованов Є. В. Сучасні підходи до визначення поняття органічного сільського господарства. Наукові горизонти. 2018. № 5 (68). С. 12–23.
 14. Орленко О. В. Ефективність інструментів просування круп’яної органічної продукції на вітчизняні та європейські ринки в умовах глобалізації. Бізнес-навігатор. 2015. № 2 (37). С. 38–45.
 15. Офіційний сайт Федерації органічного руху України. URL : http://organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-42-29.
 16. Писаренко В. М. Основні напрями інтегрованого захисту рослин в умовах органічного землеробства. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2008. № 4. С. 14–18.
 17. Повх О. В. Інтегроване застосування органічних добрив та мікробіологічних препаратів в сучасних агротехнологіях. Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. 2014. Вип. 16. С. 287–295.
 18. Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції : Закон України від 10 липня 2018 р. № 2496-VІІІ База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19 (дата звернення: 24.02.2019 р.).
 19. Просування органічної продукції в Україні. Концептуальні рекомендації. URL: https://ukraine.fibl.org/fileadmin/images-ukraine/publications_presentations/_Organic_Promotion_Guidelines_Ukraine_-_Version_Nov_2013_UKR_01.pdf (дата звернення: 18.03.2019 р.).
 20. Скляр О. Г., Скляр Р. В. Властивості біодобрив, що отримується після анаеробної ферментації гною. Праці ТДАТУ. 2013. Вип. 13 (3). С. 110–117.
 21. Чайка Т. О. Розвиток виробництва органічної продукції в аграрному секторі економіки України : монографія / під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Н. М. Сіренко. Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2013. 319 с.
 22. Шуляр А. Л., Ткачук В. П., Омелькович С. П. Особливості виробництва органічного молока. Органічне виробництво і продовольча безпека. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. С. 160–164.
 23. Шуляр А. Л. Практичні аспекти виробництва органічної продукції птахівництва. Органічне виробництво і продовольча безпека. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. С. 138–142.
 24. Definition of Organic Agriculture. Official website of IFOAM – Organics International. URL : https://www.ifoam.bio/en/organic-landmarks/definition-organic-agriculture.
 25. Northbourne, Lord. Look to the Land (Second, revised special edition). Hillsdale, New York : Sophia Perennis, 2003.
 26. Organic Standards. Official website of United States Department of Agriculture. URL : https://www.ams.usda.gov/grades-standards/organic-staikndards.
 27. Organics at a glance. Official website of European Commission. URL https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance_en.
Читати статтю: eapk_2019_6_p_83_91.pdf