ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 504:332:630.6 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201906092
Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Організаційно-економічне забезпечення управління землями лісогосподарського призначення: зарубіжний та вітчизняний досвід / Фурдичко О.І., Данькевич С.М. // Економіка АПК. - 2019. - № 6 - С. 92

Мета статті – здійснити теоретико-методичне обґрунтування характеристик і організаційно-економічних чинників розвитку інструменту стратегічного управління як складової фінансово-економічного механізму на засадах збалансованого використання земель лісогосподарського призначення з аналізом зарубіжного досвіду та визначенням пріоритетів для України. Методика дослідження. Використано методи: діалектичний метод пізнання для аналізу законодавчих та нормативних актів і наукових праць учених з проблематики збалансованого використання земель лісогосподарського призначення, порівняльного аналізу (розкриття проблем щодо управління землями лісогосподарського призначення порівняно з європейським досвідом), монографічний – для виявлення чинників розвитку управління на засадах збалансованого використання земель лісогосподарського призначення, абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків). Результати дослідження. Наведено огляд організаційно-економічних чинників розвитку управління на засадах збалансованого використання земель лісогосподарського призначення з описом зарубіжного досвіду та визначенням пріоритетів для України. Обґрунтовано, що адаптація закордонного досвіду, запровадження міжнародних стандартів щодо поєднання у просторі й часі заходів для забезпечення збалансованого використання земель лісогосподарського призначення неможливі без застосування науково обґрунтованого та екологічно виваженого інструменту стратегічного управління як складової фінансово-економічного механізму. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні положення та прикладні засади стратегічного управління землями лісогосподарського призначення, в основу яких покладено зарубіжний досвід збалансованого землекористування. Практична значущість. Підготовлено підґрунтя задля функціонування фінансово-економічного механізму з комплексною системою організаційно-управлінських інструментів, які спрямовуються на досягнення збалансованого використання земель лісогосподарського призначення. Рис.: 2. Бібліогр.: 25.
Ключові слова: збалансоване використання; управління; землі лісогосподарського призначення, еколого-економічні пріоритети; фінансово-економічний механізм

Список використаних джерел

 1. Базовий звіт з лісового господарства в Німеччині з рекомендаціями для України. URL : https://apd-ukraine.de/images/2018/APR/APD_APR_02_2018_ukr.pdf.
 2. Земельний кодекс України : Закон України від 25.10.2001 № 2768-III. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2768-14.
 3. Лісовий кодекс України : Закон України від 21.01.1994 № 3852-XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12.
 4. Моніторинг : Щорічник 2016-2017. URL : http://www.kse.org.ua/uk/research-policy/land/governance-monitoring/yearbook-2016-2017/.
 5. Паляничко Н. І. Фінансово-економічне забезпечення збалансованого використання земельних ресурсів України / за наук. ред. акад. НААН О.І. Фурдичка; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. Київ : ДІА, 2017. 240 с.
 6. Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель : Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 23.07.2010 № 548. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1011-10.
 7. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року : Закон України від 28.02.2019 № 2697-VIII URL : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2697-19.
 8. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року ; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2012. 182 с.
 9. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій за період до 2020 року / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Булавка О. Г. та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка та О. Г. Булавки. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2013. 74 с.
 10. Фурдичко О. І. Екологічні основи збалансованого розвитку агросфери в контексті європейської інтеграції України: монографія / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. Київ : ДІА, 2014. 432 с.
 11. Фурдичко О. І. Економічна оцінка лісових земель як особливого ресурсу ноосфери. Агросвіт. 2012. № 2. С. 2-6.
 12. Фурдичко О. І., Дребот О. І., Бобко А. М. Ліс і лісові екосистеми у складі земель лісогосподарського призначеня // Вісник аграрної науки. 2017. № 10. С. 56-60.
 13. Шершун М. Х., Дребот О. І. Економіка природокористування лісових екосистем: навч. посіб. Київ : ДІА, 2017. 264 с.
 14. Analyze special protection natural areas law framework and develop proposals for harmonization of framework between Ukraine and EU. UR L: http://www.enpi-fleg.org/docs/analyze-special-protection-natural-areas-law-framework-and-develop-proposals-for-harmonization-of-framework-between-ukraine-and/.
 15. Brukas, Vilis, Stanislovaitis, Andrius, Kavaliauskas, Marius. Protecting or destructing? Local perceptions of environmental consideration in Lithuanian forestry. Land Use Policy. December 2018, Volume 79, p. 1014-1023. URL : https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.05.006.
 16. Fortests-in-Poland-2018. URL : http://www.lasy.gov.pl/ pl/informacje/publikacje/in-english/forests-in-poland/fortests-in-poland-2018-4.pdf/view.
 17. Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft (Bundeswaldgesetz - BWaldG k.a.Abk.). URL : http://www.buzer.de/gesetz/4619/index.htm.
 18. Hazarika, Reneema, Jandl, Robert. The Nexus between the Austrian Forestry Sector and the Sustainable Development Goals: A Review of the Interlinkages. Forests. February 2019, Volume 10, Release 3, Article number 205; doi:10.3390/ f10030205. URL : https://www.mdpi.com/1999-4907/10/3/205.
 19. Jonah Busch, Kalifi Ferretti-Gallon. What Drives Deforestation and What Stops It? A Meta-Analysis. Review of Environmental Economics and Policy, January 2017, Volume 11, Issue 1, р. 3–23. URL : https://doi.org/10.1093/reep/rew013.
 20. Kyoto Protocol. United Nation. URL : https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kprus.pdf.
 21. The Act on Forests. URL : http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/in-english/the-act-on-forests/view.
 22. UR L : http://www.bonnchallenge.org/content/challenge.
 23. URL : http://wwf.panda.org/wwf_news/?271518/Foresters-trip-to-Poland.
 24. URL : https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/new-un-decade-ecosystem-restoration-offers-unparalleled-opportunity.
 25. URL : https://www.wri.org/resources/data-visualizations/financial-returns-restoration.
Читати статтю: eapk_2019_6_p_92_102.pdf