ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:519.8 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201907014
Економіка агропромислового виробництва

Оцінка та аналіз ефективності виробництва зерна та зернобобових культур в Україні методом DEA / Долгіх Я.В. // Економіка АПК. - 2019. - № 7 - С. 14

Мета статті – надати оцінку технічної, чистої технічної та масштабної ефективності виробництва зерна та зернобобових культур в Україні, здійснити її аналіз методом DEA. Методика дослідження. Використано економетричний метод (для перевірки якості вхідних та вихідних параметрів об’єктів дослідження), DEA-метод (для оцінки рівня технічної, чистої технічної, масштабної ефективності досліджуваних сільськогосподарських підприємств та виявлення джерел неефективності). Результати дослідження. На основі статистичної інформації за 2017-2018 рр., методом DEA здійснено оцінку технічної, чистої технічної, масштабної ефективності роботи сільськогосподарських підприємств регіонів України в галузі виробництва зернових та зернобобових культур, проведено аналіз ефективності для виявлення джерел неефективної роботи досліджуваних підприємств. Елементи наукової новизни. Визначено особливості застосування методу DEA для оцінки технічної, чистої технічної, масштабної ефективності роботи сільськогосподарських підприємств та виявлено причини їх неефективної роботи. Практична значущість. Результати досліджень можуть бути використані для ранжування сільськогосподарських підприємств за ефективністю, виявлення причин їх неефективної роботи. Табл.: 3. Рис.: 1. Бібліогр.: 10.
Ключові слова: технічна ефективність; чиста технічна ефективність; масштабна ефективність; метод DEA; модель CRS-input; модель VRS-input; сільськогосподарські підприємства; зернові та зернобобові культури

Список використаних джерел

  1. Бабенко В. В. Основи теорії ймовірностей і статистичні методи аналізу даних у психологічних і педагогічних експериментах : навч. посіб. Львів, 2009. 184 с.
  2. Використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур в 2018 р. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.
  3. Придбання підприємствами матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб сільськогосподарськими підприємствами у 2018 році. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.
  4. Рослинництво України за 2018 рік : стат. зб. Київ, 2019. 220 с.
  5. Сільське господарство України за 2017 рік : стат. зб. Київ, 2018. 245 с.
  6. Banker R. D., Charnes A., Cooper W. W. Some models for estimating technical and scale inefficiencies in Data Envelopment Analysis. Management science. 1984. Vol. 30. № 9. P. 1078–1092.
  7. Bogetoft P., Otto L. Benchmarking with DEA, SFA, and R. – Springer, 2011. 351 p.
  8. Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E. Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 1978. Vol. 2. № 6. P. 429–444.
  9. Emrouznejad A., Parker B., Tavares G. Evaluation of research in efficiency and productivity: A survey and analysis of the first 30 years of scholarly literature in DEA. Journal of Socio-Economic Planning Science. 2008. Vol. 42. №.3. P. 151–157.
  10. Farrell M. J. The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society. Series A, 1957. Vol. 120. №.3. P. 253 – 290.
Читати статтю: eapk_2019_7_p_14_20.pdf