ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.115.8: 342.922 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201907032
Кооперація та агропромислова інтеграція

Просте товaриство як форма кооперації виробників сільськогосподарської продукції / Корінець Р.Я., Малік Л.М. // Економіка АПК. - 2019. - № 7 - С. 32

Мета статті – розглянути й оцінити, наскільки широко інститут спільної діяльності може бути використаний виробниками сільськогосподарської продукції, а також, у разі позитивного висновку, як забезпечити його потенційних учасників методичними матеріалами, консультаціями та якими вони мають бути. Методика дослідження. У процесі дослідження використано метод діалектичного пізнання, порівняння (для порівняння різних підходів до створення кооперативу), аналітичних узагальнень (для систематизації сучасних поглядів на просте товариство), монографічний метод пізнання (для проведення оцінки можливостей простого товариства виступати формою кооперації). Результати дослідження. Визначено, що просте товариство можна розглядати як одну з форм кооперації виробників сільськогосподарської продукції. Обґрунтовано теоретико-методологічні засади та особливості функціонування простого товариства. Елементи наукової новизни. Набули подальшого поглиблення теоретичні положення щодо розвитку нових форм кооперації, обґрунтовано, що просте товариство може виступати формою кооперації виробників сільськогосподарської продукції. Практична значущість. Одержані результати можуть бути використані при створенні кооперативних об’єднань на основі договору простого товариства. Бібліогр.: 25.
Ключові слова: товариство; просте товариство; кооперація; кооператив; виробники сільськогосподарської продукції; сільськогосподарське виробництво

Список використаних джерел

 1. Блажівська О. Є. Договір про спільну діяльність : дис. канд. юрид. наук : 12.00.03. Львів, 2007. 210 с.
 2. Блажівська О. Є. Спільна діяльність учасників простого товариства : монографія. Київ : Алерта, 2013. 223 с.
 3. Василенко Ю. С., Грикштас С. І., Корінець Р. Я. Підвищення ефективності використання землі через прості сільськогосподарські товариства. Теорія&Практика ринків. 2007. № 3. C. 59-62.
 4. Земля освіти: як передати для обробітку єдино податнику. URL : http://vysitska.com/2016/10/07/. (дата звернення 10.06.2019р.).
 5. Знову відродять колгоспи? URL : https://vn.20minut.ua/Groshi/znovu-vidrodyat-kolgospi-41219.html (дата звернення 10.06.2019 р.).
 6. Крупка Ю. М. Аграрне право України : навч. посіб. Київ : Університет «Україна», 2006. 160 с.
 7. Купуймо Разом! Закупівельні групи – нові можливості для українського бізнесу : підручник / Будзяк Т. та ін. Варшава : Aсоціація «Ініціатива Родинних Фірм», 2017. 312 с.
 8. Лист ДФС від 28.03.2017 № 6345/6/99-99-15-02-02-15. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/print-71949.html (дата звернення 10.06.2019 р.).
 9. Мінагрополітики пропонує законодавчо закріпити створення сільськогосподарських партнерських товариств. URL : http://www.agroua.net/news/news_9508.html (дата звернення 10.06.2019 р.).
 10. Погуляев С. Ю. Передача технологий в виде вклада в простое товарищество : дис. канд. юрид. наук : 12.00.03. Харьков, 2002. 199 c.
 11. Податковий кодекс України від 2.12.2010 № 2755-VI. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення 10.06.2019 р.).
 12. Про кооперацію : Закон України від 10.07.2003 № 1087-IV. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15 (дата звернення 10.06.2019 р.).
 13. Про сільськогосподарську кооперацію : Закон України від 17.07.1997 № 469/97-ВР. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 10.06.2019 р.).
 14. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність / Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. та ін. ; за ред. О. Г. Шпикуляка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 204 с.
 15. Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект : монографія / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Заяць В. М., Шпикуляк О. Г. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 430 с.
 16. Розвиток форм господарювання в сільському господарстві: проблеми і рішення : наук. доп. / Ю. О. Лупенко, В. Я. Месель-Веселяк, О. Г. Шпикуляк та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2018. 54 с.
 17. Спільна діяльність: бухгалтерський аспект. URL : http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/7322 (дата звернення 10.06.2019 р.).
 18. Стасюк Н. В., Сизоненко О. А., Стасюк О. М. Поняття гудвілу як економічної категорії та об'єкту фінансового обліку. URL : http://www.rusnauka.com/1_NIO_2011/Economics/77343.doc.htm (дата звернення 10.06.2019 р.).
 19. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року ; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2012. 182 с.
 20. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Булавка О. Г. та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка та О. Г. Булавки. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2013. 74 с.
 21. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення 10.06.2019 р.).
 22. Шестерняк М. М. Спільна діяльність за участю фізичної особи у будівництві. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. 2012. № 2 (60). С. 278–282.
 23. Юридичне оформлення договору про спільну діяльність. URL : https://online.dtkt.ua/Book/f1ebc552-c99e-48b5-9605-61129d349bb8/navPoint-70#03 (дата звернення 10.06.2019 р.).
 24. Юровська Г. В. Договір простого товариства у цивільному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2010. 19 с.
 25. Як бути із землями НААН: рецепт від депутатів. URL : https://agropolit.com/blog/77-yak-buti-iz-zemlyami-naan-retsept-vid-deputativ (дата звернення 10.06.2019 р.).
Читати статтю: eapk_2019_7_p_32_38.pdf