ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 331.5:63"312" DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201907006
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Сучасний стан і тенденції розвитку аграрного ринку праці / Ткачук В.А. // Економіка АПК. - 2019. - № 7 - С. 6

Мета статті – дослідити та проаналізувати сучасний стан і тенденції розвитку аграрного ринку праці в Україні. Методика дослідження. З метою диференційованого підходу до регулювання досліджуваного ринку праці проведено типологічне групування регіонів України за наступними показниками: рівень безробіття, рівень зайнятого населення, купівельна спроможність заробітної плати, частка регіону в загальному обсязі продукції сільського господарства. Для здійснення типологічного групування використано кластерний аналіз – метод багатомірної класифікації даних, який дозволив згрупувати регіони України за подібною структурою, яка визначається показниками ринку праці. Результати дослідження. Розглянуто й проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку аграрного ринку праці в Україні, а також динаміку розвитку сільського ринку праці. Особливу увагу приділено проблемі економічної активності та зайнятості населення на селі, чисельності безробітних у сільській місцевості, рівню безробіття. Елементи наукової новизни. Проведено аналіз тенденції розвитку аграрного ринку праці в Україні, за результатами кластеризації 24 регіонів України виокремлено п’ять типологічних кластерів та перевірено їх за різними показниками. Практична значущість. Для врегулювання висвітлених проблем необхідне застосування заходів із субсидіювання заробітної плати працівників, чиї робочі місця виявилися під загрозою ліквідації, пільгове кредитування будівництва житла для фахівців, розвиток житлової іпотеки, збільшення витрат на профорієнтацію і професійне навчання безробітних, профілювання сільських безробітних. Табл.: 2. Рис.: 5. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: ринок праці; сільське господарство; аграрний сектор; безробіття; зайнятість; кластерний аналіз

Список використаних джерел

 1. Богиня Д. П., Куликов Г. М. Концептуальні аспекти реформування оплати праці на етапі ринкової трансформації економіки. Україна: аспекти праці. 1995. № 1-2. С. 10-14.
 2. Зборовська О. М. Фактори формування та розвитку трудового потенціалу агропромислових підприємств. Науковий вісник ЧДІЕУ. 2013. № 1 (17). С.110-117.
 3. Попова О. Л. Нові пріоритети Спільної аграрної політики ЄС на 2014-2020 роки: Стратегічні орієнтири для розвитку агросфери України. Економіка АПК. 2013. № 12. С. 89-96.
 4. Регіони України 2018. Статистичний збірник / за ред. І. Є. Вернера. Київ : Державна служба статистики України, 2018. Ч. 1. 315 с.
 5. Рябоконь В. П. Проблеми формування соціально-економічних умов розвитку українського села. Економіка АПК. 2015. № 9. С. 68-74.
 6. Саблук П.Т. Наукові агроекономічні дослідження в інтересах активізації росту АПВ і сільських територій. Економіка АПК. 2017. № 5. С. 19-23.
 7. Сільське господарство: підсумки 2017 року. Аналітична довідка Мінекономіки. URL : https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2392506-torik-virobnictvo-agroprodukcii-vpalo-na-27-mert.html.
 8. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Булавка О. Г. та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка та О. Г. Булавки. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2013. 74 с.
 9. Україна у цифрах 2017 / за ред. І. Є. Вернера. Київ : Державна служба статистики України, 2018. 241 с.
 10. Юрчишин В. В. Сучасні аграрні перетворення в Україні : монографія. Київ : АН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ», 2013. 424 с.
 11. Якуба К. І. Безробіття селян: економічний і соціальний аспект. Економіка АПК. 2010. № 6. С.107-112.
 12. Kupets O., Vakhitov V., & Babenko S. Ukraine case study: jobs and demographic change. UEL : https://mtu.gov.ua/files/for_investors/Jobs%20And%20Demographic%20Change%20Ukraine%202013.pdf.
 13. Lysiuk O. Employment of population as a basic index of economic development of country. Baltic Journal of Economic Studies. 2015. Vol. 1. Pp. 126-130. URL : http://www.baltijapublishing.lv/ index.php/issue/article/view/22/24.
 14. Pavlikha N. & Khomiuk N. Economic security of development of rural territories in Ukraine. International Journal of New Economics and Social Sciences. 2018. Vol. 7(1). Pp. 119-130. URL : http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-d07337e0-8c7c-4935-adb0-8dc197faad3a.
 15. Senyk I. (Ed.). Economic activity of population in Ukraine 2017: statistical publication. State Statistic Service of Ukraine. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/08/EAN_2017_e.pdf.
Читати статтю: eapk_2019_7_p_6_13.pdf