ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.15:332.3 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201907092
Сторінка молодого науковця

Економічне стимулювання раціонального використання сільськогосподарських земель / Крамарьов О.С. // Економіка АПК. - 2019. - № 7 - С. 92

Мета статті – дослідити особливості та необхідні передумови економічного стимулювання раціонального використання сільськогосподарських земель. Методика дослідження. Застосовано методи: статистико-економічний (при розрахунках площі земель із різною схиловою крутизною), порівняльний, розрахунковий. На основі абстрактно-логічного, системного й порівняльних аналізів згруповано інструменти, що притаманні сучасним фінансовим політикам для країн різного економічного розвитку у формуванні економічного механізму раціонального використання сільськогосподарських земель. Структуризація основних фінансових інструментів й напрями їх вдосконалення здійсненна з використанням графічного методу та системного підходу. Результати дослідження. У процесі вивчення висвітлено особливості застосування економічного стимулювання раціонального використання земель сільськогосподарського призначення. Проаналізовано основні передумови для раціонального використання та відтворення земельних ресурсів. Елементи наукової новизни. Визначено поняття «економічне стимулювання раціонального землекористування», системне вивчення якого створює методологічну основу для обґрунтування та імплементації цілісної системи забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення. Практична значущість. Обґрунтовано пропозиції щодо економічного стимулювання раціонального використання земель сільськогосподарського призначення, запропоновано критерії й рекомендації щодо оподаткування схилових земель. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 26.
Ключові слова: раціональне землекористування; економічне стимулювання; земельні ресурси; підвищення родючості угідь; охорона земель; податкові пільги

Список використаних джерел

 1. Андрушенко А. В. До питання виділення коштів для відновлення попереднього стану порушених земель. Агро-світ. 2010. № 24. С. 18–22.
 2. Балюк С. А. Концептуальні засади економічного механізму відтворення родючості ґрунтів. Вісник аграрної науки. 2014. № 2. С. 60–65.
 3. Борисова В. А. Відтворення природного ресурсного потенціалу АПК: економічні аспекти. Суми : Вид-во «Довкілля», 2003. 372 с.
 4. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру: веб-сайт. URL : http://land.gov.ua/ru/zemleustrii-ta-okhorona-zemel (дата звернення: 13.05.2019).
 5. Добряк В. К., Бабміндра Д. І. Еколого-економічні засади реформування землекористування в ринкових умовах : монографія. Київ : Урожай, 2006. 336 с.
 6. Заяць В. М. Реформа державного регулювання земельних відносин, як чинник становлення цивілізованого ринку земель. Теорія і практика ринків. 2008. № 1-2. С. 16-26
 7. Кошкалда І. В. Ефективність використання сільськогосподарських земель у контексті сучасного господарювання. АгроІнКом. 2011. № 10. С. 38-43.
 8. Кошкалда І. В. Подальший розвиток земельних відносин за умови використання світового досвіду. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. 2009. № 63. С.81-84.
 9. Кошкалда І. В., Шелудько К. В. Агрохімічна паспортизація як передумова формування сталого сільськогосподарського землекористування. Економічний вісник університету. 2018. № 39. C. 7-12.
 10. Костишин О. О., Стойко Н. Є. Економічний механізм регулю¬вання землекористування в Україні. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.16. С. 248-254.
 11. Краснолуцький О. В., Тихенко Р. В., Євсюков Т. O. Складання проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічно обґрунтовані сівозміни та впорядкування угідь. Землевпорядний вісник. 2010. № 4. С. 14–17.
 12. Мартинюк М. П. До питання економічного стимулювання раціонального використання й охорони земель. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Вип. 19. С. 120-123.
 13. Методичні рекомендації щодо економічного стимулювання власників землі та землекористувачів за раціональне використання і охорону земель / Федоров М. М. та ін. Київ : ННЦ “ІАЕ”, 2010. 36 с.
 14. Панас Р. М. Раціональне використання та охорона земель : навч. посіб. Львів : Новий Світ-2000, 2008. 349 с.
 15. Про державний контроль за використанням та охороною земель : Закон України від 28 грудня 2015 року (зі змінами) № 963-IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-15 (дата звернення: 13.02.2019).
 16. Саблук П. Т., Лукінов І. І., Юрчишин В. В. Сучасна аграрна політика України: проблеми становлення : монографія. Київ : ННЦ«ІАЕ», 1996. 664 с.
 17. Сологуб Ю. І, Андрющенко А. М. Перспективи альтернативного землеробства в Україні. Агробізнес. 2002. № 11(13). С. 53-60.
 18. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ “ІАЕ”, 2012. 182 с.
 19. Трегобчук В. М. Відтворення та ефективне використання ресурсного потенціалу АПК (теоретичні та практичні аспекти) : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2003. 259 с.
 20. Третяк А. М. Стратегія реформування земельної політики в Україні на сучасному етапі. Землевпорядний вісник. 2009. № 6. С. 12-21.
 21. Федоров М. М. Економічні проблеми земельних відносин у сільському господарстві : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 1998. 263 с.
 22. Matthews А. Greening CAP payments. A missed opportunity? Institute for International and European Affairs. Dublin. 2013. Pp.1-14.
 23. Hong Li, Zhenxing Xiong. Resource tax reform and economic structure transition of resource-based economies. Resources, Conservation and Recycling, 136. 2018. Pp. 389–398.
 24. Marian Sling. The Principle of Rational Use of Natural Resources in the Theory of Optimal Planning Eastern European Economics Vol. 16, No. 4 (Summer, 1978). Pp. 3-23.
 25. European Parliament resolution of 8 July 2010 on the future of the Common Agricultural Policy after 2013. URL : http://www.europarl.europa.eu.
 26. Williamson I., Enemark S., Wallace J. Land administration for sustainable development California: Esri press, 2010. 487 p.
Читати статтю: eapk_2019_7_p_92_100.pdf