ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 528.8:631(477) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201908027
Економіка агропромислового виробництва

Моніторинг сільськогосподарських угідь із застосуванням систем дистанційного зондування земель / Данкевич В.Є., Данкевич Є.М. // Економіка АПК. - 2019. - № 8 - С. 27

Мета статті – дослідити специфіку моніторингу сільськогосподарських угідь із застосуванням систем дистанційного зондування земель. Методика дослідження. Теоретико-методичною основою дослідження є діалектичний метод пізнання економічних процесів, фундаментальні положення сучасної економічної теорії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених щодо моніторингу сільськогосподарських угідь із застосуванням систем дистанційного зондування земель та використанням ГІС-технологій. Методологічною основою дослідження стали наукові методи пізнання на основі системного підходу. Для досягнення поставленої мети використано низку загальних та спеціальних методів дослідження: системний аналіз; абстрактно-логічний; метод аналогій. Результати дослідження. Обґрунтовано, що цифрові технології зробили можливим зведення великої кількості даних в єдиній системі, а також забезпечили доступ до них значної кількості людей. Часи, коли на інформацію поширювалися монополія, відходять у минуле. За останні десятиліття новітні технології в Україні відчутно перемістилися з приватного життя у державне, що активізувало можливість підвищувати ефективність господарської діяльності та контролювати виробничі процеси. Особливо вказані тенденції актуальні для аграрного сектору та розвитку земельних відносин. Сучасний стан запровадження технологій дистанційного зондування земель для моніторингу сільськогосподарських угідь розглянуто на рівні підприємства та держави. Елементи наукової новизни. Вперше проаналізовано можливості запровадження в Україні сучасних космічних технологій та дистанційного зондування для моніторингу сільськогосподарських угідь. Доведено, що використання технологій космічного моніторингу дозволяє з високою точністю оцінити площу посівів, відстежувати стан рослин на всіх фазах росту, прогнозувати врожай на ранніх стадіях, контролювати агрооперації і т.ін. Практична значущість. Окреслено перспективні сектори землекористування, де мають бути застосовані сучасні космічні технології, а саме: наповнення Державного земельного кадастру, інвентаризація земель, відцифровування наявних даних, формування баз даних щодо земельних ресурсів на рівні підприємства. Запропоновано практичні рекомендації щодо використання космічних технології та дистанційного зондування земель для моніторингу сільськогосподарських угідь. Табл.: 2. Рис.: 2. Бібліогр.: 24.
Ключові слова: моніторинг; сільськогосподарські угіддя; дистанційне зондування земель; космічні технології; глобалізація; ефективність

Список використаних джерел

 1. Букша І. Ф., Пастернак В. П., Букша М. І. Досвід та перспективи застосування передових технологій для покращення інформаційного забезпечення лісового сектору Закарпаття. Харків, 2012. С. 21–26.
 2. Дорош О. С. Інвентаризація земель: методичні підходи до її проведення. Агросвіт. 2015. № 11. С. 24–30.
 3. Жук В. М. Обіг земель сільськогосподарського призначення в селозберігаючій моделі аграрного устрою України : наук. доп. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 128 с.
 4. За українським землеробством почали спостерігати з космосу. Економічна правда. URL : https://www.epravda.com.ua/news/2019/01/11/644220/.
 5. Застосування космічної зйомки для ідентифікації посівів основних сільськогосподарських культур південних регіонів України / В. І. Лялько, О. І. Сахацький, Г. М. Жолобак, О. А. Апостолов. Комплексне моделювання управління безпечним використанням продовольчих, водних і енергетичних ресурсів з метою сталого соціального економічного і екологічного розвитку ; за ред. А. Г. Загороднього, Ю. М. Єрмольєва. Київ : Академперіодика, 2013. С. 86–89.
 6. Зацерковний В. І. Геоінформаційні системи і системи дистанційного зондування землі в задачах ефективного землекористування. Математичне моделювання в економіці. 2014. Вип. 1. С. 40– 48.
 7. Зацерковний В. І., Кривоберець С. В. Аналіз можливості підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва при застосуванні ГІТ у задачах управління. Вісник ЧДТУ. Сер. «Технічні науки». № 3(67). Чернігів : ЧДТУ, 2013. C. 174–183.
 8. Зацерковний В. І., Кривоберець С. В., Сімакін Ю. С. Використання геоінформаційних технологій в аналізі ґрунтового покриву. Інженерна геодезія. 2010. № 56. С. 162–168.
 9. Зінчук Т. О., Данкевич В. Є. Європейський досвід формування ринку сільськогосподарських земель. Економіка АПК. 2016. № 12. С. 84-92.
 10. Лупенко Ю. О., Ходаківська. О. В. Наукові засади запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення : наукова доповідь. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 44 с.
 11. Лупенко Ю. О., Ходаківська. О. В. Трансформація земельних відносин у сільському господарстві (аналітичний огляд). Київ : ННЦ «ІАЕ», 2015. 52 с.
 12. Лялько В. І., Сахацький О. І. Використання матеріалів космічної зйомки на етапах створення гідрогеологічної моделі для оцінки водного балансу та ресурсів підземних вод. Комплексне моделювання управління безпечним використанням продовольчих, водних і енергетичних ресурсів з метою сталого соціального економічного і екологічного розвитку ; за ред. А. Г. Загороднього, Ю. М. Єрмольєва. Київ : Академперіодика. 2013. С. 137–149.
 13. Маланчук М., Панас Р. Сучасні проблеми здійснення моніторингу грунтового покриву в Україні. Геодезія, картографія і аерофотознімання. 2013. Вип. 78. С. 201–204.
 14. Пасхавер Б. Й. Ринок землі: світовий досвід та національна стратегія. Економіка АПК. 2009. № 3. С. 47-53.
 15. Петлюк Ю. С. Правові аспекти здійснення моніторингу земель в Україні. Вісник Академії адвокатури України. 2011. № 2 (21). С. 246–247.
 16. Почав працювати перший портал відкритих геоданих для громад GIS Data. URL : https://selo.ua/ru/blog/pochav-pracuvati-pershij-portal-vidkritih-geodanih-dla-gromad-gis-data.
 17. Результати опитування щодо моделей обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні / авт. кол. Ю. О. Лупенко, О. В. Ходаківська, О. М. Шпичак та ін. Київ : ННЦ«ІАЕ», 2018. 52 с.
 18. Розвиток земельних відносин в аграрній сфері : монографія / М. М. Федоров, В. Я. Месель-Веселяк, О. В. Ходаківська та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка, О. В. Ходаківської. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 430 с.
 19. Супутники на службі в аграріїв: планування посівної за допомогою EOS Crop Monitoring. URL : https://landlord.ua/ news/tehnologii/suputnyky-na-sluzhbi-v-ahrariiv-planuvannia-posivnoi-za-dopomohoiu-eos-crop-monitoring/.
 20. Тишковець В. В., Опара В. М. Сучасні проблеми моніторингу земель в Україні. Харків : ХНАУ імені В. В. Докучаєва, 2009. С. 126–134.
 21. BBC. Billions for Space: How Much Ukraine and the World Spends. URL : https://www.bbc.com/ukrainian/features-45422875.
 22. Dankevych Y., Dankevych, V., Chaikin O. Ukraine agricultural land market formation preconditions. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2017, No. 65. P. 259–271.
 23. NASA (2018), NASA spinoff databse. URL : https://spinoff.nasa.gov/database.
 24. Statistical Yearbook “Land Governance Monitoring in Ukraine: 2016-2017”. URL : http://www.kse.org.ua/en/research-policy/land/governance-monitoring/yearbook-2016-2017/.
Читати статтю: eapk_2019_8_p_27_36.pdf