ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.16:658.14.012 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201908050
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Проблеми оптимізації кредитного забезпечення операційних витрат сільськогосподарських підприємств / Олійник О.В., Макогон В.В., Брік С.В. // Економіка АПК. - 2019. - № 8 - С. 50

Мета статті – дослідити ефективність кредитування підприємств аграрної галузі в умовах дії закону спадної віддачі та обґрунтувати методичні підходи до визначення оптимального рівня їх кредитного забезпечення. Методика дослідження. Спираючись на діалектичний метод пізнання, використано абстрактно-логічний метод (систематизація публікацій, присвячених проблемам кредитування аграрної галузі, теоретичні узагальнення та формулювання висновків), графічний (аналіз галузевої структури кредитування агроформувань); ковзних групувань (оцінка взаємозв’язку інтенсивності та ефективності виробництва у сільськогосподарських підприємствах і обсягів їх кредитування), нелінійного кореляційно-регресійного аналізу (встановлення залежності між інтенсивністю виробництва продукції рослинництва і результатами функціонування галузі), оптимізаційного моделювання (розробка інструментарію, що дозволяє визначити оптимальний обсяг кредиту). Результати дослідження. Встановлено зниження оптимального рівня інтенсивності виробництва рослинницької продукції при використанні позикових коштів порівняно з варіантом фінансування виключно за рахунок власних оборотних засобів. Разом із тим за умови фінансування операційних витрат одночасно за рахунок власних і позикових джерел оптимальний рівень інтенсивності виробництва виступає фіксованою величиною і не залежить від співвідношення часток обох джерел фінансування у його структурі. Елементи наукової новизни. Обґрунтовано методичний підхід до визначення оптимального рівня кредитного забезпечення операційних витрат сільськогосподарських підприємств. Практична значущість. Запропоновано методичний інструментарій, який дозволяє визначити оптимальні обсяги залучення позикового капіталу, що максимізують прибуток сільськогосподарського підприємства за умови дотримання оптимуму витрат. Табл.: 2. Рис.: 1. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: кредит; витрати; оптимум витрат; позиковий капітал; прибуток; інтенсивність виробництва; фінансовий важіль

Список використаних джерел

 1. Вовчак О. Д., Гальків Л. І., Демчишин М. Я. Стан i проблеми розвитку банківського кредитування сільськогосподарських підприємств України. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. T. 3. № 26. С. 29–37.
 2. Грошово-кредитна статистика. Офіційне Інтернет-представництво НБУ. 2019. URL : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=27843415 &cat_id=44578#1.
 3. Дем’яненко С. І. Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві. Київ : КНЕУ, 1998. 268 с.
 4. Думанська І. Ю. Банківське кредитування в системі фінансового забезпечення інноваційного процесу АПК. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. T. 2. № 25. С. 17–26.
 5. Зіновчук В. В., Рудь В. П. Кластеризація підприємств м'ясопереробної галузі. Проблеми економіки. 2015. № 2. С. 258-264.
 6. Катан Л. І. Небанківське кредитування: особливості застосування у діяльності сільськогосподарських підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 19(2). С. 24–28.
 7. Кириленко І. Г. Трансформація соціально-економічних перетворень у сільському господарстві України: проблеми, перспективи. Київ : ННЦ «Ін-т аграр. економіки», 2005. 451 c.
 8. Малік М. Й., Забуранна Л. В. Перспективи розвитку підприємницької діяльності на сільських територіях України. Економіка АПК. 2015. № 8. С. 5-14.
 9. Непочатенко О. О., Бечко П. К., Попиченко Д.А. Короткострокове кредитування сільськогосподарських підприємств під оборотні активи : Зб. наук. пр. Уман. нац. ун-ту садівництва. 2016. Вип. 89(2). С. 7–19.
 10. Результати і проблеми реформування сільського господарства України / Месель-Веселяк В. Я., Лупенко Ю. О., Саблук П. Т., Федоров М. М. Економіка АПК. 2014. № 7. С. 26-38.
 11. Саблук П. Т., Курило Л. І. Економічні центри розвитку сільських територій в управлінні аграрною економікою. Вісн. екон. науки України. 2014. № 1. С. 107-109.
 12. Altman E.I. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Cooperate Bankruptcy. Journal of Finance. 1968. Vol. 23. P. 589–609.
 13. Bowman R. The Theoretical Relationship between Systematic Risk and Financial (Accounting) Variables. Journal of Finance. 1979. Vol. 34. № 3. P. 617–630.
 14. Durand D. Costs of Debt and Equity Funds for Business Trends and Problems of Measurement. Conference on Research in Business Finance. New York: National Bureau of Economic Research. 1952. P. 215–247.
 15. Gupta M. C. The Effect of Size, Growth and Industry on the Financial Structure of Manufacturing Companies. Journal of Finance. 1968. Vol. 24. № 3. P. 517–529.
 16. Jensen M. C., Meckling W. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. The Journal of Financial Economics. 1976. Vol. 3. № 4. P. 301–360.
 17. Modigliani F., Miller M. G. The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. The American Economic Review. 1958. Vol. 48. № 3. P. 261–297.
 18. Titman S. The Effects of Capital Structure on a Firm's Liquidating Decision. Journal of Financial Economics. 1984. № 13(1). P. 137–151.
Читати статтю: eapk_2019_8_p_50_58.pdf