ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 662.6:338 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201908006
Економіка агропромислового виробництва

Теоретичні основи біоенергетики в контексті закону збереження енергії / Шпичак О.М., Боднар О.В. // Економіка АПК. - 2019. - № 8 - С. 6

Мета статті – обґрунтувати теоретичні основи біоенергетики в контексті закону збереження енергії, зокрема неправомірність твердження щодо поняття відновлюваності біоенергетики на підставі дії закону збереження енергії для відкритих систем у межах планети Земля, для якої Сонце, як космічне тіло, являє собою єдине первинне джерело теплової та світлової енергії, яке не вічне і після вичерпання своєї енергії воно згасне; обґрунтувати класифікаційні ознаки для енергетичних ресурсів, за якими визначається їх належність до біоенергетики. Методика дослідження. У процесі дослідження використано: діалектичний метод пізнання, що дав змогу дослідити закономірності процесів акумуляції та перетворення сонячної енергії в біоенергію через фотосинтез, системний підхід для дотримання відповідності понять відновлюваності біоенергетики закону збереження енергії; методи індукції і дедукції – для обґрунтування класифікаційних ознак енергетичних ресурсів, за якими визначається їх належність до біоенергетики. Результати дослідження. Обґрунтовано класифікацію енергетичних ресурсів, за якими визначається їх належність до біоенергетики, доведено неправомірність твердження щодо поняття відновлюваності біоенергетики на підставі дії закону збереження енергії для відкритих систем у межах планети Земля, для якої Сонце, як космічне тіло, являє собою єдине первинне джерело теплової та світлової енергії, яке хоча й має дуже тривалий період існування, проте після вичерпання своєї енергії згасне. Елементи наукової новизни. Запропоновано усунути неправомірне твердження щодо відновлюваності біоенергетики на підставі закону збереження енергії у відкритих системах, до яких відноситься Сонячна система, обґрунтовано класифікацію енергетичних ресурсів, за якими визначається їх належність до біоенергетичних. Практична значущість. Запропоноване бачення стосовно невідновлюваності наявних у людському доступі біоенергетичних ресурсів на планеті Земля зумовить формування принципово нового концептуального бачення розвитку енергетичних галузей та оптимальніші рішення стосовно збереження навколишнього середовища. Рис.: 1. Бібліогр.: 59.
Ключові слова: біоенергетика; фотосинтез; автотрофність; гетеротрофність; енергія Сонця, планета Земля, відновлювана і невідновлювана енергетика, закон збереження енергії

Список використаних джерел

 1. Агафонов А. И. Теоретическое и практическое обоснование возобновляемости запасов нефти и природного газа. Бурение и нефть. 2019. № 1. URL : https://burneft.ru/archive/issues/2019-01/22.
 2. Алещенко Г. М., Букварева Е. Н. Некоторые вопросы моделирования разнообразия в биологических системах различных типов. Успехи современной биологии. 1991. Т. 111, вып. 6. С. 803-811.
 3. Берталанфи Л. Общая теория систем – обзор проблем и результатов. Системные исследования. Москва : Наука, 1969. С. 30-54.
 4. Бобылев С. Н., Кирюшин П. А., Кудрявцева О. В. Биоэкономика в России: перспективы развития. Москва : Проспект М, 2016. 176 с.
 5. Бондар В. С., Фурса А. В. Економічне обґрунтування технологій вирощування і переробки рослинної біосировини на тверді види палива. Економіка АПК. 2015. № 3. С. 22.
 6. Борн У. Эйнштейновская теория относительности. Москва : Мир, 1964. 452 с.
 7. Вернадский В. И. Биосфера. Москва : Мысль, 1967. 326 с.
 8. Вернадский В. И. Труды по геохимии. Москва : Наука, 1994. 496 с.
 9. Водовозов Н. Роберт Мальтус. Его жизнь и научная деятельность. Biography & Autobiography 191 с. URL: https://books.google.com.ua/books?
 10. Волькенштейн М. В. Перекрестки науки. Москва : Наука, 1972. 336 с.
 11. Гелетуха Г. Г., Желєзна Т. А. Сучасний стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні. Ч.1. Промышленная теплотехника. 2010. № 3. С. 73-79.
 12. Гельмгольц Г. О сохранении силы / ред. П.П. Лазарев ; пер. П.П. Лазарев. 2-е изд. Москва ; Ленинград : Гос. технико-теорет. изд-во, 1934. 142 с.
 13. Голуб Г. А., Лук’янець С. В. Інвестиційна привабливість виробництва і використання дизельного біопалива. Економіка АПК. 2013. № 2. С. 54-61.
 14. Гументик М. Я. Ефективність виробництва біоетанолу на основі альтернативних, енергетичних культур. Теорія і практика ринків. Ринок біопалива. 2007. № 1. С. 101-102.
 15. Дев’яткіна С. С., Шкварницька Т. Ю. Альтернативні джерела енергії : навчальний посібник. Київ, 2006. 92 с.
 16. Директива Європейського Парламенту й Ради 2001/77/ЄС від 27 вересня 2001 р. про створення сприятливих умов продажу електроенергії, виробленої з відновлюваних енергоджерел, на внутрішньому ринку електричної енергії. Official Journal. 2001. L. 283.27.10.2001. P. 33.
 17. Директива Європейського Парламенту й Ради 2003/30/ЄС від 8 травня 2003 року по стимулювання використання біопалива та інших видів відновлюваного палива для потреб транспорту. Official Journal. 2003. L. 123. 17.05.2003. P. 0042-0046.
 18. Директива Європейського Парламенту й Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 року про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС. Official Journal. 2009. L. 140. 05.06.2009. P. 0016-0062.
 19. Дубиніна М. В. Інституціональні особливості розвитку біоенергетики. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: економічні науки. 2012. № 2(64). С. 31-36.
 20. Дубровін В. О., Мельничук М. Д. Біоенергетика: сучасний стан та перспективи для агропромислового комплексу України : міжнародна конференція, присвячена 110-річчю НАУ «Біоресурси планети: соціальні, біологічні, продовольчі та енергетичні проблеми», (Київ, 2008 р.). Київ : НАУ, 2008. С. 76-81.
 21. Зильберг И. Г. Неорганическая химия. Москва : Медгиз, 1950. 327 с.
 22. Екологія : учебник для вузов / В. Н. Большаков и др. ; под ред. Г. В. Тягунова, Ю. Г. Ярошенко. Москва : Интермет Инжиниринг, 2000. 330 с.
 23. Економічна ефективність виробництва біопалива в контексті продовольчої та енергетичної безпеки України / О. М. Шпичак, С. А. Стасіневич, Т. В. Куць, Є. А. Михайлов та ін. Київ : ЗАТ «Нічлава», 2010. 294 с.
 24. Калетнік Г. М. Біопаливо. Продовольча, енергетична та екологічна безпека України : монографія. Київ : Хай-Тек Прес, 2010. 516 с.
 25. Калинко М К. Ещё раз о гипотезе неорганического происхождения нефти. Труды ВНИГНИ. 1964. Вып. 41. С. 34-49.
 26. Кенэ Ф., Тюрго А.Р.Ж., Дюпон де Немур П.С. Физиократы. Избранные экономические / предисл. П.Н. Клюкин; пер. с франц., англ., нем. Москва : Эксмо, 2008. 1200 с.
 27. Кириленко І. Г., Дем'янчук В. В., Андрющенко Б. В. Формування ринку українського біопалива: передумови, перспективи, стратегія. Економіка АПК. 2010. № 4. С. 62-67.
 28. Коптев А. А., Таров В. П., Михалева З. А. Человек и окружающий мир. Издательство ТГТУ. С. 39. URL : https://ru-ecology.info/term/77669.
 29. Ларин В. Энергия на водороде — миф или реальность? Журнал-справочник. Рынок электротехники. Аналитика. 2007. № 4. С. 43-47.
 30. Ломоносов М. В. О слоях земних. Первые основания металлургии или рудных дел. Прибавление 2. Санкт Петербург: Императорская Академия Наук, 1763. С. 237-416.
 31. Лузан Ю. Я. Перспективи створення самозабезпечувальної енергетичної системи ведення сільськогосподарського виробництва. Економіка АПК. 2010. № 4. С. 40-48.
 32. Майер Ю. Р. Закон сохранения и превращения энергии. Четыре исследования. 1841-1851 / ред. А. А. Максимов. Москва ; Ленинград : Гос. технико-теорет. изд-во, 1933. 306 с.
 33. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004-2013.
 34. Мальтус Т. Р. Опыт о законе народонаселення. Директ-Медиа, 2014. 204 с.
 35. Мельничук М. Д. Підвищення економічної ефективності виробництва біогазу : монографія. Ніжин, 2014. 360 с.
 36. Месель-Веселяк В. Я. Ефективність енергетичного самозабезпечення сільського господарства. Економіка АПК. 2009. № 2. С. 10-14.
 37. Олійник Я .Б., Шищенко П. Г., Гавриленко О. П. Основи екології : підручник. Київ, 2012. 558 с.
 38. Основатели кинетической теории материи. Лукреций, Бернулли Д., Ломоносов М.В., Джоуль Дж. П., Клаузиус Р., Максвелл Дж. К. / пер. с англ. URSS. 2020. 224 с.
 39. Основи екології : навч. посіб. / Микитюк О. М., Грицайчук В. В., Злотин О. З., Маркіна Т. Ю. Харків, 2004. 144 с.
 40. Нова теорія про відновлюваність, невичерпність і екологічність глибинних нафтогазових ресурсів / Гожик П., Лукін О., Вдовиченко А., Петровський О., Коваль А. Дзеркало тижня. № 1228, 26 січ. - 1 лют.
 41. Подолинський С. А. Труд человека и его отношение к распределению энергии. Москва : Ноосфера, 1991. 86 с.
 42. Популярно об углеобразовании и окаменении деревьев. URL : https://maxpark.com/community/228/content/4922239.
 43. Происхождение нефти / Бакиров А. А., Вассоевич Н. Б., Вебер В. В. и др.; под ред. М. Ф. Мирчинка. Москва : Гостоптехиздат, 1955. 484 с.
 44. Роїк М. В., Ягольник О. О. Біоенергетика як наука й галузь економіки: історія, концепція, періодизація (етапи розвитку). Біоенергетика. 2014. №1. С. 7-11.
 45. Руденко М. Енергія прогресу. Київ : Михайлюта А.А., 2010. 544 с.
 46. Рудь Ю. М. Визначення поняття «біомаса» за законодавством України. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Право. 2014. Вип. 197. Ч.3. С. 163-169.
 47. Сент-Дьердьи А. Биоэнергетика. Москва : Гос. изд-во физ.-мат. лит-ры, 1960. 155 с.
 48. Современное состояние теории органического происхождения нефти и углеводородных газов и пути дальнейшего её развития / Вебер В. В., Ботнева Т. А., Калинко М. К. и др. Труды ВНИГНИ. 1970. Вып. № 96. С. 53-71.
 49. Тимирязев К. А. Избранные сочинения : в 4 т. Т. 1. Солнце, жизнь и хлорофилл. Москва : ОГИЗ-Сельхозгиз, 1948. 695 с.
 50. Тимофеев П. П., Щербаков А. В., Ильин В. А. Энергетика осадочного процесса. Москва : Наука, 1989. 208 с.
 51. Угай Я. А. Общая и неорганическая химия. 4-е изд. Москва : Высшая шк., 2004. 527 с.
 52. Углеобразование. Большая энциклопедия нефти и газа. URL : https://www.ngpedia.ru/id533545p3.html.
 53. Черский Н. В. К тайнам глобального реактора. Москва : Знание, 1989. С. 332-343.
 54. Шевчук В. О. Абсолютні блага і ринок: виміри достатності теоретичної економії. Економіка АПК. 2009. № 3. С. 103-106.
 55. Шпичак О. М., Боднар О. В., Пашко С. О. Виробництво біопалива в Україні у контексті оптимального вирішення енергетичної проблеми. Економіка АПК. 2019. № 3. С. 13.
 56. Эйнштейн А. Собрание научных трудов в четырёх томах. Москва : Наука, 1965-1967. URL : http://ivanik3.narod.ru/linksAESNT.html.
 57. Goldsmith D. The search for life in the universe, T. Owen. University Science Books, 2001. P. 96.
 58. Іnternational energy statistics. U.S. Energy Information Administration. URL : https://www.eia.gov/.
 59. OECD. The Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda. Main Findings and Policy Conclusions. Paris, 2009.
Читати статтю: eapk_2019_8_p_6_16.pdf