ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 316.344.55 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201908079
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Сільські території як об’єкт управління у контексті їхньої нормативно-правової інтерпретації / Бакун Ю.О., Ксенофонтов М.М., Байдала В.В. // Економіка АПК. - 2019. - № 8 - С. 79

Мета статті − проаналізувати положення вітчизняних нормативно-правових актів щодо використання та змістовної інтерпретації поняття «сільські території» («сільська місцевість») під кутом розгляду як об’єкта управління. Методика дослідження. Теоретичним базисом статті слугували діалектичний метод пізнання й системний метод в управлінні розвитком складових сільських територій України та положення нормативно-правових актів з регламентації даних питань. У процесі дослідження використано функціональний та порівняльний аналіз. Результати дослідження. Проаналізовано практику використання та змістовну інтерпретацію поняття «сільські території» («сільська місцевість») з аналізом характеристики по чотирьох нормативно-правових актах держави. Встановлено використання трьох критеріїв для характеристики цих термінів − територіального, виробничого та поселенського. Елементи наукової новизни. Запропоновано диференціювати підхід до інтерпретації поняття «сільські території» («сільська місцевість») при підготовці профільних і непрофільних нормативно-правових актів та наведено приклади відповідної їх характеристики. Практична значущість. Диференціювання підходу та критеріїв для характеристики поняття «сільські території» («сільська місцевість») у процесі підготовки профільних і непрофільних нормативно-правових актів сприятиме раціоналізації законотворчої роботи та більш чіткому визначенню складових частин даних територій як об’єктів управління. Бібліогр.: 26.
Ключові слова: сільські території; сільська місцевість; управління; адміністративно-територіальна одиниця; об’єкт управління; суб’єкт управління; нормативно-правова діяльність

Список використаних джерел

 1. Бородіна О., Прокопа І. Сільський розвиток в Україні: проблеми становлення. Економіка України. 2009. № 4. С. 74-85.
 2. Булавка О. Г. Теоретико-методичні та організаційні основи розвитку сільських територій. Економіка АПК. 2016. № 6. С. 104-110.
 3. Дієсперов В. С. Сільські території як об’єкти організації економічної діяльності. Економіка АПК. 2014. № 5. С. 56-64.
 4. Забудова. Український тлумачний словник. URL : https://ukrainian_explanatory.academic.ru/49726/забудова.
 5. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
 6. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. ДБН 360-92 : Наказ Держкоммістобудування від 17.04.1992 р. № 44. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/ show/v0044481-92.
 7. Орлатий М. К., Величко А. Є. Підходи до формування ресурсного потенціалу сільських територій Дніпропетровської області. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2013. Вип. 1. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Patp_2013_1_11.
 8. Павлов О.І. Сільські території України : історична трансформація парадигми управління : монографія. Одеса : Астропринт, 2006. 360 с.
 9. Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. № 1158. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1158-2007-%EF.
 10. Про затвердження Кодексу газорозподільних систем : Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 р. № 2494. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z1379-15/ed20150930#n127.
 11. Про затвердження Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу : Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 18.12.2018 р. № 1965. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/v1965874-18/ed20181218#n25.
 12. Про затвердження Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж : Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 12.02.2013 р. № 115. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0339-13/ed20130212#n29.
 13. Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України : Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.15 р. № 1119. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1119-2015-п.
 14. Про планування і забудову територій : Закон України від 20.04.2000 р. № 1699-ІІІ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1699-14.
 15. Про поетапну передачу у комунальну власність об'єктів соціальної сфери, житлового фонду сільськогосподарських, переробних та обслуговуючих підприємств, установ і організацій агропромислового комплексу, заснованих на колективній та інших формах недержавної власності : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 р. №1060. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-96-п.
 16. Про сільськогосподарську дорадчу діяльність : Закон України від 17.06.04 р. № 1807-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/1807-15.
 17. Про схвалення Концепції розвитку сільських територій : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09.15 р. № 995-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995-2015-р
 18. Прокопа І. В. Сільські території України : дослідження і регулювання розвитку. Економіка України. 2007. № 6. С. 50-59.
 19. Стратегічні напрями реформування управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій / за ред. М. Ф. Кропивка. Київ : ННЦ ІАЕ, 2012. 76 с.
 20. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року ; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2012. 182 с.
 21. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій за період до 2020 року / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Булавка О. Г. та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка та О. Г. Булавки. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2013. 74 с.
 22. Талавиря М. П. Організаційно-економічний механізм державної підтримки розвитку сільських територій: монографія. Київ: Вид-во НАУ, 2008. 384 с.
 23. Ashley C., Maxwell S. Rethinking Rural Development. Development Policy Review, 2001, 19 (4): Рр. 395-425.
 24. Domon G. Landscape as resource: consequences, challenges and opportunities for rural development. Landscape and Urban Planning. 2011Vol. 100(4) P. 338-341.
 25. Rural Development : Principles And Practice / Malcolm J. Moseley. London ; Thousand Oaks, Calif. : SAGE, 2003. 227 p.
 26. Rural Development: Knowledge & Expertise in Governance / Van Assche, Kristof; Anna-katharina Hornidge. Wageningen Academic Pub, 2015. 396 p.
Читати статтю: eapk_2019_8_p_79_87.pdf