ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 502/504 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201908094
Проблеми економічної теорії

Концептуальні засади збереження та відновлення стійкості національних екосистем / Яснолоб І.О., Чайка Т.О., Зоря О.П., Дем’яненко Н.В. // Економіка АПК. - 2019. - № 8 - С. 94

Мета статті – визначити передумови та особливості збереження й відновлення стійкості екосистем в умовах України з урахуванням існуючих екологічних проблем і можливостей. Методика дослідження. Використано загальнонаукові методи дослідження, зокрема, аналітичних узагальнень - для систематизації сучасних поглядів на екосистеми; індукції та дедукції - для визначення характеристик екосистем і аналізу їх стану в Україні; порівняння і групування - для визначення принципів раціонального та дбайливого ставлення до екосистем; моделювання - для відображення концептуальних засад збереження та відновлення стійкості екосистем. Результати дослідження. Розглянуто причини національних екологічних проблем сьогодення, що спричиняють збідніння й виснаження родючих українських чорноземів, нераціональне використання природних ресурсів. На основі визначення сутності, характеристики та особливостей екосистем визначено причини та масштаби порушень національних екосистем. Представлено принципи раціонального використання ресурсів і природокористування, що дозволить забезпечити повноцінне існування та розвиток сучасного суспільства, з одночасним збереженням при цьому високої якості середовища проживання людини, а також майбутнє наступним поколінням. Елементи наукової новизни. Узагальнено визначення терміна «екосистема» через трактування його сутності та особливостей. Встановлено функції регіональної політики щодо раціонального та дбайливого ставлення до національних екосистем з урахуванням заходів, спрямованих на запобігання втратам у таких. Запропоновано напрями раціонального та дбайливого ставлення до національних екосистем, які потребують реалізації в усіх сферах життя. Структуровано заходи, що дозволять зберегти, відновити та раціонально використовувати природні ресурси, забезпечать стійкість екосистем і майбутній розвиток України. Практична значущість. Результати можуть бути використанні в процесі подальшого наукового опрацювання важливої наукової проблеми – збереження та відновлення стійкості національних екосистем і забезпечення відновлення та раціонального використання природних ресурсів. Табл.: 2. Рис.: 2. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: екосистема; національні екосистеми; екологія; природні ресурси; раціональне природокористування

Список використаних джерел

 1. Ecologization of tillage methods with the aim of soil fertility improvement / Yasnolob I. O., Pysarenko V. M., Chayka T. O., Gorb O. O., Pestsova-Svitalka O. S., Kononenko Zh. А., Pomaz O. M. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. N8(2). Р. 280-286. DOI: http://dx.doi.org/10.15421/2018082. URL : http://ojs.mdpu.org.ua/index.php/biol/article/view/_339.
 2. Li B.-L., Gorshkov V. G., Makarieva A. M. Allometric scaling as an indicator of ecosystem state: a new approach / I. Petrosillo et al. (eds.) Use of Landscape Sciences for the Assessment of Environmental Security, NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security, Springer, the Netherlands, 2008. P. 107–117.
 3. Odum E. P. Fundamentals of Ecology. Philadelphia, Saunders, 1953. 574 p.
 4. Tansley A.G. The use and abuse of vegetational concepts and terms. Ecology. 1935. 16, № 3. P. 284–307.
 5. Гленсдорф П., Пригожин И. Термодинамическая теория структуры, устойчивости и флуктуаций. Москва : Мир, 1973. 280 с.
 6. Дідух Я. П. Поняття про стійкість екосистем. Основи біоіндикації. Київ : Наук. думка, 2011. С. 288–297.
 7. Екологія : підручник / С. І. Дорогунцов, К. Ф. Коценко, М. А. Хвесик та ін. Київ : КНЕУ, 2005. 371 с.
 8. Качинський А. Б. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення : монографія. Київ : НІСД, 2001. 311 с.
 9. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 3. С. 20.
 10. Молчанов А. М. Об устойчивости экосистем. Всесторонний анализ окружающей природной среды. Л. : Гидрометеоиздат, 1976. С. 212–229.
 11. Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. Введение. Москва : Мир, 1990. 358 с.
 12. Олійник Я. Б., Шищенко П. Г., Гавриленко О. П. Основи екології : підручник. Київ : Знання, 2012. 558 с.
 13. Пригожин И. От существующего к возникающему: время и сложность в физических науках. Москва : Наука, 1985. 328 с.
 14. Светлосанов В. А , Кудин В. Н., Куликов А. Н. Экосистемы: устойчивость, риск, хаос. Изменение природной среды на рубеже тысячелетий : тр. Международной электронной конференции. Тбилиси–Москва, 2006. С. 161–164.
 15. Сукачев В. Н. Идея развития в фитоценологии ; Избр. тр. Т. 1. Ленинград : Наука, 1972. С. 201–213.
 16. Танцюра Б. Ф., Юхновський В. Ю., Урлюк Ю.С. Проблема цілісності екосистем у взаємодії людини і природи. URL : http://ejournal.studnubip.com/wp-content/uploads/ 2014/01/8.pdf.
 17. Цілі Сталого розвитку України : національна доповідь 2017. URL : http://www.un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf.
Читати статтю: eapk_2019_8_p_94_102.pdf