ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.164:657.421.3 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201909040
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Оцінка нематеріальних активів у сільському господарстві / Захарчук О.В., Мацибора Т.В., Нечитайло В.В., Антоненко В.О. // Економіка АПК. - 2019. - № 9 - С. 40

Мета статті – розглянути погляди щодо методичних підходів до оцінки нематеріальних активів через призму розвитку інтелектуальної власності та капіталізації аграрних підприємств у сучасних умовах. Методика дослідження. У процесі дослідження використано діалектичний метод наукового пізнання, аналізу й синтезу, системного узагальнення (узагальнення підходів до оцінки нематеріальних активів і формування висновків), методи абстрагування, порівняння (при оцінці первісної та справедливої вартості сорту рослин). Результати дослідження. Узагальнено підходи до оцінки нематеріальних активів через призму розвитку інтелектуальної власності та капіталізації аграрних підприємств. Обґрунтовано методику оцінки вартості сорту рослин. Запропонований метод визначення первісної і справедливої вартості сорту рослин ґрунтується на основі встановлення рейтингу кожного об'єкта. Елементи наукової новизни. На основі узагальнення підходів до оцінки нематеріальних активів запропоновано методику оцінки вартості сорту рослин через встановлення рейтингу сорту, його обсягу, терміну використання й узгоджених відсотків винагороди (роялті). Практична значущість. Висновки, пропозиції та практичні рекомендації, а також авторська методика оцінки вартості сорту рослин при практичному їх застосуванні можуть суттєво змінити відносини між селекціонерами, власниками сортів та виробниками насіння і садивного матеріалу, забезпечити справедливі фінансові розрахунки, що надасть новий поштовх для розвитку національної селекції. Рис.: 3. Бібліогр.: 20.
Ключові слова: нематеріальні активи; нематеріальні активи в сільському господарстві; оцінка нематеріальних активів; ідентифіковані матеріальні активи; неідентифіковані матеріальні активи; інтелектуальна власність; об’єкт інтелектуальної власності; оцінка вартості сорту рослин

Список використаних джерел

 1. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? Москва : Финансы и статистика, 1995. 384 с.
 2. Барр Р. Политическая экономия / пер. с фр. : [в 2 т.]. Москва : Международные отношения, 1995. Т. 1. 608 с.
 3. Бернар И., Колли Ж.-К. Толковый экономический и финансовый словарь / пер. с фр. : [в 2 т.]. Москва : Международные отношения, 1994. Т. 1. 784 с.
 4. Зайдель Х., Темен Р. Основы учения об экономике / пер. с нем. Москва : Дело ЛТД, 1994. 399 с.
 5. Захарчук О. В. Економіка насінництва. Київ : «ННЦ ІАЕ», 2015. 272 с.
 6. Макконнэлл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика / пер. с 13-го англ. изд. Москва : ИНФРА, 1999. 974 с.
 7. Методика оцінки майнових прав інтелектуальної власності, затверджена Наказом Фонду державного майна від 25.06.2008 р. № 740, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.08.2008 р. за № 726/15417 (зі змінами). База даних «Законодавство України». URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0726-08 (дата звернення 20.08.2019).
 8. Методичні рекомендації з експертної оцінки майна в підприємствах АПК / Підлісецький Г. М., Герун М. І., Могилова М. М. та ін. Київ : ННЦ ІАЕ, 2005. 220 с.
 9. Михайлов М. Г. Інноваційно-інвестиційний розвиток матеріально-технічної бази аграрних підприємств. Київ : ННЦ «ІАЕ». 2018. 334 с.
 10. Міжнародні стандарти оцінки. Восьме видання. 2008 / пер. з англ. С. О. Пузенко. Київ : «АртЕк», 2008. 432 с.
 11. Могилова М. М. Основні засоби сільськогосподарських підприємств: стан, оцінка, відтворення : монографія. Київ : «ННЦ ІАЕ», 2016. 404 с.
 12. Насіння і садивний матеріал як об’єкт інтелектуальної власності / Захарчук О. В. та ін. Київ : ННЦ ІАЕ, 2013. 92 с.
 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку "Нематеріальні активи 8», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242, зареєстрованого Міністерством юстиції України 02.11.1999 р. за № 750/4043 (зі змінами). База даних «Законодавство України». URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99 (дата звернення 20.08.2019).
 14. Порядок визначення оціночної вартості об'єктів права інтелектуальної власності, що перебувають у державній власності або були створені (придбані) за державні кошти, з метою зарахування на бухгалтерський облік, затверджений Наказом Фонду державного майна від 13.12.2005 р. № 3162 (зі змінами). База даних «Законодавство України». URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0479-06 (дата звернення 20.08.2019).
 15. Про затвердження Національного стандарту № 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності" : Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 р. № 1185 (зі змінами). База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-%D0%BF (дата звернення 20.08.2019).
 16. Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1440 (зі змінами). База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF (дата звернення 20.08.2019).
 17. Рудник-Іващенко О. І., Кропивко В. С. Оцінка вартості сорту рослин як об’єкту інтелектуальної власності. Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. 2013. Вип. 14. С. 287–294.
 18. Стандарти з оцінки та оціночної діяльності в агро-промисловому комплексі України / Підлісецький Г. М., Лісняк В. Г., Жук В. М., Могилова М. М. та ін. Київ : ВГО «ВСЕО», 2012. 240 с.
 19. Стандарты оценки RICS / пер. с англ. Москва : Альпина Паблишерз, 2011. 188 с.
 20. Формування ринків матеріальних ресурсів АПК / за ред. Г. М. Підлісецького. Київ : ННЦ ІАЕ, 2001. 428 с.
Читати статтю: eapk_2019_9_p_40_51.pdf