ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.341.1:[334.72:631.11]:004 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201910018
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Форми інноваційної активізації аграрного підприємництва в умовах цифрової трансформації економіки / Шебанін В.С., Кормишкін Ю.А. // Економіка АПК. - 2019. - № 10 - С. 18

Мета статті – обґрунтувати особливості та доцільність використання основних форм інноваційної активізації аграрного підприємництва в умовах цифрової трансформації економіки для розроблення науково-методологічних положень щодо подальшого їх впровадження в практику. Методика дослідження. Використано методи: діалектичний (пізнання процесів і явищ), монографічний (аналіз еволюції наукових здобутків українських й іноземних учених стосовно проблем цифрової трансформації економіки), емпіричний (щодо комплексної оцінки практики використання форм інноваційної активізації аграрного підприємництва), абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків). Результати дослідження. Розглянуто основні форми активізації інноваційного розвитку аграрного підприємництва в умовах цифрової трансформації економіки. Визначено роль стартапів у забезпеченні інноваційного розвитку, проаналізовано джерела їх фінансування. Обґрунтовано роль біржових механізмів залучення інвестицій в інноваційні компанії, охарактеризовано напрями розвитку ринку ІТ-інновацій. Елементи наукової новизни. Дістала подальшого розвитку теорія інновацій, яку доповнено положеннями в контексті особливостей аграрного сектору економіки та перспектив його цифрової трансформації. Обґрунтовано пропозиції щодо використання форм інноваційної активізації аграрного підприємництва в умовах цифрової трансформації економіки на основі детального дослідження практики їх використання. Практична значущість. Обґрунтовані результати можуть бути використанні в процесі подальшого науково-методологічного забезпечення практики інноваційної активізації аграрного підприємництва з урахуванням зростаючої ролі суспільної цифровізації. Табл.: 2. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: інноваційний розвиток; цифрова економіка; венчурне інвестування; цифрові технології; ІТ-інновації; інвестування стартапів

Список використаних джерел

 1. Апалькова В. В. Концепція розвитку цифрової економіки в Євросоюзі та перспективи України. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій. 2015. Вип. 4. С. 9-18.
 2. Гудзь О. Є. Цифрова економіка: зміна цінностей та орієнтирів управління підприємствами. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 2 (24). С. 4-12.
 3. Дегтярьова Н. В. Інноваційні біржові продукти залучення капіталу. Фінанси, облік і аудит. 2014. Вип. 2 (24). С.34-50.
 4. Думанська І. Ю. Стартап як платформа для фінансування інноваційного процесу в АПК. Гроші, фінанси і кредит. 2018. Вип. 2 (07). С. 122-128.
 5. Інновації в агросекторі: 5 корисних стартапів. URL : https://landlord.ua/news/tehnologii/innovatsiyi-v-agrosektori-5-korisnih-startapiv/.
 6. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи : монографія / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2014. 516 с.
 7. Кабмін запустив Фонд підтримки стартапів. URL : https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/187653_kabmn-zapustiv-fond-pdtrimki-startapv.
 8. Коляденко С. В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні та світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 6. С. 105-112.
 9. Косова Т. Д., Ярошевська О. В. Біржові механізми залучення іноземного капіталу вітчизняними корпораціями. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 22. С. 9-12.
 10. Офіційний сайт Асоціації Agtech в Україні. URL : https://agtech.com.ua/.
 11. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р.
 12. Технологічна платформа «Агротехнополіс». URL : http://www.iipnaan.com.ua/platforma-ahrotekhnopolis.html.
 13. Чмерук Г. Особливості формування бізнес-моделі підприємства. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». 2016. Вип. 12. С. 170–178.
 14. Asen R., Blechschmidt B. Making Digital, Real and Rewarding. Cognizanti. 2016. Vol. 9. No 1. P. 2–13.
 15. Bukh R., Heeks R. Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy. Global Development Institute working papers. 2017. No. 68. Р. 18-23.
 16. Hwang V. The Startup Movement Is Not About Startups, Actually. Forbes: Business and Financial Magazine. 2014. January 3. URL : https://www.forbes.com/sites/victorhwang/2014/01/03.
 17. Ries E. The lean startup : How today’s entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. New York, NY : Crown Business, 2011. 296 p.