ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.3:502.1 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201910026
Економіка агропромислового виробництва

Охорона ґрунтів: екологічна рента як стимул органічного землеробства / Шарий Г.І., Тимошевський В.В., Максименко О.А. // Економіка АПК. - 2019. - № 10 - С. 26

Мета статті – висвітлити методологічний аспект присвоєння екологічної ренти виробникам органічної продукції, розглянути формування в Україні дієвої системи державного регулювання та охорони ґрунтів, закріпити існуючий досвід господарювання за технологіями органічного землеробства. Методика дослідження. Використано загальнонаукові методи дослідження – діалектичні методи пізнання процесів і явищ; монографічний (аналіз еволюції наукових здобутків українських та іноземних учених щодо проблем раціонального використання земель); емпіричний (щодо комплексної оцінки сучасного стану об’єкта дослідження), абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків). Результати дослідження. Розкрито сучасний стан негативних тенденцій щодо зміни якісних показників ґрунту, проаналізовано перспективи зменшення природної родючості ґрунту за існуючого стану використання земельних ресурсів та виявлено шляхи її підвищення при умові дотримання положень органічного землеробства. Елементи наукової новизни. Визначено роль і значення органічного землеробства в сільському господарстві. Досліджено зарубіжний досвід управління органічним землеробством та визначено можливості запозичення. Встановлено місце екологічної ренти, як стимулу розвитку органічного землеробства. Екологічна рента – це різновид монопольної ренти, яка формується на оздоровлених землях, придатних для ведення органічного землеробства. Практична значущість. Підтримання вмісту якісного гумусу в ґрунтах – найважливіше завдання землеробства, основа сталого ведення рільництва, головний фактор родючості ґрунтів, а для України в нинішніх геополітичних реаліях – головний актуалітет національної продовольчої безпеки країни. Органічне землеробство підтримується суспільством, економічні агенти попитом підтримують монопольно високі ціни на органічну, екологічно чисту продукцію і знищують монопольно високу екологічну ренту, яку споживає виробник, що оздоровив ґрунти за власний кошт. Разом із тим у країні органічне землеробство повинно підтримуватися державними стимулами: пільговим оподаткуванням, державними закупівлями, системою дотацій. Права власності на землю повинні бути визначені державою і формувати правила поведінки власника та землекористувача з обмеженнями в інтересах суспільства та прийдешніх поколінь. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: агроекологія; охорона ґрунтів; екологічна рента; органічне землеробство; інституціональна економіка; родючість ґрунту

Список використаних джерел

 1. Андрущенко В. М. Світовий досвід переходу від традиційного до органічного агровиробництва та можливості його застосування в Україні. URL : http://www.agrosvit.info/pdf/7_2015/12.pdf.
 2. Булыгин С. Ю., Неаринг М.А. Формирование экологически сбалансированных агроландшафтов: проблема эрозии. Харьков : Еней, 1999. 272 с.
 3. Каштанов А. Н. Почвозащитное земледелие на склонах / под. ред. А. Н. Каштанова. Москва : Колос, 1983. 527 с
 4. Класифікація сільськогосподарських земель, як наукова передумова їх екологобезпечного використання / Д. С. Добряк, О. П. Канаш, Д. І. Бабміндра, І. А. Розумний. Київ : Урожай, 2009. 464 с.
 5. Новаковський Л. Я., Третяк. А. М. Основні положення концепції розвитку земельної реформи в Україні. Київ : Ін-т землеустрою УААН, 2000. 96 с.
 6. Органічне землеробство: з досвіду ПП «Агроекологія» Шишацького району Полтавської області / С. С. Антонець, А. С. Антонець, В. М. Писаренко та ін. Полтава : РВВ ПДАА, 2010. 200 с.
 7. Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції : Закон України від 10.07.2018 № 2496-VIII. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60576.
 8. Прутська О. О., Бєляєва Н. В. Світовий досвід стимулювання виробництва органічної сільськогосподарської продукції. Збірник наукових праць ВНАУ. 2012. Вип. 1(56). С. 212-218.
 9. Сохнич А. Я. Проблеми використання і охорони ґрунтів в умовах ринкової економіки : монографія. Львів : НВФ «Українські технології, 2002. 252 с.
 10. Розвиток земельних відносин та системи землекористування в Україні: теорія, методологія і практика : монографія / А. М. Третяк, Й. М. Дорош, О. С. Дорош, М. П. Стецюк ; за заг. ред. А. М. Третяка. Київ : ЗАТ «ВІПОЛ. 2012. 250 с.
 11. Федоров М. М., Ходаківська О. В., Корчинська С. Г. Розвиток органічного виробництва. Київ : ННЦ ІАЕ, 2011. 146 с.
 12. Шарий Г. І., Тимошевський В. В., Фесак С. А. Агроекологічні перспективи – не загубити надбане. Землевпорядний вісник. 2018. № 5. С. 25-29.
 13. Blaschke P. M., Trustrum N. A., Hicks D. L. Impacts of mass movement erosion on land productivity: a review. URL : http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/030913330002400102.
 14. Clark J. and Lowe P. Cleaning up agriculture: environment, technology and social science. Sociologia Ruralis 32, 1992. P. 11–29.
 15. Howard A. The Soil and Health. A Study of Organic Agriculture. The University Press of Kentucky, 2007.
 16. Northbourn L. Look to the Land. Sophia Perenniset Universalis, 2003.
 17. Trimble S. W., Crosson P. Soil erosion rates: myth and reality. URL : http://www.wou.edu/las/physci/taylor/g473/refs/trimble_crosson_2000.pdf.
 18. Willer H. The world of organic agriculture 2012: Summary. In: The World of Organic Agriculture, Willer, H et Kilcher, L., éd. (Frick: FIBL et IFOAM): Р. 26-32.