ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.246.87/338.124.4:631.15 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201910051
Аграрний менеджмент і підприємництво

Практика антикризового управління в сільськогосподарських підприємствах / Пріб К.А. // Економіка АПК. - 2019. - № 10 - С. 51

Мета статті – обґрунтувати удосконалення практичних засад реалізації антикризового управління в сільськогосподарських підприємствах через запровадження внутрішніх і зовнішніх стабілізаційних механізмів, а також на основі диференціації превентивних, реакційних і посткризових моделей управлінського впливу з урахуванням стадії виникнення та перебігу кризи. Методика дослідження. Використано методи: діалектичний метод пізнання, що дозволив дослідити практику впровадження антикризового управління в сільськогосподарських підприємствах з урахуванням причинно-наслідкових зв'язків виникнення й поглиблення криз; системний підхід для визначення оптимальних антикризових механізмів у превентивному, реакційному та посткризовому управлінні, ретроспективного аналізу при оцінюванні ключових індикаторів прояву кризових явищ і дестабілізаційних процесів у сільськогосподарських підприємствах, кластерного аналізу для оцінювання масштабів дестабілізації, статистичного аналізу, зокрема рядів динаміки, середніх і відносних величин, індексний, порівняння та інші для оцінки динаміки та особливостей перебігу криз. Результати дослідження. Розглянуто практику антикризового управління в сільськогосподарських підприємствах. Виявлено специфічні, нетипові для інших сфер економіки та галузей економічної діяльності, чинники виникнення криз. Встановлено особливості прояву криз у діяльності сільськогосподарських підприємств. На основі авторської методики дослідження виявлено, що переважним чином кризові явища і дестабілізація проявляються у діяльності сільськогосподарських підприємств низькою інтенсивністю використання капіталу та інвестиційних процесів, незадовільним рівнем трудового й експортного потенціалу, застарілим основним капіталом, інколи ціновим диспаритетом, а також недостатньо високою ефективністю використання капіталу та поглибленням фінансових ризиків. За результатами кластерного аналізу оцінено масштаби впливу кризових явищ і дестабілізаційних процесів на діяльність сільськогосподарських підприємств. Доведено необхідність запровадження цілісної системи антикризового управління або окремих елементів антикризових заходів для значної частки сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано доцільність одночасного запровадження внутрішніх і зовнішніх антикризових механізмів. Особливу увагу приділено формуванню внутрішніх антикризових механізмів шляхом їх диференціації на превентивні, реакційні і посткризові залежно від фази перебігу кризи та її впливу на роботу сільськогосподарського підприємства. Обґрунтовано мету, індикатори та сукупність основних антикризових заходів у межах кожного з виділених внутрішніх механізмів. Показано загальні засади запровадження зовнішніх механізмів антикризового впливу з боку держави. Елементи наукової новизни. Запропоновано науково-методичний підхід до удосконалення антикризового управління сільськогосподарськими підприємствами на основі виділення превентивних, реакційних і посткризових механізмів залежно від фази та глибини кризових явищ і дестабілізаційних процесів. Виявлено й систематизовано специфічні чинники виникнення криз у діяльності сільськогосподарських підприємств. Досліджено особливості прояву криз та оцінено масштаби дестабілізації. Виділено ключові проблеми, з якими стикаються сільськогосподарські підприємства на кожній фазі перебігу кризи та обґрунтовано ключові індикатори, що про них сигналізують. Запропоновано сукупність антикризових заходів у межах реалізації превентивного, реакційного і посткризового механізмів. Запропоновано підходи до забезпечення зовнішнього стабілізаційного впливу на діяльність господарюючих суб’єктів у сільському господарстві з боку держави. Практична значущість. Запропоновано підходи до запровадження превентивних, реакційних та посткризових механізмів антикризового управління в сільськогосподарських підприємствах. Визначено принципи реалізації механізмів зовнішнього антикризового впливу. Це дозволить забезпечити виважене і своєчасне реагування господарюючих суб’єктів на виникнення й поглиблення криз з урахування їх глибини та фази. В кінцевому результаті практична реалізація запропонованих підходів дозволить стабілізувати діяльність сільськогосподарських підприємств, запобігатиме втраті ними фінансової стійкості і платоспроможності, сприятиме підвищенню ефективності господарювання. Рис.: 2. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: антикризове управління; криза; дестабілізація; антикризові заходи; зовнішні механізми антикризового впливу; внутрішні механізми антикризового управління; сільськогосподарські підприємства

Список використаних джерел

 1. Борейко А. Д Антикризовий менеджмент на сільськогосподарських підприємствах. URL : http://repository.vsau.org/getfile.php/2633.pdf.
 2. Державна служба статистики України. URL : http://ukrstat.gov.ua (дата звернення: 11.09.2019).
 3. Єпіфанова І. Ю., Оранська Н. О. Сутність антикризового управління підприємства. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 2. С. 265 – 269.
 4. Кравчук Л. С., Воєнна К. І. Антикризовий менеджмент як інструмент недопущення загрози банкрутства. Ефективна економіка. 2012. № 4. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1089.
 5. Масловська Л. Ц., Головач К. С. Формування системи антикризового управління сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2017. № 9. С. 12–17.
 6. Мельник О. І., Молчанова Т. В., Врабіє Н. В. Особливості розробки антикризових програм діяльності сільськогосподарських підприємств. Modern Economics. 2018. № 12. С. 146-151.
 7. Муляр Т. С., Головач К. С. Організація антикризового управління персоналом сільськогосподарських підприємств. Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. 2017. № 2. С. 128–132.
 8. Пантелєєв М. С., Геращенко І. О., Бережна О. В. Антикризове управління підприємствами агропромислового комплексу. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. 2014. № 3 (27). С. 48–56.
 9. Плескач М. О Удосконалення механізмів антикризового управління діяльністю сільськогосподарських підприємств. Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал. URL : http://magazine.faaf.org.ua/udoskonalennya-mehanizmiv-antikrizovogo-upravlinnya-diyalnistyu-silskogospodarskih-pidpriemstv.html.
 10. Славіна Н. А. Антикризове управління сільськогосподарськими підприємствами. Інноваційна економіка. 2013. № 6 (44). С. 86–89.
 11. Сосновська О. О. Антикризове управління сільськогосподарських підприємств. Технологічний аудит і резерви виробництва. 2011. № 2 (2). С. 36–39.