ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43.01 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201910006
Аграрна політика і реформування

Аграрна політика та чинники її реалізації / Саблук П.Т., Лузан Ю.Я. // Економіка АПК. - 2019. - № 10 - С. 6

Мета статті – довести необхідність удосконалення державної аграрної політики в сучасних умовах, обґрунтувати системну залежність результативності функціонування аграрного сектору економіки та розвитку сільських територій від взаємопов’язаного застосування всіх її основних складових, зокрема державного регулювання розвитку ринкових земельних відносин. Методика дослідження. Використано загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, монографічні – для опрацювання фахових публікацій із зазначеної проблематики, логічний – для визначення соціально-економічних тенденцій, економіко-математичний, статистичний та порівняльний – для аналітичних розрахунків, системного підходу з метою удосконалення регулювання ситуаційних змін. Результати дослідження. Обґрунтовано, що державна аграрна політика на сучасному етапі розвитку має розбалансований характер, вимагає відповідного системного оновлення. Доведено необхідність забезпечення взаємопов’язаного та комплексного застосування всіх механізмів державного регулювання суспільно-економічних відносин в умовах динамічних змін розвитку аграрної економіки та стану сільських територій. Встановлено, що держава повинна з урахуванням науково обґрунтованих пропозицій, як одну з важливих складових аграрної політики, запроваджувати ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення в інтересах суспільства, селян і сільських громад. Елементи наукової новизни. Дістали подальшого розвитку визначення шляхів удосконалення державної аграрної політики, в тому числі окреслено основні засади ринкового регулювання земельних відносин. Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані при опрацюванні проектів законодавчих актів з удосконалення державної аграрної політики та регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення; регулювання інших соціально-економічних процесів в аграрному секторі економіки; в навчальному процесі; поглибленні наукових досліджень. Табл.: 6. Бібліогр.: 24.
Ключові слова: державна аграрна політика; аграрний сектор; ринкові земельні відносини; інституції; принципи системного підходу

Список використаних джерел

 1. Гадзало Я. М. Проблеми завершення земельної реформи. Вісник аграрної науки. 2015. № 8. С. 5-10.
 2. Гадзало Я. М., Лузан Ю. Я. Земельна реформа: проблеми і перспективи розвитку аграрної економіки. Економіка АПК. 2017. № 1. С. 5-14.
 3. Гайдуцький П. І. Аграрна реформа Л. Д. Кучми. Київ : Інформаційні системи, 2015. С. 448.
 4. Жук В. М. Неформальні інститути селянства у моделюванні реформ та аграрної політики: теорія і практика. Економіка АПК. 2017. № 9. С. 5-17.
 5. Жук В. М. Обіг земель сільськогосподарського призначення в селозберігаючій моделі аграрного устрою України : наук. доп. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. С. 128 с.
 6. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768–ІІІ. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2002. № 3-4. С. 27.
 7. Кириленко І. Г., Івченко В. Є., Дем’янчук В. В. Основні тенденції розвитку світового продовольчого ринку та виробництво продовольства в Україні. Економіка АПК. 2019. № 9. С. 34-40.
 8. Кропивко М. Ф. Аграрні перетворення в Україні на рубежі ХХ–ХХІ ст. Економіка АПК. 2015. № 11. С. 125-128.
 9. Лузан Ю. Я., Лузан О. Ю. Капіталізація аграрного сектору України. Економіка АПК. 2016. № 3. С. 21-29.
 10. Лупенко Ю. О., Ходаківська О. В. Моделі обігу земель сільськогосподарського призначення: результати анкетних досліджень. Економіка АПК. 2018. № 9. С. 5-15.
 11. Лупенко Ю. О., Ходаківська О. В. Наукові засади запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення : наук. доп. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 40 с.
 12. Малік М. Й. Формування і розвиток кооперативних відносин в аграрній сфері. Економіка АПК. 2014. № 7. С. 76-82.
 13. Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. Теоретико-методологічне і нормативно-правове забезпечення трансформації аграрного сектору економіки України до ринкових умов господарювання, науковий супровід та ефективність запровадження. Економіка АПК. 2015. № 7. С. 5-24.
 14. Новаковський Л. Я. Єдиний цивілізований шлях – прозорий, зрозумілий, регульований ринок землі. Землевпорядний вісник. 2012. № 1. С. 2-6. URL : http//www.nbuv.gov.ua.
 15. Розвиток аграрної сфери економіки в умовах децентралізації управління в Україні / Я. М. Гадзало, М. В. Гладій, П. Т. Саблук, Ю. Я. Лузан. Київ : Аграрна наука, 2018. 327 с.
 16. Саблук П. Т. Агроекономічні трансформації в Україні: напрями та перспективи розвитку : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 378 с.
 17. Саблук П. Т. Стан і напрями розвитку аграрної реформи. Економіка АПК. 2015. № 2. С. 10-17.
 18. Саблук П. Т., Лузан Ю. Я. Основні напрями удосконалення державної аграрної політики в Україні. Економіка АПК. 2011. № 5. С. 3-16.
 19. Сичевський М. П. Харчова промисловість у системі продовольчої безпеки держави. Київ : Аграрна наука, 2017. 54 с.
 20. Сільське господарство України за 2018 рік : стат. зб. Київ : Державна служба статистики України, 2019.
 21. Федоров М. М. Земельні відносини. Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2011. С. 138-153.
 22. Ходаківська О. В. Земельні відносини у сільському господарстві: стан, проблеми та перспективи розвитку. Землевпорядний вісник. 2015. № 7. С. 18-22.
 23. Шпикуляк О. Г. Інституції аграрного ринку : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2009. 470 с.
 24. Шпичак О. М., Боднар О. В. Проблеми власності та формування ринку землі сільськогосподарського призначення. Економіка АПК. 2012. № 12. С. 3-9.
Читати статтю: eapk_2019_10_p_6_17.pdf